AVALUACIONS ANUALS - SEGUIMENT DOCTORAL 2016/17

 

  • Els/les investigadors/es en formació han de superar l'Avaluació anual sobre l'acompliment del Pla de recerca i les activitats de formació, a partir del 2n any dels estudis de doctorat. Les avaluacions es duran a terme per mitja de l’aplicatiu RAPI durant el mes de MARÇ i SETEMBRE.  
  •  Cada comissió acadèmica fa la seva convocatòria per mitjà del campus virtual, amb instruccions específiques. 
  •  REQUISITS: S'han de presentar els/les investigadors/es en formació  que estiguin matriculats en el 2n any o següents dels seus estudis de doctorat, i que tinguin el Pla de recerca acceptat.

 

DOCUMENTACIÓ A  PRESENTAR ON-LINE A L'APLICATIU RAPI 

 

  • Investigador/a en formació:  Ha d'emetre l'Auto-informe sobre l'acompliment del Pla de recerca i activitats fetes, establert per la comissió acadèmica. Cal seguir els següents passos:
  1. S’ha d’adjuntar l'Auto-informe en format PDF, a la pestanya "Plan de Investigación", apartat "Autoinforme 2n any”, o el "Autoinforme 3r any", segons la situació de cada doctorand/a. Aquest document es considera signat en l’accés al RAPI, amb l’usuari i la clau concertats per l'estudiantat i la Universitat de Lleida.
  2. S’ha de modificar l’estat del registre i posar-lo en estat "En corrección", i guardar els canvis per tal que puguin visualitzar el seu contingut el/la director/a i el/la tutor/a.
  3. És imprescindible que el/la doctorand/a hagi introduït al RAPI les activitats que ha dut a terme fins a la data, per tal que el Document d’activitats del doctorand estigui al formalitzat, segons la Guia de l’investigador en formació.

 

És necessari seguir la  Guia Rapi Director de tesi/tutor.

Aquest informe es considera signat amb l’usuari i la clau concertats pel PDI i la  Universitat de Lleida, els qual donen  accés al RAPI.

En cas d'nforme conjunt entre director/s de tesi i tutor

En cas de voler aportar al RAPI un únic informe conjunt entre director/s de tesi i tutor, caldrà complir les següents instruccions :

 

(1) La signatura electrònica preferiblement s’haurà de fer a través del porta-signatures mitjançant el carnet de la UdL, per la qual cosa s’ha de disposar d’un certificat digital. En cas de no tenir-lo, contactar amb l’Entitat de Registre de Certificació Digital de la UdL. Guia per la signatura digital.

En el cas excepcional que es necessiti més de 3 signatures, el document es pot signar mitjançant signatura  Adobe, premen el quadre que apareix en la part superior dreta del Adobe (Rellenar y Firmar → Colocar Firma).