Dades generals

Programa amb avaluació favorable de l’ANECA Referència MEE 2011-0716
Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex II

Coordinació del programa de doctorat

Coordinadora: Gemma Filella i Guiu
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 973706572/6501 

Contacte administratiu

Secció de Doctorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 702 043
Fax +34 (9) 73 702 042
doctorat@aga.udl.cat
http://www.udl.es/serveis/aga/tercercicle.html

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinadora: Dra. Gemma Filella i Guiu
3 membres: Dr. Jordi Garreta Bochaca
Dra. Manuela Pifarré Turmo
Dr. Joaquín Reverter Masia
1 investigador/a en formació:
Yolanda Capdevila Tomàs

Competències

Básiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.
- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
- La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

Altres competències

- Hi haurà demostrat una comprensió sistemàtica del camp de l'Educació treballat i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest.
- Hi haurà realitzat una contribució a través d'una recerca original que ampliï les fronteres del coneixement en l'àmbit de l'Educació, desenvolupant un corpus substancial que, en tot o en part, mereixi ser objecte de publicació (és) referenciada (s) a nivell nacional o internacional.
- Serà capaç de realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes en algun dels aspectes considerats en la recerca educativa.
- Sabrà comunicar-se amb especialistes equivalents, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general, en referència a qualsevol de les àrees interrelacionades amb l'educació.
- Serà capaç de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç social o cultural de l'educació, les seves tecnologies i la seva interrelació amb la qualitat de vida i la situació de la societat en general, dins d'una societat basada en el coneixement.

Formació

ACTIVITAT 1: Assistència a seminaris

DADES BÀSIQUES

NÚM. D'HORES 10

DESCRIPCIÓ

COMPETÈNCIA: Adquirir coneixements avançats dels continguts teòrics, pràctics i de metodologia científica en els àmbits de la pedagogia, la sociologia de l'educació i la psicologia.

Cada curs s'organitzarà una jornada per aprofundir en els continguts disciplinaris propis de la pedagogia, la sociologia de l'educació i la psicologia, així com per aportar una formació metodològica als investigadors en formació. El format serà d'un dia en què hi haurà una conferència i dos tallers.

· Conferència: Una conferència a càrrec d'un referent internacional en les disciplines esmentades. Donat el nivell d'internacionalitat del programa de doctorat, es podrà fer coincidir l'estada de professors visitants per articular aquesta activitat.
· Taller de presentació de tesi: taller d'intercanvi entre tots els estudiants de doctorat i els grups de recerca. L'objectiu és conèixer els diferents treballs de recerca que es fan en el marc del doctorat, així com les diferents metodologies d'investigació que s'estan utilitzant. Igualment és una oportunitat perquè els investigadors en formació adquireixin competències per participar en discussions científiques.
· Tallers a demanda dels investigadors en formació: aquests tallers hauran diferents orientacions que es decidiran en la comissió acadèmica responsable del programa, tenint en compte les demandes dels doctorands. Algunes temàtiques podrien ser:
· Taller de capacitació per a la gestió de la investigació: es realitzaran activitats que preparin a l'estudiant per a la realització d'activitats de gestió en els seus diferents formats: petició d'ajuts a la recerca, gestió de projectes, gestió d'equips, redacció d'informes de seguiment , polítiques de difusió ...
· Taller de metodologies de recerca d'informació: Propostes formatives centrades en el coneixement i la utilització d'eines per a la recerca, tant quantitativa com qualitativa.
· Taller d'escriptura i d'oratòria: Propostes formatives centrades en l'adquisició de competències com la capacitat de comunicar-se en públic, la crítica i defensa de solucions i en l'adquisició de competències específiques com la d'integrar el coneixement i la d'enfrontar a la complexitat . Totes elles de gran utilitat per a la seva activitat professional un cop hagi obtingut el títol de doctor.
· Taller Recursos TIC: Propostes formatives centrades en el coneixement i la utilització dels diferents recursos digitals que tenim a l'abast.

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ

L'alumne ha d'incloure en el document d'activitats de doctorat (DAD) el llistat de tots els seminaris de doctorat als quals hagi anat assistint a cada curs. A més d'especificar en el DAD: data, títol i resum de la seva pròpia presentació. Si part de les hores que s'han realitzat en jornades per a doctorands fora de la institució, al costat del TAT s'ha de lliurar el certificat d'assistència i participació que inclogui el programa de les jornades. Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

ACTUACIONS DE MOBILITAT

Assistència, si és el cas, a la jornada que correspongui.


ACTIVITAT 2: Assistència i presentació de comunicació

DADES BÀSIQUES

NÚM. D'HORES 10

DESCRIPCIÓ

Competència: Ser capaç de participar en les discussions científiques que donen lloc en els fòrums de debat, així com divulgar els resultats de la seva activitat investigadora davant de tot tipus de públics.

- Durada
Presentació d'almenys una comunicació a meitat del doctorat, i un total de dues en acabar (equivalència en hores difícil d'estimar, depèn de si s'inclou exclusivament el temps de durada del congrés, o més aviat el treball previ realitzat per poder presentar una comunicació). Mitjançant aquesta activitat l'alumne aprendrà a desenvolupar i presentar els resultats d'un treball de recerca, ia defensar de forma crítica davant la comunitat científica.

-Contingut
Per poder desenvolupar aquesta activitat l'investigador en formació, sota supervisió del seu director, haurà d'aprendre la metodologia de treball, obtenir suficients resultats del seu treball de recerca, haurà analitzar de manera crítica i havent llegit les publicacions sobre el tema, ha escriure un resum i preparar la presentació. El resum presentat s'inclourà en el DAD així com la informació del congrés que assisteixi.
Les Jornades Maria Rúbies, organitzades per la Facultat de Ciències de l'Educació de la UdL des de l'any 1995, amb una periodicitat biennal, pretenen difondre i donar suport a totes les experiències i els projectes innovadors o de recerca que tinguin una incidència en l'educació de les nostres terres, en el seu sentit més ampli i en qualsevol nivell d'ensenyament.
Són destinataris totes les professionals i els professionals relacionats amb els diversos àmbits educatius: mestres, educadors socials, professorat de tots els nivells i àrees, pedagogs, psicòlegs, estudiants, investigadors educatius, etc., Vinculats per l'objectiu comú de la millora de la educació.
Dins de les Jornades Maria Rubies els estudiants de doctorat de la FCE podran presentar dins de l'apartat de comunicacions dels avenços relatius a la seva tesi doctoral. Servirà per mostrar i donar a conèixer als alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació el que estan fent els estudiants de doctorand. També per donar fomentar la innovació social basada en el coneixement.

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ

L'alumne haurà d'incloure en el DAD el resum de la comunicació presentada, amb la informació del congrés i còpia del programa. Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.

ACTUACIONS DE MOBILITAT

Assistència, si és el cas, a la jornada que correspongui.

ACTIVITAT 3: Estada en un altre centre de recerca

DADES BÀSIQUES

N º D'HORES 40

DESCRIPCIÓ

Competència: Ser capaç d'exercir l'activitat investigadora amb responsabilitat social, integritat científica i obertura internacional

El doctorat europeu i internacional és una de les potencialitats del programa de Doctorat, el percentatge d'investigadors en formació a temps complet que opten per aquesta modalitat està augmentant. Aquesta activitat consisteix en que hi hagi un intercanvi anual perquè els doctorands que hagin realitzat estades emmarcades en el doctorat internacional, comparteixin la seva experiència amb els altres doctorands. Des de l'òptica de l'aprenentatge entre iguals, es tracta d'oferir un espai d'ajuda mútua perquè els investigadors que hagin viscut l'experiència donin a conèixer els recursos, els avenços i les contribucions que han introduït en la seva formació.
Es tracta de realitzar una estada en un altre centre de recerca per aprendre una tècnica o realitzar part d'una investigació relacionada amb el tema de tesi. Les estades externes dels estudiants es poden programar fàcilment gràcies a la xarxa de contactes nacionals i internacionals dels grups de recerca que desenvolupen el programa de doctorat. L'elecció del centre i el treball concret a realitzar serà proposat pel director de tesi, ja que ha de guardar coherència amb el treball de recerca que realitza.

- Contingut
L'alumne haurà de realitzar l'estada externa amb aprofitament, la qual cosa li servirà tant a nivell tècnic com per ampliar la seva ment al veure altres formes de treballar i altres enfocaments científics.
Després de tornar, l'alumne ha de fer un resum sobre el que s'ha après durant l'estada, sobre els resultats obtinguts i com aquests encaixen en la temàtica de la tesi. Tot això ha de quedar inclòs en el DAD
- Planificació temporal
A realitzar durant el segon o tercer any de tesi. Pot ser més tard en cas d'alumnes a temps parcial.

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ

L'alumne haurà d'incloure en el DAD un resum sobre el que ha après durant l'estada, sobre els resultats obtinguts, i com aquests encaixen dins la temàtica de la tesi. Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del programa que elaborarà l'informe final.

