Dades generals

Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0481
Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex I

Coordinació del programa de doctorat

Dr. Josep M. Miret Biosca miret@matematica.udl.cat
Escola Politècnica Superior
Campus de Cappont
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 973 702 776

Contacte administratiu

Secció de Doctorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 702 043
Fax +34 (9) 73 702 042
doctorat@aga.udl.cat
http://www.udl.es/serveis/aga/tercercicle.html

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinador: Dr. Josep Maria Miret Biosca
3 membres: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra
Dr. Jaume Giné Mesa
Dr. Fernando Cores Prado
1 investigador en formació:
José Miguel Maldonado Jiménez

Competències

Básiques

1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
3. Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
4. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

1. Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
2. Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
3. Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
4. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
5. Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
6. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

Altres competències

1. Coneixement dels mètodes i les tècniques necessàries per a la investigació en l'àmbit de l'Enginyeria i les Tecnologies de la Informació
2. Capacitat per plantejar objectius, formular metodologies i analitzar resultats d'investigació en l'àmbit de l'Enginyeria i les Tecnologies de la informació
3. Capacitat de modelar matemàticament sistemes i processos complexos de tots els àmbits de l'Enginyeria i les Tecnologies de la Informació

Formació

ACTIVITAT 1: Participació en el seminari organitzat pel grup de recerca

DURADA: 60 hores
S'organitzen dues sessions al mes de quatre hores cadascuna. El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles de les bàsiques la 1 i la 4, de les capacitats i destreses personals la 2 i la 4.
Es discuteixen els problemes oberts en què s'està treballant i s'analitzen nous treballs de recerca que s'han publicat recentment.
No hi ha mobilitat per a aquesta activitat.

ACTIVITAT 2: Recerca i anàlisi d'articles en revistes específiques del camp d'investigació


Durada: 360 hores
Cada setmana es dediquen 12 hores a la recerca i estudi de publicacions de l'àmbit de treball. El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles de les bàsiques la 1 i la 4 i de les capacitats i destreses personals la 1.
Es fa una recerca de publicacions que tractin els problemes que s'estan abordant i s'estudien les noves tècniques i resultats que presenten. Cada setmana es comenten amb el tutor o director de la tesi.
No hi ha mobilitat per a aquesta activitat.

ACTIVITAT 3: Presentació d'una ponència en un congrés

Durada: 60 horass
40 hores per preparar el text de la presentació i 20 hores per preparar l'exposició. El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles de les bàsiques la 5 i la 6.
Preparar l'estructura i contingut de la presentació, juntament amb les conclusions obtingudes. Al final es farà un assaig de l'exposició amb el tutor o director de la tesi.
Desplaçament al lloc de realització del congrés.

ACTIVITAT 4: Preparació d'un article per publicar en una revista de reconegut prestigi

Durada: 160 hores
Un cop obtinguts els resultats o mètodes que es presentaran en l'article, s'acordarà l'estructura i el contingut de cadascuna de les seccions. El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles de les bàsiques la 2 i la 3, de les Capacitats i Destreses Personals la 5 i la 6.
Preparar l'estructura, contingut, conclusions i bibliografia de l'article. Cada setmana es revisarà amb el tutor o director de la tesi l'avanç del mateix.
No hi ha mobilitat per a aquesta activitat.

Línies de recerca

1. Computació Distribuïda

Responsable: Concepció Roig Mateu
Fernando Cores Prado
Francesc Giné de Sola
Fernando Guirado Fernández
Josep Lluís Lérida Monsó
Francesc Solsona Tehas


2. Criptografia i Grafs

Responsable: Josep M. Miret Biosca
Josep Conde Colom
Nacho López Lorenzo
Jordi Pujolàs Boix
Francesc Sebé Feixas
Magda Valls Marsal


3. Intel·ligència Artificial

Responsable: Cèsar Fernàndez Camón
Tere Alsinet Bernadó
Carlos Ansótegui Gil
Josep Argelich Romà
Ramón Béjar Torres
Carles Mateu Piñol
Jordi Planes Cid


4. Interacció Persona-Ordinador

Responsable: Toni Granollers Saltiveri
Roberto García González
Rosa Gil Iranzo
Marta Oliva Solé
Montse Sendín Veloso


5. Energia i Maquinària Industrial

Responsable: Luisa F. Cabeza Fabra
Albert Castell Casol
Ingrid Martorell Boada
Miquel Nogués Aymamí
Gabriel Pérez Luque
Joan Roca Enrich
Cristian Solé Cutrona

Josep Ramón Castro Chicot


6. Energia Solar i Física d'Edificis

Responsable: Joan I. Rosell Urrutia
Ferran Badia Pascual
Jerôme Barrau
Miquel Carrera Vilanova
Daniel Chemisana Villegas
Manel Ibañez Plana


7. Robòtica i processat del senyal

Responsable: Jordi Palacín
Francisco Clarià Sancho


8. Models de decisió, computació i simulació

Responsable: Lluís M. Pla Aragonés
Carles Capdevila Marques
Carles Comas Rodríguez
Sílvia Miquel Fernández


9. Sistemes dinàmics

Responsable: Jaume Giné Mesa
Isaac A. García Rodríguez
Maite Grau Montaña
Susana Maza Sabido

Llistat tesis