Dades generals

Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0481
Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex I

Coordinació del programa de doctorat

Dr. Francesc Solsona Tehas francesc@diei.udl.cat
Escola Politècnica Superior
Campus de Cappont
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 973 702 735

Contacte administratiu

Secció de Doctorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 702 043
Fax +34 (9) 73 702 042
doctorat@aga.udl.cat
http://www.udl.es/serveis/aga/tercercicle.html

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinador: Dr. Francesc Solsona Tehas
3 membres: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra
Dr. Jaume Giné Mesa
Dr. Carlos Ansotegui Gil
1 investigador en formació:
José Miguel Maldonado Jiménez

Competències

Básiques

1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
3. Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
4. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

1. Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
2. Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
3. Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
4. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
5. Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
6. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

Altres competències

1. Coneixement dels mètodes i les tècniques necessàries per a la investigació en l'àmbit de l'Enginyeria i les Tecnologies de la Informació
2. Capacitat per plantejar objectius, formular metodologies i analitzar resultats d'investigació en l'àmbit de l'Enginyeria i les Tecnologies de la informació
3. Capacitat de modelar matemàticament sistemes i processos complexos de tots els àmbits de l'Enginyeria i les Tecnologies de la Informació

Formació

ACTIVITAT 1: Participació en el seminari organitzat pel grup de recerca

DURADA: 60 hores
S'organitzen dues sessions al mes de quatre hores cadascuna. El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles de les bàsiques la 1 i la 4, de les capacitats i destreses personals la 2 i la 4.
Es discuteixen els problemes oberts en què s'està treballant i s'analitzen nous treballs de recerca que s'han publicat recentment.
No hi ha mobilitat per a aquesta activitat.

ACTIVITAT 2: Recerca i anàlisi d'articles en revistes específiques del camp d'investigació


Durada: 360 hores
Cada setmana es dediquen 12 hores a la recerca i estudi de publicacions de l'àmbit de treball. El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles de les bàsiques la 1 i la 4 i de les capacitats i destreses personals la 1.
Es fa una recerca de publicacions que tractin els problemes que s'estan abordant i s'estudien les noves tècniques i resultats que presenten. Cada setmana es comenten amb el tutor o director de la tesi.
No hi ha mobilitat per a aquesta activitat.

ACTIVITAT 3: Presentació d'una ponència en un congrés

Durada: 60 horass
40 hores per preparar el text de la presentació i 20 hores per preparar l'exposició. El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles de les bàsiques la 5 i la 6.
Preparar l'estructura i contingut de la presentació, juntament amb les conclusions obtingudes. Al final es farà un assaig de l'exposició amb el tutor o director de la tesi.
Desplaçament al lloc de realització del congrés.

ACTIVITAT 4: Preparació d'un article per publicar en una revista de reconegut prestigi

Durada: 160 hores
Un cop obtinguts els resultats o mètodes que es presentaran en l'article, s'acordarà l'estructura i el contingut de cadascuna de les seccions. El doctorand adquireix diferents competències. Entre elles de les bàsiques la 2 i la 3, de les Capacitats i Destreses Personals la 5 i la 6.
Preparar l'estructura, contingut, conclusions i bibliografia de l'article. Cada setmana es revisarà amb el tutor o director de la tesi l'avanç del mateix.
No hi ha mobilitat per a aquesta activitat.

Línies de recerca

1. Computació Distribuïda

Responsable: Concepció Roig Mateu
Fernando Cores Prado
Francesc Giné de Sola
Fernando Guirado Fernández
Josep Lluís Lérida Monsó
Francesc Solsona Tehas


2. Criptografia i Grafs

Responsable: Josep M. Miret Biosca
Josep Conde Colom
Nacho López Lorenzo
Jordi Pujolàs Boix
Francesc Sebé Feixas
Magda Valls Marsal


3. Intel·ligència Artificial

Responsable: Cèsar Fernàndez Camón
Tere Alsinet Bernadó
Carlos Ansótegui Gil
Josep Argelich Romà
Ramón Béjar Torres
Carles Mateu Piñol
Jordi Planes Cid


4. Interacció Persona-Ordinador

Responsable: Toni Granollers Saltiveri
Roberto García González
Rosa Gil Iranzo
Marta Oliva Solé
Montse Sendín Veloso


5. Energia i Maquinària Industrial

Responsable: Luisa F. Cabeza Fabra

Albert Castell Casol

Josep Ramón Castro Chicot

Martí Comellas Andrés

Ingrid Martorell Boada

Marc Medrano Martorell

Miquel Nogués Aymamí

Gabriel Pérez Luque

Lídia Rincón Villareal

Joan Roca Enrich

Cristian Solé Cutrona

Rita Puig Vidal

Ana Bacardit Dalmases

Lluis Ollé Otero

 
6. Energia Solar i Física d'Edificis

Responsable: Joan I. Rosell Urrutia
Ferran Badia Pascual
Jerôme Barrau
Miquel Carrera Vilanova
Daniel Chemisana Villegas
Manel Ibañez Plana


7. Robòtica i processat del senyal

Responsable: Jordi Palacín
Francisco Clarià Sancho


8. Models de decisió, computació i simulació

Responsable: Lluís M. Pla Aragonés
Carles Capdevila Marques
Carles Comas Rodríguez
Sílvia Miquel Fernández


9. Sistemes dinàmics

Responsable: Jaume Giné Mesa
Isaac A. García Rodríguez
Maite Grau Montaña
Susana Maza Sabido

Llistat tesis