ACTUACIONS DE MOBILITAT

L'alumne pot sol · licitar un ajut (borsa de viatge per a estades curtes). Mobilitat obligatòria.

ACTIVITAT 4: Obtenció d'una publicació científica

DADES BÀSIQUES

NÚM. D'HORES 300

DESCRIPCIÓ

Abans de finalitzar la tesi, sota supervisió del director, l'alumne haurà de preparar un article de recerca amb els resultats del seu treball per a publicació en una revista indexada de qualitat.

- Contingut
Sota supervisió del director, l'alumne haurà d'obtenir els resultats, llegir altres articles relacionats amb la temàtica específica de la seva feina per estar al dia, analitzar les dades obtingudes i preparar el treball per a la publicació. Un cop enviat a la revista l'alumne ha d'incloure un resument al DAD amb les dades de la revista, rellevància del camp, etc., I ha d'incloure nous informes sobre l'estat de l'article sotmès fins a ser acceptat oficialment.
- Planificació temporal
A partir del segon any per a alumnes de temps complet ia partir del quart any per a alumnes de temps parcial.

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ

Un cop enviat a la revista, l'alumne ha d'incloure un resum en DAD, i d'afegir nous informes sobre l'estat de l'article sotmès, fins a ser acceptat oficialment. En tot cas, haurà sempre adjuntar la carta d'acceptació o còpia de l'article publicat.

ACTUACIONS DE MOBILITAT

No és necessària per a aquesta activitat.

Línies de recerca

Àmbit COMPETECS: Competències, Tecnologia i Societat en Educació

Descripció: Les línies de recerca giren al voltant de Competències Professionals específiques i transversals. Entre les transversal destaquem la competència de treball en equip i d’autogestió.Les temàtiques principals són l'adquisició de competències professionals a través de la Formació Dual i la formació continua, l'avaluació de les competències i la seva importància en l'orientació professional i la inserció sociolaboral. Una altra línia de treball és la relació entre tecnologia educativa i competències, aprofundint en la didàctica de la tecnologia i en la creació d'eines tecnològiques per al desenvolupament de competències. El tercer centre de treball relaciona les competències amb altres àmbits socials, en especial en temes de sostenibilitat i de persones amb funcionament d'intel·ligència limitada.

Paraules clau: Competències Professionals, Competències Transversals, Orientació professional, Inserció sociolaboral, Formació continua, Formació dual, Qualitat de la Formació, Tecnologia Educativa, Didàctica de la Tecnologia, Eines Tecnològiques per al Desenvolupament de Competències, Competències dels Perfils Professionals, Avaluació i Acreditació de Competències, Adquisició de Competències de les persones FIL, Competències i sostenibilitat.

Web de referència del grup: www.competecs.udl.cat

Grup de recerca, Competències, tecnologia i societat en Educació (COMPETECS) Grup Consolidat. Generalitat de Catalunya. Codi oficial: 2014 SGR 1611

Doctors:

Xavier Carrera carrera@pip.udl.cat

Jordi Coiduras coiduras@pip.udl.cat

Sofia Isus         sisus@pip.udl.cat

Manel Ibañez   m.ibanez@macs.udl.cat

Cristina Torrellesctorrelles@pip.udl.cat

Jorgina Roure   jorgina.roure@pip.udl.cat


Àmbit Societat, Immigració i Escola

Descripció: Línia de recerca centrada en l'anàlisi social i de l’educació, especialment en desigualtat i diversitat (social i cultural) i els col·lectius que presenten dificultats d'integració. Les temàtiques en les que es centra la recerca són: desigualtat social i diversitat cultural; marginació i pobresa; immigració; polítiques socials i d’integració de la població; desigualtat de gènere; participació social i de les famílies en l’escola; gestió de conflictes; educació i mediació intercultural; intervenció des del treball social; i anàlisi del sistema de serveis socials.

Paraules clau: desigualtat, diversitat, migracions internacionals, integració, col·lectius amb dificultats d’integració, sociologia, pedagogia, treball social.

Web de referencia del grup: www.grase.udl.cat

Grup de Recerca Anàlisi Social i Educativa (GR-ASE). Grup consolidat Generalitat de Catalunya.

Codi Oficial: 2014 SGR 307

Doctors: Jordi Garreta Bochaca jgarreta@geosoc.udl.cat

Núria Llevot Calvet nllevot@pip.udl.cat

Jordi Domingo Coll jdoming@geosoc.udl.cat

Xavier Pelegrí Viaña xpelegri@geosoc.udl.cat

Anna Mata Romeu annamata@geosoc.udl.cat

Ramón Julià Traveria rmjulia@geosoc.udl.cat

Olga Bernad Cavero olga.bernad@udl.cat

Carme Molet carmemolet@didesp.udl.cat

Marie McAndrew (Université de Montréal)

Àmbit Plurilingüisme i Educació

Línia de recerca en plurilingüisme i educació: El grup es caracteritza per la seva composició multidisciplinar, amb persones que pertanyen a diverses àrees de coneixement. La coherència interna, així com el marc conceptual fonamental, parteixen d’una concepció del desenvolupament humà segons la qual l’evolució i el creixement dels éssers humans és el resultat de la seva participació en pràctiques educatives, aspecte que es recolza en la psicologia cultural (Vigotski, Cole i Bruner, entre d’altres) i en la perspectiva ecològica sobre el desenvolupament humà (Bronfenbrenner).

És per això que estem interessats en l’estudi del desenvolupament de les capacitats lingüístiques de les persones, de les relacions entre elles, i del seu paper mediador en el desenvolupament individual; així com la seva relació amb les actituds lingüístiques, les identitats desenvolupades i la seva vinculació a la societat d’acollida pel cas dels nouvinguts. Igualment, d’acord amb els nostres pressupostos teòrics, entenem el desenvolupament com un procés contextualitzat que cal recolzar socialment mitjançant programes que persegueixen l’optimització de les pràctiques educatives on participen les persones de forma individual i/o col·lectiva. En aquest sentit, l’educació inclusiva i l’anàlisi de la interacció a l’aula conformen objectius igualment prioritaris del nostre treball d’investigació.

Paraules clau:

Bilingüisme i plurilingüisme, llengües en contacte, immigració i escola, competències lingüístiques, actituds lingüístiques, identitat i pertinença, adquisició i desenvolupament del llenguatge, adquisició de segones i terceres llengües, anàlisi de les pràctiques educatives i de les interaccions a l’aula que es donen en contextos de diversitat lingüística i cultural, educació inclusiva

Grup de recerca, Plurilingüisme i Educació. Grup Consolidat. Generalitat de Catalunya Codi Oficial: 2014 SGR 208

Doctors:

Àngel Huguet Canalís, huguet@pip.udl.cat

José Luis Navarro Sierra jnavarro@pip.udl.cat
Cecilio Lapresta Rey clapresta@geosoc.udl.cat
Judit Janés Carulla jjanes@pip.udl.cat

Clara Sansó Galiay csanso@pip.udl.cat

Línia de recerca en Educació inclusiva. Aquesta línia de recerca té com a objectiu el desenvolupament depractiques inclusives a través de processos transdisciplinars que esconcreten en el territori. Es tracta de desenvolupar processos híbrids queafavoreixin processos d'ensenyament i aprenentatge més inclusius. Educació inclusiva al llarg del cicle vital de les persones, atenció primerenca, escolarització, transició a la vida adulta i vellesa, formació, educació i societat per a tots, projectes i estratègies per l’atenció de l’heterogeneïtat de les persones al llarg de l’escolaritat, etc

PARAULES CLAU: transdisciplinarietat, espai híbrid, recursos comunitaris, ensenyar,aprendre i comunicar-nos a través de l'art, patrimoni, educació inclusiva,projectes i estratègies per l’atenció de l’heterogeneïtat.

Grup de recerca, Didàctica de la Història, la Geografía i altres ciències social DHIGECS. Grup Consolidat. Generalitat de Catalunya. Codi. 2014 SGR 955

Doctors:

Glòria Jové, gjove@pip.udl.cat

Nayra Llonch, nayra.llonch@didesp.udl.cat

Quim Bonastra, quim.bonastra@udl.cat

M.ÀngelsMarselles, marselles@pip.udl.cat

Enric Falguera, efalguera@didesp.udl.cat

Montse Nòria, montse.noria@didesp.udl.cat

Moises Selfa, mselfa@didesp.udl.cat

Àmbit COnTIC – Cognició i Context mediat per les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

Descripció: L’objectiu general de recerca del grup es centra en estudiar la incidència de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l'aprenentatge, la creativitat i en el desenvolupament de processos cognitius i d'interacció social singulars en diferents nivells educatius.. Aquest objectiu general de recerca es concreta en el desenvolupament de les quatre línies de recerca següents:

1- Creativitat col·laborativa mediada per TIC Avançar en la comprensió dels processos psicològics clau per promoure l'aprenentatge creatiu i col·laboratiu amb l'ús d'eines web 2.0 i com promoure el seu ensenyament explícit en secundària.

2- Web 2.0 i aprenentatge col·laboratiu. Estudiar com l'ús educatiu de la informació present en Internet pot afavorir el desenvolupament de processos cognitius singulars que potenciïn un aprenentatge col·laboratiu i significatiu de continguts i competències digitals bàsiques de l'Educació Secundària.

3- TIC i la promoció d'aprenentatge col·laboratiu a la Universitat Estudiar la naturalesa dels processos d'aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador i les variables educatives que poden promoure-ho en l’ensenyament superior. Per a això, s'utilitzen i s'estudien els processos d'ensenyament i aprenentatge amb la mediació de diferents plataformes informàtiques de treball col·laboratiu: Knowledge Forum, Fle3 i KnowCat.

4- Ensenyament de les ciències per indagació amb TIC. Dissenyar, implementar i analitzar mètodes d'ensenyament de les ciències que promoguin la indagació, la formulació i la resposta de preguntes científiques en els alumnes amb l’ús de les TIC. .

Paraules Clau: Creativitat, Aprenentatge Col·laboratiu, Estratègies d’Aprenentatge, Aprenentatge per indagació. Tecnologies de la Informació i Comunicació – TIC, Educació dialògica, Processos Cognitius, Interacció Social, Aprenentatge científic, Educació Secundària.

Web de referència del grup: www.contic.udl.cat

Grup de recerca, Cognició i Context mediat per les tecnologies de la informació i de la Comunicació (CONTIC) Grup Consolidat. Generalitat de Catalunya Codi Oficial: 2014 SGR 1461

Doctors: Manoli Pifarré - pifarre@pip.udl.cat

Jaume Sanuy – sanuy@pip.udl.cat

Conxita Vendrell – vendrell@pip.udl.cat

Alex Guijosa – alexguijosa@pip.udl.cat

Noemí Verdú - noemi.verdu@udl.cat

Manel Ibáñez - m.ibanez@macs.udl.cat

Xavier Alamán - Xavier.Alaman@uam.es

Àmbit de recerca en Orientació Psicopedagògica.

Descripció: En el marc de l’Orientació Psicopedagògica, hi distingim tres gran àrees: l’orientació acadèmica, l’orientació personal i l’orientació professional. Actualment, aquesta línia de recerca investiga sobre la resolució de conflictes a través de l’Educació Emocional. En concret, se centra en el disseny, aplicació i avaluació de material multimèdia- videojocs- per a la resolució positiva dels conflictes, tant en el context escolar, com laboral y sociocomunitari.

Paraules clau: educació emocional, resolució positiva de conflictes, videojocs educatius, orientació acadèmica, orientació personal, orientació professional.

Web de referència del grup: http://www.ub.edu/grop/catala/

Doctors: Gemma Filella gfilella@pip.udl.cat

Ramona Ribes Castells, r.ribes@pip.udl.cat

Anna Soldevila Benet, Soldevila@pip.udl.cat

M. Jesús Agulló Morera magullo@pip.udl.cat

Fina Sala (UAB)

Rafel Bisquerra (UB)

 

Àmbit Grup d’investigació en Mediació Lingüística

Descripció: el grup d’investigació en mediació lingüística (GIML) té com a objectiu l’estudi de la mediació lingüística, en sentit ampli, és a dir, de les relacions entre la llengua i la societat. en ella s’inclouen dos àmbits principals:a) el vessant lingüístic: des d’aquesta àrea, el grup s’encarrega dels fonaments històrics de la lingüística i la lingüística aplicada, així com dels estudis lèxics sobre llenguatges especialitzats i lexicografia, i de traducció. el grup estudia també la competència comunicativa, especialment des del punt de vista de la pragmàtica. b) el vessant de didàctica de la llengua: des d’aquesta perspectiva, el GIML analitza els processos d’ensenyament/aprenentatge de les llengües en diferents contextos (llengua materna, segona llengua, llengua estrangera...) i nivells (educació primària, secundària i adults), particularment a partir de la inclusió d’eines tic.

Paraules clau: noves literacitats, tic, ensenyament de llengües, historiografia lingüística, traducció, pragmàtica, lexicologia i lexicografia.

Web de referència del grup: www.giml.udl.cat

twitter:@gimludl

facebook: https://www.facebook.com/gimludl?fref=ts

Doctors : Neus vila rubio n.vila@filcef.udl.cat

Marta giné janer, mgine@filcef.udl.cat

Montserrat casanovas Català m.casanovas@didesp.udl.cat

Rosa Mateu Serra r.m.mateu@filcef.udl.cat

Lirian A. Ciro lirianciro@filcef.udl.cat

 

Àmbit GESEC - Grup d’Estudis sobre Societat, Educació i Cultura

Descripció: La línia de recerca és interdisciplinar i vertebra els àmbits socials de l’educació i de la salut, a través de diversos eixos transversals: la interculturalitat, la qualitat de vida, les relacions intergeneracionals i la perspectiva del gènere. En aquest sentit, les temàtiques són: Educació Intercultural, Mediació i Resolució de Conflictes, Socialització, Identitat, Integració social, Participació, Ciutadania i Desenvolupament comunitari, Dones i canvi cultural, Societat Rural, Envelliment actiu i educació, Sociologia de l’oci i de l’esport, Salut i Qualitat de vida.

Paraules Clau :Interculturalitat, Mediació i Resolució de Conflictes, Identitat, Socialització, Salut, Qualitat de Vida, Societat Rural, Envelliment Actiu, Gènere, Participació.

Web de referència del grup: http://www.gesec.udl.cat/

Grup de recerca, Estudis societat, salut educació i cultura (GESEC) Grup Consolidat Generalitat de Catalunya Codi Oficial: 2014 SGR 655

Doctors: Dr. Fidel Molina (coordinador) molina@geosoc.udl.cat

Dr. Lluís Samper lluis.samper@geosoc.udl.cat

Dra. Dolors Mayoral dmayoral@geosoc.udl.cat

Dra. Paquita Sanvicen psanvicen@geosoc.udl.cat

Dr. Joan Tahull joantfort@geosoc.udl.cat

Dr. Joan Blanco joan.blanco@infermeria.udl.cat

Dra. Laura Otero lauraotero@infermeria.udl.cat

Dra. Eva Barallat ebarallat@infermeria.udl.cat

Dr. Luca Giliberti lucagiliberti@geosoc.udl.cat

Dra. Carmen Elvoj

Àmbit en Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut (GRISIJ)

Descripció: Dins d’aquest àmbit es promou la recerca de coneixement i de metodologies d’intervenció en l’àmbit de la promoció i la protecció de la infància prenen com a enfocament transversal els drets dels infants i adolescents, la resiliència i la parentalitat positiva. Les temàtiques que es treballen son l’acolliment, la reunificació i la preservació familiar. Algunes accions que es desenvolupen són la formació de professionals, la capacitació de famílies en risc social, l’elaboració de programes socioeducatius dirigits a col·lectius en situació de desemparament o amb mesures de protecció, entre d’altres.

Paraules clau: Acolliment familiar i residencial, Drets de la infància, Infància, adolescència i famílies, Parentalitat positiva, Preservació familiar, Protecció i promoció de la infància, Resiliència, Reunificació familiar, Inclusió i exclusió social

Web de referencia del grup: www.ub.edu/grisij

Grup de recerca en Intervencions socioeducatives en Infància i joventut (GRISIJ) Grup Consolidat Generalitat de Catalunya amb doble afiliació UB/UdL Codi Oficial: 2014 SGR 906 GRC

Doctors: M. Àngels Balsells balsells@pip.udl.cat

Eduard Vaquero eduardvt@pip.udl.cat

Crescència Pastor cpastor@ub.edu (Universitat de Barcelona)

Núria Fuentes nuriafuentes@ub.edu (Universitat de Barcelona)

Àmbit en Moviment Humà

Descripció:

Moviment Humà consta de diferents investigadors que aborden l’estudi del moviment humà des de diferents perspectives, tant biològiques com del comportament i psicosocials. Els objectius generals del grup són: Anàlisi multidimensional de les variables determinants de la pràctica de l’activitat física i esportiva, el rendiment esportiu, i l’avaluació i comunicació científica.

Els objectius específics són:Recerca en l’àmbit de l’activitat física i esportiva,anàlisi dels processos d’ensenyament-aprenentatge en l’activitat física i l’esport,anàlisi dels factors determinants del rendiment competitiu en funció de l’edat, el sexe i l’especialitat esportiva, i avaluar la productivitat, rendiment i impacte científic d’investigadors, institucions i comunitats científiques de les Ciències de l’Esport.La finalitat de Moviment Humà és impulsar i desenvolupar la recerca innovadora i de qualitat en l’àmbit de l’activitat física i l’esport. Es tracta de contribuir al desenvolupament científic de l’àrea d’estudi i, en aquest sentit, promoure la comunicació científica dels resultats dels seus investigadors en aforaments adequats, estimular la cooperació interdisciplinar, potenciar la I+D i promoure la transferència dels resultats de la recerca per a adquirir un impacte eficaç sobre l’activitat professional en els àmbits relacionats amb les temàtiques de la recerca.

Les línies de recerca més significatives del grup són:Educació Física i Salut; Rendiment esportiu; Avaluació de la producció i divulgació científica.

Paraules clau: Educació Física; Salut; Rendiment esportiu; Avaluació i divulgació científica.

Grup de recerca Moviment Humà. Grup Consolidat Generalitat de Catalunya Codi Oficial: 2014 SGR 917

Doctors:

Joaquim Reverter (Udl) reverter@didesp.udl.cat

M. Carme Jové(Udl) carme.jove@didesp.udl.cat

Alejandro Legaz(UZ) alegaz@unizar.es

Xavier Peirau (INEFC-UdL) xpeirau@inefc.es

David Carreras (INEFC-UdL) dcarreras@inefc.es

Antoni Planas Anzano (INEFC-UdL) tplanas@inefc.es

Pere Blanco Felip (Udl) pere.blanco@didesp.udl.cat

Francesc Corbi (INEFC-UdL) fcorbi@inefc.es

Vicenç Hernández González (Udl)vicens_h_g@didesp.udl.cat

Sebastià Mas(INEFC-UdL) smas@inefc.es

 

Àmbit en Models estadístics d’avaluació psicològica i psicobiològica de la personalitat

Descripció: El nostre grup està format per professionals de l’àmbit dela Medicina, biologia i psicologia que aporten els seus coneixements a l’estudi de la conducta humana en les seves diferents variants normal i patològica. Es realitza recerca bàsica sobre el sistema nerviós, sistema endocrí i genètica del comportament. Els subjectes d’estudi són seleccionats a través de tècniques d’avaluació psicològica obtingudes a través de procediments psicomètrics sofisticats. Treballem amb subjectes de la població general i pacients amb distintes patologies somàtiques i psicopatològiques.

Les àrees de recerca són:Processos de socialització i mitjans de comunicació.Models Estructurals de la personalitat.La intel·ligència i la personalitat: l'èxit acadèmic, en el creuament dirigitEstrès laboral i salut ocupacionalTrastorns de personalitat: el comportament antisocial i la psicopatiaEstils de criança dels pares. Els valors i el pensament en els processos de socialització en primàriaPersonalitat i l'electrofisiologiaGenètica i personalitat

Serveis pera Centres Educatius, Empreses i Institucions:L'avaluació psicològica (clínica, escola i les empreses privades)Anàlisi estadística i el suport a la investigacióRecursos humansSalut laboralEducació per a la salutInformes d'Especialització Judicial.

Paraules clau: La personalitat, la salut mental, l'electrofisiologia, l'espectroscòpia frontal, la genètica del comportament, psicometria estrès laboral, la intel·ligència, la capacitat cognitiva, trastorns de personalitat, avaluació de la personalitat.

Web de referencia del grup: www.petra-udl.com

Grup de recerca Neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta Grup Consolidat Generalitat de Catalunya Codi Oficial: 2014 SGR 111

Doctors: Anton Aluja aluja@pip.udl.cat

Angel Blanch ablanch@pip.udl.cat

Ferran Balada ferran.balada@uab.es

Àmbit en Educació Matemàtica

Descripció: Recerca en diversos aspectes relacionats amb els processos d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a diferents nivells educatius, així com formació inicial i permanent del professorat de matemàtiques de primària, secundària i batxillerat, i Universitat. Encara que hi ha una àrea d'especialització amb continguts d'Estadística i probabilitat, aritmètica, càlcul i introducció a l'anàlisi matemàtic, els treballs i la recerca en marxa pot cobrir altres camps de la Didàctica de la Matemàtica. Els aspectes rellevants de l'obra en curs, així com dels projectes en els quals estan involucrats els membres del grup destaquen: la resolució de problemes matemàtics com a eina per aprendre matemàtiques i com una eina per a la formació de mestres i l'estudi de les actituds envers l'Estadística i probabilitat en diferents grups. A més, podem prestar especial atenció a l'ús de les eines digitals tant en el procés d'aprenentatge de professors i l'aprenentatge de les matemàtiques en contextos educatius i diferents nivells.

Línies de recerca:

- Actituds envers les matemàtiques i l’estadística.

- Didàctica de l’Estadística i la Probabilitat.

- Didàctica de l’Anàlisi.

- Formació del professorat i desenvolupament professional.

- Resolució de problemes, tecnologia i pràctica d’aula.

- Us de les eines digitals en l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.

- Entorns d'aprenentatge basades en evidències del segle XXI.

Doctors: Assumpta Estrada aestrada@matematica.udl.cat

Mª Mar Moreno mmoreno@matematica.udl.cat

Carles Capdevila ccm@matematica.udl.cat

Carles Comas carles.comas@matematica.udl.cat

Àmbit Desenvolupament Organizaciona (EDO) 

Descripció: 

EDO és una xarxa de xarxes que actua com un "clúster" de coneixement vinculant temes i línies de treball relacionats amb el desenvolupament de les organitzacions i amb l'objectiu d'intervenir en els processos formatius. L'espai EDO està conformat per nodes diferenciats: el de la Universitat Autònoma de Barcelona: IP Dr. Joaquín Gairín que és el node principal. Nòdul de la Universitat de Lleida: IP Dra. Isabel del Arco Bravo. Nòdul de la Universitat Internacional de Catalunya. Nòdul de la Universitat d'Alcalá d'Henares i finalment el nòdul de la Universitat de Granada
Amb aquesta estructura en xarxa es facilita la interrelació entre grups, creant sinèrgies, facilitant que els doctorands puguin fer intercanvis, estades, relacionar-se a nivell interuniversitari, compartir experiències aprofitant la xarxa nacional i internacional creada (Red AGE http://www.redage.org/ ) , col·laborar en projectes de recerca, compartir recursos, i etc.

Les línies de recerca:L’eix principal de recerca implica l’estudi de la naturalesa de les organitzacions formatives, la seva tipologia, els sistemes d'ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, les resistències al canvi, el rol dels directius i l’efecte de les noves tecnologies, tot això en referència a centres educatius no universitaris, universitaris i altres de tipus formatiu com poden ser els centres de formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d’oci i altres serveis educatius.
La salut i les actuacions i programes que generen organitzacions saludables constitueix un segon eix principal de treball.
A més els diferents nòduls també han desenvolupat línies de recerca relacionades amb noves formes d’organització i innovació en el marc de la docència universitària. TICs i docència e-learning a la universitat: planificació i gestió. L'abandonament i les polítiques de captació i retenció. Polítiques d’acollida i tutories.
Impúls de l’emprenedoria.
La formació en competències i al formació continua.

Paraules clau: Organització, direcció i gestió. Lideratge. Sistemes d’avaluació. Organització saludable. Innovació docent. Formació contínua. Noves tecnologies . Abandonament i retenció. Emprenedoria. Formació contínua.

Web de referencia del grup: http://www.edo.udl.cat/   http://edo.uab.cat/

Grup de recerca EDO. Grup Consolidat Generalitat de Catalunya Codi Oficial: 2014 SGR 176

Doctors:

Dra Isabel del Arco Bravo del.arco@pip.udl.cat
Dr Òscar Flores Alarcia oscar.flores@udl.cat
Dra Patricia Silva García silva@pip.udl.cat
Dr Ramon Camats Guàrdia rcamats@pip.udl.cat
Dr. Joaquín Gairín Sallán Joaquin.Gairin@uab.cat
Dra Carme Armengol Asparó Carme.Armengol@uab.es

Àmbit Estudis Poblacionals de Fenotips Intermedis d'Interès per la Comprensió de les Funcions Cognitives Humanes i de la Psicopatologia Humana

Descripció: 

Aquest àmbit té com a objectiu general la investigació de les variables genètiques i ambientals que expliquen la etiopatogènia de diferents funcions executives i determinats trastorns mentals.
Treballem en col·laboració amb professionals de diferents organismes, com ara el Departament de Justícia, el Departament d’Educació i l’Hospital Santa Maria de Lleida.

Les línies de recerca:

• Interaccions entre gens i ambient per explicar les funcions executives i els trastorns mentals.
• Estrés i esdeveniments vitals negatius com variable ambiental de risc als trastorns mentals.
• Neuropsicologia educativa.
• Perfils neuropsicològics i de personalitat de la població penitenciària.
• Variables biològiques, psicològiques i socials del tabaquisme i de la deshabituació tabàquica.

Paraules clau: Interacció genètica-ambient; funcions executives; neuropsicologia; neuropsicologia educativa; psicologia penitenciària; tabaquisme; model biopsicosocial

Web de referencia del grup: www.neuropga.udl.cat

Grup de recerca Gens i ambient en la comprensió de la diversitat de la conducta humana i la etiopatogenia dels trastorns mentals. Grup Consolidat Generalitat de Catalunya Codi Oficial: 2014 SGR 1636

Doctors:

Jorge Moya-Higueras: jmoya@pip.udl.cat
Jaume March Llanes: jmarch@pip.udl.cat
Lourdes Fañanás Saura

 

Llistat tesis