SEGONA CONVOCATÒRIA D’AVALUACIÓ ANUAL - CURS 2018-19

  

RESPONSABLES

TERMINI D'OBERTURA RAPI

DOCTORANDS/ES, DIRECTORS DE TESI  I TUTORS

17/06/2019 FINS AL 06/09/2019

 

Cada comissió acadèmica fa la seva convocatòria  per mitjà del campus virtual, amb instruccions específiques. 

 

Qui s’ha d’avaluar durant aquesta convocatòria?

1. Els doctorands/es de 1r any:

 • Matriculats/des a partir de l’1 de gener de 2019 i que han de presentar el seu pla de recerca al Rapi d'acord amb aquestes instruccions.
 • Que hagin suspès el pla de recerca en la primera convocatòria o que no s’hagin presentat.

2. Els doctorands/es dels següents anys que no s’hagin presentat a la primera convocatòria o bé, que l'hagin suspès.

 

En què consisteix l’avaluació?

 • Els/les doctorands/es de 1r curs s’han d’avaluar del pla de recerca, que han de presentar seguint aquestes indicacions
 • Els/les doctorands/es de 2n curs i següents han de presentar l’autoinforme anual i introduir les activitats formatives realitzades, d'acord amb el que s'indica a continuació. 

Quan es resol l'avaluació?

Abans del 15 de setembre de 2019.

 

 

INDICACIONS PER A L'AVALUACIÓ DE DOCTORANDS/ES DE 2on CURS I SEGÜENTS

GESTIONS A FER A L'APLICATIU ON-LINE RAPI 

 

 • Investigador/a en formació:

      Pla de Recerca : Han de presentar l'Auto-informe sobre l'acompliment del Pla de recerca i les activitats fetes. S'han de seguir els següents passos:

 1. Pestanya "Pla d'Investigació" cal marcar l'opció de "Generar pla"; "Mostrar detalle"; "Editar"
 2. S'ha generat el "Pla d'Investigació" del curs 2018/19, en el qual hi apareixen "bolcades" les dades del pla d'investigació de l'any inmediat anterior. Si es vol, opcionalment es pot actualitzar d'acord amb l'evolució de la investigació.  
 3. En el camp "Auto-informe anual” heu d'eliminar el fitxer de l'anterior curs amb la icona de la paperera. Heu de pujar el fitxer que conté l'auto-informe que heu fet del curs 2018/19.
 4. NOMÉS QUAN ESTIGUEU CONFORMES : S’ha de modificar l’estat del registre i posar-lo en estat "En revisión", i guardar els canvis per tal que puguin visualitzar el seu contingut el/la director/a i el/la tutor/a. Ara quedat tancat pel doctorand i només ho pot consultar.

      Document d'activitats del doctorand (DAD)

 1. És imprescindible que el/la doctorand/a hagi introduït al RAPI les activitats que ha dut a terme fins a la data, per tal que consti al  Document d’activitats del doctorand. Poden ser activitats del curs present, o d'altres que hagi realitzat durant el doctorat i no les hagi informat mai. 
 2. Pot extreure el DAD en format pdf, per obtenir la versió impresa. 
 3. NOMÉS QUAN ESTIGUEU CONFORMES AMB CADA ACTIVITAT :S’ha de modificar l’estat del registre i posar-lo en estat "En revisión", i guardar els canvis per tal que puguin visualitzar el seu contingut el/la director/a i el/la tutor/a. 

 

1. En accedir al Rapi, veurà tots els doctorands que té assignats com a tutor o director. Ha de clicar damunt del nom del doctorand per accedir al seu expedient.

2. Accedir al menú del doctorand "Document d'activitats" i revisar les activitats formatives.  Es pot extreure el DAD en format pdf, per si és d'utilitat la versió impresa. 

Si esteu conformes amb l'activitat, posarà el registre en estat "ACEPTADO". En cas que el doctorand hagi de fer esmenes, posarà l'activitat en estat "PENDIENTE DE CORRECCION" amb indicació del motiu a observacions; si es vol refusar l'activitat, triarà l'estat "RECHAZADO", amb indicació dels motius a observacions. 

3. Accedir al menú del doctorand "Plan de investigación" i revisar l'auto-informe, així com els diferents apartats que s'hagin modificat (estarà indicat "MODIFICADO" en color taronja.

Si esteu conforme amb el contingut de l'Auto-informe així com del Pla de recerca en general, posarà el registre en estat "ACEPTADO". En cas que el doctorand hagi de fer esmenes, posarà l'activitat en estat "PENDIENTE DE CORRECCION" amb indicació del motiu a observacions; si voleu refusar-ho, triareu l'estat "RECHAZADO", amb indicació dels motius a observacions. 

4. Per pujar  l’Informe per al seguiment anual del pla de recerca i de les activitats formatives  necessari per l'AVALUACIÓ, s'ha de fer els passos següents: 

- Accediu a la pestanya "Evaluación" i marqueu l'opció "Valorar"

- Seleccionar : "Evaluación conjunta" ja que es valora el pla de recerca i el document d'activitats.

- Pujar l'informe i "GUARDAR"

Aquest informe es considera signat amb l’usuari i la clau concertats pel PDI i la  Universitat de Lleida, els qual donen  accés al RAPI.

En cas d'nforme conjunt entre director/s de tesi i tutor

En cas de voler aportar al RAPI un únic informe conjunt entre director/s de tesi i tutor, caldrà complir les següents instruccions :

 

(1) La signatura electrònica preferiblement s’haurà de fer a través del porta-signatures mitjançant el carnet de la UdL, per la qual cosa s’ha de disposar d’un certificat digital. En cas de no tenir-lo, contactar amb l’Entitat de Registre de Certificació Digital de la UdL. Guia per la signatura digital.

En el cas excepcional que es necessiti més de 3 signatures, el document es pot signar mitjançant signatura  Adobe, premen el quadre que apareix en la part superior dreta del Adobe (Rellenar y Firmar → Colocar Firma).