Esquema dels tràmits d’accés

 

  1. Elegir una línia d’investigació d’un dels programes de doctorat que s’ajusti al perfil del candidat.
  2. Posar-se en contacte amb la persona responsable de la línia i ser acceptat per a la realització de la tesi doctoral en l’esmentada línia de investigació.
  1. Sol·licitar la inscripció al doctorat mitjançant el document que apareix a la web.
  1. Adjuntar la documentació que s’indica a la sol·licitud.
  1. Sol·licitar l’equivalència de titulació de Máster, si aquest s’ha fet a l’estranger.

 

Places d'accés

 

Un 5% del total de les places d’accés de cada programa de doctorat es reserven per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. En el supòsit que aquestes places no es cobreixin, passaran a oferir-se a la resta de estudiants.

A l’hora de formalitzar l’admissió o en el seu defecte, en el moment de la matrícula, l’estudiant haurà d’adjuntar el certificat del grau de discapacitat emès per l’òrgan competent, per poder acreditar el grau de discapacitat.

 

Sobre els documents

 

Els documents acadèmics (títols i certificats oficials amb qualificacions) expedit a l’estranger han de ser traduïts a l’espanyol o català mitjançant traducció jurada.

  1. Els documents acadèmics (títols i certificats oficials amb qualificacions) expedits a l’estranger han d’estar legalitzats per via diplomàtica d’acord amb el que indica el Ministerio de Educación Cultura y Deporte
   Darrera modificació: