Premi extraordinari de doctorat curs 2015/16 - Premio extraordinario de doctorado curso 2015/16

 Descarregar pdf

*Acord núm. 206/2018 del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, pel qual s’aprova la resolució de Premis extraordinaris de Doctorat corresponents al curs 2015-2016

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ DE L'ESCOLA DE DOCTORAT - PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT CURS 2015/16

*Pendent de publicació al Butlletí Oficial de la Universitat

 

INFORMACIÓ PER ALS CANDIDATS  / INFORMACIÓN PARA LOS CANDIDATOS

 

Candidats / Candidatos

Només són candidats els/les doctors/es que rebin la comunicació escrita per part de l’Escola de Doctorat.

Sólamente son candidatos las/los doctoras/es que reciban la comunicación escrita por parte de la Escuela de Doctorado.

 

Pasos a seguir

És necessari introduir la producció cientifica a l'aplicació GREC / Es necesario introducir la producción científica en la aplicación Grec

 

1. Sol.licitar alta a l'aplicatiu GREC Català /1. Solicitar alta en el aplicativo GREC Castellano


2. Taula de contribucions científiques Català / 2. Tabla de contribuciones científicas Castellano

 

• Termini per aportar la producció científica / Plazo para aportar la producción científica

Fins el dia 30 de maig de 2018, a les 12.00 hores del migdia (hora oficial UdL) / Hasta el día 30 de mayo de 2018, a las 12.00 horas del mediodía (hora oficial UdL)

 

Per a qualsevol dubte relacionat amb l’aplicació cal contactar amb les persones de suport del GREC: grec@udl.cat  ; altres dubtes s'han de formular a la Secció de Doctorat: doctorat@aga.udl.cat

Para cualquier duda relacionada con el aplicativo, es necesario contactar con las personas de apoyo al GREC: grec@udl.cat  ; otras dudas deben formularse en la Sección de Doctorado: doctorat@aga.udl.cat

 
 

 Normativa acadèmica de doctorat de la Universitat de Lleida, article 32.  / Normativa académica de doctorado de la Universidad de LLEIDA, artículo 32.

 

 

 

   Darrera modificació: