Tràmits per a la matriculació

Inici del curs acadèmic - 01 D’OCTUBRE DE 2018

(Aprovat pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat en reunió de data 20/07/2017)

 

NOU ACCÉS

La matrícula ordinària és oberta des del 2 setembre de 2019 fins al 30 d'abril de 2020.

SEGON CURS I SEGÜENTS

Termini per a l’estudiantat de 2n curs i següents: Inici 16 Setembre 2019 - Finalització 31 Octubre 2019

 • L’investigador/a en formació ha de formalitzar obligatòriament, cada curs acadèmic i mentre durin  els estudis de doctorat, la matrícula de tutela acadèmica.
 • No  es  pot  fer la matrícula  de tutela del segon  curs sense  que  la comissió  acadèmica del  programa de doctorat hagi aprovat el pla de recerca presentat el curs anterior.
 • Les avaluacions anuals han d'estar qualificades.

 

Passos a seguir

 

 1. Cal emplenar l’imprès de Sol·licitud de matrícula als programes de doctorat.
 2. Presentar-lo a l'Escola de Doctorat per fer la matrícula juntament amb tota la documentació necessària.

Pl. de Víctor Siurana, 1

25003 Lleida

Tel. + 34 973 702 043

 

 1. En els  casos  en  què  es  pot  gaudir  de  matrícula  gratuïta  o  de  descompte,  és imprescindible la presentació del document que acrediti el motiu d’aquest descompte:
 • Becaris: fotocòpia de la darrera credencial
 • Família nombrosa general i família nombrosa especial: fotocòpia del carnet En el cas que no figuri al carnet la relació dels fills, es necessita un certificat emès pel Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya o organisme equivalent d’altres comunitats autònomes
 • Discapacitats: document acreditatiu
 • Víctima d’acte terrorista: document acreditatiu
 • Víctima de violència de gènere: document acreditatiu

 

4. Podeu consultar els Preus dels diferents serveis acadèmics.

La  taxa  del  suport  a  l’aprenentatge,  l’assegurança  escolar  obligatòria  i  els  serveis contractats s’han d’abonar íntegrament en el moment de la matriculació.

5. Podeu consultar una sèrie de "Preguntes freqüents" sobre conceptes de matrícula i la seva validesa amb les diferents consultes fetes per l’estudiantat.

 

Normativa acadèmica UdL

D’acord amb l’article 12 de la Normativa acadèmica de doctorat de la Universitat de  Lleida:

 

La matrícula no es considera de ple dret fins que no s’ha pagat íntegrament. Si no es formalitza la matrícula algun curs, l’investigador o investigadora en formació ha de satisfer l’import corresponent amb caràcter retroactiu. La manca de matrícula de tutela de tesi durant dos cursos acadèmics seguits implica la desvinculació definitiva del programa de doctorat.

Per a totes les qüestions de la matrícula de doctorat relacionades amb l’àmbit econòmic s’aplicarà el Règim Econòmic de la Normativa Acadèmica dels estudis oficials de Màster, aprovada pel Consell de Govern per a cada curs acadèmic.

L’assegurança escolar obligatòria correspon als investigadors en formació matriculats de menys de 28 anys. L’investigador o investigadora en formació estranger de 28 anys  o  més  ha  de  presentar  original  i  còpia  de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol.

La renúncia total a la matrícula es pot sol·licitar amb l’informe favorable del tutor o tutora. La concessió de la renúncia no implica el retornament de l’import de la matrícula.

   Darrera modificació: