Dades generals

Coordinació del programa de doctorat

Dr. José Luis Gallizo Larraz gallizo@aegern.udl.cat
Facultat de Dret i Economia
Campus de Cappont
C. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 973 703 344

Contacte administratiu

Secció de Doctorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 702 043
Fax +34 (9) 73 702 042
doctorat@aga.udl.cat
http://www.udl.es/serveis/aga/tercercicle.html

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinador: Dr. José Luis Gallizo Larraz 
3 membres: Dr. Antonio Blanc Altermir
Dra. M. José Puyalto Franco
Dr. Carolina Villacampa Estiarte
1 investigador/a en formació:
Cristina Argelich Comelles

Competències

Básiques

1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
3. Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
4. Capacidad de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

1. Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.
2. Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
3. Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
4. Traballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
5. Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
6. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

Altres competències

1. Realitzar una contribució a través d'una recerca original que ampliï les fronteres del coneixement del Dret i Administració d'Empreses desenvolupant un corpus substancial, del qual tot o part mereixi la publicació referenciada a nivell nacional o internacional.

Formació

La durada prevista d'aquestes activitats és de 30 hores, repartides en 10 sessions. Activitat formativa de caràcter específic per al programa.

ACTIVITAT 1: La sistematització en Dret i en Administració i Gestió d'Empreses. L'ordre i el criteri en una tesi doctoral

Aquesta activitat formativa s'impartirà pels diferents investigadors amb línies adscrites al programa. A l'inici de cada curs acadèmic la comissió acadèmica assignarà les diferents activitats i publicarà el calendari de les mateixes. El seguiment satisfactori d'aquestes activitats serà indispensable en els termes expressats individualment per a cada doctorand en el seu document d'activitats als efectes que pugui continuar adscrit al programa. No obstant això, la comissió acadèmica podrà estimar assumits els objectius perseguits amb les mateixes i en conseqüència eximir del seu seguiment a aquells estudiants del programa que haguessin cursat un màster de recerca amb continguts d'ordre investigador en grau de capacitar per a la iniciació en la redacció d'una tesi doctoral en dret. El control del progrés de l'alumne correspon al director de la tesi i al tutor, que han d'informar la Comissió Acadèmica cada sis mesos.
S'ha de facilitar la mobilitat dels doctorands a temps complet aprofitant els convenis formals i informals. La mobilitat està prevista a partir del segon any, quan el doctorand ja s'ha familiaritzat amb les tècniques d'investigació i d'argumentació. Correspon al director i al tutor del doctorand amb el vistiplau de la Comissió de Coordinació del Programa organitzar la mobilitat de cada estudiant.
Als estudiants que realitzen la tesi a temps parcial se'ls oferirà igualment la possibilitat de fer estades de recerca en altres centres, tot i que per a ells només es tractarà d'una recomanació. El tutor i el director de la tesi juntament amb la Comissió de Coordinació del programa buscaran la millor solució per a cada estudiant de doctorat a temps parcial.

ACTIVITAT 2: El component internacional i la seva projecció en els estudis de Dret. Les investigacions de Dret Comparat. El llenguatge i la terminologia jurídiques estrangeres.

Aquestes activitats formatives s'impartiran pels diferents investigadors amb línies adscrites al programa. A l'inici de cada curs acadèmic la comissió acadèmica assignarà les diferents activitats i publicarà el calendari de les mateixes. El seguiment satisfactori d'aquestes activitats serà indispensable en els termes expressats individualment per a cada doctorand en el seu document d'activitats als efectes que pugui continuar adscrit al programa. No obstant això, la comissió acadèmica podrà estimar assumits els objectius perseguits amb les mateixes i en conseqüència eximir del seu seguiment a aquells estudiants del programa que haguessin cursat un màster de recerca amb continguts d'ordre investigador en grau de capacitar per a la iniciació en la redacció d'una tesi doctoral en dret.
El control del progrés de l'alumne correspon al director de la tesi i al tutor, que han d'informar la Comissió Acadèmica cada sis mesos.
S'ha de facilitar la mobilitat dels doctorands a temps complet aprofitant els convenis formals i informals. La mobilitat està prevista a partir del segon any, quan el doctorand ja s'ha familiaritzat amb les tècniques d'investigació i d'argumentació. Correspon al director i al tutor del doctorand amb el vistiplau de la Comissió de Coordinació del Programa organitzar la mobilitat de cada estudiant. Als estudiants que realitzen la tesi a temps parcial se'ls oferirà igualment la possibilitat de fer estades de recerca en altres centres, tot i que per a ells només es tractarà d'una recomanació. El tutor i el director de la tesi juntament amb la Comissió de Coordinació del programa buscaran la millor solució per a cada estudiant de doctorat a temps parcial.

ACTIVITAT 3: El caràcter pluridisciplinar en les investigacions en dret i empresa. La importància d'abordar els temes de recerca amb un enfocament holístic.

Aquesta activitat formativa s'impartirà pels diferents investigadors amb línies adscrites al programa. A l'inici de cada curs acadèmic la comissió acadèmica assignarà les diferents activitats i publicarà el calendari de les mateixes. El seguiment satisfactori d'aquestes activitats serà indispensable en els termes expressats individualment per a cada doctorand en el seu document d'activitats als efectes que pugui continuar adscrit al programa. No obstant això, la comissió acadèmica podrà estimar assumits els objectius perseguits amb les mateixes i en conseqüència eximir del seu seguiment a aquells estudiants del programa que haguessin cursat un màster de recerca amb continguts d'ordre investigador en grau de capacitar per a la iniciació en la redacció d'una tesi doctoral en dret. El control del progrés de l'alumne correspon al director de la tesi i al tutor, que han d'informar la Comissió Acadèmica cada sis mesos.
S'ha de facilitar la mobilitat dels doctorands a temps complet aprofitant els convenis formals i informals. La mobilitat està prevista a partir del segon any, quan el doctorand ja s'ha familiaritzat amb les tècniques d'investigació i d'argumentació. Correspon al director i al tutor del doctorand amb el vistiplau de la Comissió de Coordinació del Programa organitzar la mobilitat de cada estudiant. Als estudiants que realitzen la tesi a temps parcial se'ls oferirà igualment la possibilitat de fer estades de recerca en altres centres, tot i que per a ells només es tractarà d'una recomanació. El tutor i el director de la tesi juntament amb la Comissió de Coordinació del programa buscaran la millor solució per a cada estudiant de doctorat a temps parcial.

ACTIVITAT 4: Recerca avançada d'informació jurídica i empresarial. Legislació, jurisprudència i doctrina científica. Altres fonts.

Aquesta activitat formativa s'impartirà pels diferents investigadors amb línies adscrites al programa. A l'inici de cada curs acadèmic la comissió acadèmica assignarà les diferents activitats i publicarà el calendari de les mateixes. El seguiment satisfactori d'aquestes activitats serà indispensable en els termes expressats individualment per a cada doctorand en el seu document d'activitats als efectes que pugui continuar adscrit al programa. No obstant això, la comissió acadèmica podrà estimar assumits els objectius perseguits amb les mateixes i en conseqüència eximir del seu seguiment a aquells estudiants del programa que haguessin cursat un màster de recerca amb continguts d'ordre investigador en grau de capacitar per a la iniciació en la redacció d'una tesi doctoral en dret. El control del progrés de l'alumne correspon al director de la tesi i al tutor, que han d'informar la Comissió Acadèmica cada sis mesos.
S'ha de facilitar la mobilitat dels doctorands a temps complet aprofitant els convenis formals i informals. La mobilitat està prevista a partir del segon any, quan el doctorand ja s'ha familiaritzat amb les tècniques d'investigació i d'argumentació. Correspon al director i al tutor del doctorand amb el vistiplau de la Comissió de Coordinació del Programa organitzar la mobilitat de cada estudiant. Als estudiants que realitzen la tesi a temps parcial se'ls oferirà igualment la possibilitat de fer estades de recerca en altres centres, tot i que per a ells només es tractarà d'una recomanació. El tutor i el director de la tesi juntament amb la Comissió de Coordinació del programa buscaran la millor solució per a cada estudiant de doctorat a temps parcial.

ACTIVITAT 5: Els recursos investigadors de la UdL i la seva política de llicències obertes.

Aquesta activitat formativa s'impartirà pels diferents investigadors amb línies adscrites al programa. A l'inici de cada curs acadèmic la comissió acadèmica assignarà les diferents activitats i publicarà el calendari de les mateixes. El seguiment satisfactori d'aquestes activitats serà indispensable en els termes expressats individualment per a cada doctorand en el seu document d'activitats als efectes que pugui continuar adscrit al programa. No obstant això, la comissió acadèmica podrà estimar assumits els objectius perseguits amb les mateixes i en conseqüència eximir del seu seguiment a aquells estudiants del programa que haguessin cursat un màster de recerca amb continguts d'ordre investigador en grau de capacitar per a la iniciació en la redacció d'una tesi doctoral en dret. El control del progrés de l'alumne correspon al director de la tesi i al tutor, que han d'informar la Comissió Acadèmica cada sis mesos.
S'ha de facilitar la mobilitat dels doctorands a temps complet aprofitant els convenis formals i informals. La mobilitat està prevista a partir del segon any, quan el doctorand ja s'ha familiaritzat amb les tècniques d'investigació i d'argumentació. Correspon al director i al tutor del doctorand amb el vistiplau de la Comissió de Coordinació del Programa organitzar la mobilitat de cada estudiant. Als estudiants que realitzen la tesi a temps parcial se'ls oferirà igualment la possibilitat de fer estades de recerca en altres centres, tot i que per a ells només es tractarà d'una recomanació. El tutor i el director de la tesi juntament amb la Comissió de Coordinació del programa buscaran la millor solució per a cada estudiant de doctorat a temps parcial.

Activitats formatives de caràcter transversal.

ACTIVITAT 6: Tècniques i mètodes d'investigació en el camp de les Ciències Socials. En particular, tècniques quantitatives de caràcter estadístic.

Amb aquesta activitat que pretén és facilitar al doctorand un seguit de coneixements instrumentals que permetin establir unes bases sòlides amb vista a aconseguir l'excel · lència des del punt de vista de l'estructura i de la presentació de la recerca i les seves propostes.
En atenció als objectius que es persegueixen amb aquestes activitats, la seva modalitat és presencial.
L'objectiu fonamental d'aquesta activitat és endinsar-se en les tècniques i mètodes que des de les Ciències Socials vénen emprant-se per analitzar la realitat social. Es prestarà una particular atenció al mètode utilitzat en l'examen dels problemes d'ordre social, així com a la utilització del mètode econòmic en la representació dels problemes ja que resulten tècniques de gran ajuda en l'elaboració d'estudis en la branca del Dret que agraeixen quan no exigeixen comptar amb una base sòlida en termes socials i econòmics per formar un judici exacte sobre el problema analitzat i la solució proposada.
S'ha de facilitar la mobilitat dels doctorands a temps complet aprofitant els convenis formals i informals. La mobilitat està prevista a partir del segon any, quan el doctorand ja s'ha familiaritzat amb les tècniques d'investigació i d'argumentació. Correspon al director i al tutor del doctorand amb el vistiplau de la Comissió de Coordinació del Programa organitzar la mobilitat de cada estudiant. Als estudiants que realitzen la tesi a temps parcial se'ls oferirà igualment la possibilitat de fer estades de recerca en altres centres, tot i que per a ells només es tractarà d'una recomanació. El tutor i el director de la tesi juntament amb la Comissió de Coordinació del programa buscaran la millor solució per a cada estudiant de doctorat a temps parcial.

ACTIVITAT 7: Tècniques d'argumentació. Tècniques de redacció en la confecció d'un llibre. Les formes i l'ús de les cites


La durada prevista d'aquestes activitats és de 30 hores, repartides en 10 sessions.
Amb aquesta activitat que pretén és facilitar al doctorand un seguit de coneixements instrumentals que permetin establir unes bases sòlides amb vista a aconseguir l'excel · lència des del punt de vista de l'estructura i de la presentació de la recerca i les seves propostes. En atenció als objectius que es persegueixen amb aquestes activitats, la seva modalitat és presencial.
L'objectiu fonamental d'aquesta activitat és endinsar-se en les tècniques i mètodes que des de les Ciències Socials vénen emprant-se per analitzar la realitat social. Es prestarà una particular atenció al mètode utilitzat en l'examen dels problemes d'ordre social, així com a la utilització del mètode econòmic en la representació dels problemes ja que resulten tècniques de gran ajuda en l'elaboració d'estudis en la branca del Dret que agraeixen quan no exigeixen comptar amb una base sòlida en termes socials i econòmics per formar un judici exacte sobre el problema analitzat i la solució proposada.
S'ha de facilitar la mobilitat dels doctorands a temps complet aprofitant els convenis formals i informals. La mobilitat està prevista a partir del segon any, quan el doctorand ja s'ha familiaritzat amb les tècniques d'investigació i d'argumentació. Correspon al director i al tutor del doctorand amb el vistiplau de la Comissió de Coordinació del Programa organitzar la mobilitat de cada estudiant. Als estudiants que realitzen la tesi a temps parcial se'ls oferirà igualment la possibilitat de fer estades de recerca en altres centres, tot i que per a ells només es tractarà d'una recomanació. El tutor i el director de la tesi juntament amb la Comissió de Coordinació del programa buscaran la millor solució per a cada estudiant de doctorat a temps parcial.

ACTIVITAT 8: Seminaris de recerca

Hores: 5

En atenció a les competències i destreses que es pretén s'aconsegueixin els doctorands, ha de cobrar un especial protagonisme la posada en marxa de seminaris presencials. Cada mes s'impartiran seminaris destinats a donar compte d'aspectes d'actualitat que resultin d'interès des de la perspectiva jurídica. L'aposta per aquests seminaris pretén ser una aposta seriosa i no un simple carrusel d'intervencions esporàdiques. El seminari es concep com un lloc de trobada de la comunitat de professors i doctorands i com un clar exponent de la vitalitat del programa. Un fòrum en què, a més, s'incentivarà la participació i l'esperit crític i creatiu, facilitant la relació no només entre els diferents doctorands i professors, sinó també entre aquests i la comunitat científica i professional. L'objectiu d'aquests seminaris serà, doncs, el de fomentar l'hàbit de l'actualització, l'obertura de mires més enllà dels confins de la investigació particular de cadascú i la creació d'un espai d'intercanvi d'idees i reflexions que pugui resultar enriquidor i motivador en el procés de gestació de la tesi.
A aquest efecte, en la presentació d'aquests seminaris tractarà d'explicar, sempre des de la excel · lència, amb professors convidats externs, ja sigui de l'àrea del Campus d'Excel · lència Internacional IBERUS, del qual forma part la UdL, ja fora de la mateixa. Esforç que es farà sempre amb vista a enriquir el programa amb el valor de la reflexió gestada pels millors o fins i tot de manera específica en atenció a fi de les tesis en curs de producció. Sense perjudici dels recursos ordinaris amb què hagi d'explicar el programa i dels sempre presents ponts d'amistat amb col · legues de l'especialitat, la concreta articulació de la presència de professors convidats se servirà de les vies de finançament específiques que així estan disposades per a el marc del Campus IBERUS i per al marc general que ofereix la convocatòria de mobilitat patrocinada per l'Administració General de l'Estat.
A més dels professors convidats, el programa farà un esforç per que els seminaris comptin també amb la presència de professionals del Dret de la circumscripció de Lleida per tal de potenciar aquesta faceta pràctica de les investigacions jurídiques que amb tan bon criteri reclama el nou reglament en la concepció de la formació de doctors. En concret, el programa comptarà amb la participació de membres del poder judicial (jutges i magistrats), del Ministeri de Justícia (fiscals), dels alts cossos de les diferents administracions (Administració general de l'Estat, Administració de la Generalitat, Diputació Provincial, municipis ...) i professionals liberals (advocats, procuradors, notaris, registradors ...). La participació de tots aquests agents permetrà enriquir les investigacions i facilitarà la seva aproximació a la realitat amb visions més pròximes a l'aplicació forense, descobrint al mateix temps enfocaments o perspectives que poden passar per alt des de la sola visió dogmàtica. Aquesta participació queda perfectament justificada en atenció a la rellevant qualificació de tots aquests professionals del dret. Quant a la seva articulació, la UdL aprofundirà en la xarxa de convenis de col · laboració que ja ve utilitzant amb els diferents organismes i institucions de major presència en l'estudi de les ciències jurídiques com és el cas dels col · legis professionals.
El control del progrés de l'alumne correspon al director de la tesi i al tutor, que han d'informar la Comissió Acadèmica cada sis mesos.
S'ha de facilitar la mobilitat dels doctorands a temps complet aprofitant els convenis formals i informals. La mobilitat està prevista a partir del segon any, quan el doctorand ja s'ha familiaritzat amb les tècniques d'investigació i d'argumentació. Correspon al director i al tutor del doctorand amb el vistiplau de la Comissió de Coordinació del Programa organitzar la mobilitat de cada estudiant. Als estudiants que realitzen la tesi a temps parcial se'ls oferirà igualment la possibilitat de fer estades de recerca en altres centres, tot i que per a ells només es tractarà d'una recomanació. El tutor i el director de la tesi juntament amb la Comissió de Coordinació del programa buscaran la millor solució per a cada estudiant de doctorat a temps parcial.

Línies de recerca

1. Línia d'investigació d'administració d'empreses i informació financera.

Entre els requisits d'accés al doctorat, l'etapa formativa d'aquesta línia es pot obtenir amb el títol oficial de Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, acreditat per l'Agència Nacional d'Educació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i homologat per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC)

Dr. José Luis Gallizo Larraz

Dr. Montserrat Viladric Grau

Dr. Xavier Ruiz del Portal Bravo

Dr. Eduard Cristobal Fransi

Dra. Estela Mariné Roig

Dra. Berta Ferrer Rosell

Dr. Antoni Colom Gorgues

Dr. Ramón Saladrigues Solé

Dr. Pere Mir Artigues

Dra. Ana María Vendrell Vilanova

Dr. Jordi Moreno Gené

 

Objectius:

Consistirà en aprofundir en l'estudi de l'eficiència, en costos i beneficis de les empreses a partir d'informació financera de les mateixes, amb especial èmfasi en empreses familiars. Així mateix, tractarà de contribuir a la clarificació de la relació existent entre el creixement econòmic, gestió sostenible, comportament cooperatiu i l'escassetat de recursos naturals
En particular, es dedicarà a l'estudi de la influència exercida pel procés d'integració europea sobre l'acompliment i l'eficiència bancària en països de l'Europa Central i de l'Est recentment integrats a la UE, així com l'anàlisi de l'efecte exercit per les seves regulacions i sistemes de supervisió bancaris. D'altra banda, interessarà analitzar la idoneïtat dels mecanismes actuals de gestió de recursos naturals per avaluar les possibilitats de millora dels mateixos.


2. Línia d'investigació: Dret Internacional Públic, Relacions Internacionals i Dret de la Unió Europea

Dr. Antonio Blanc Altemir
Dr. Héctor Silveira Gorski
Dra. Eimys Ortiz Hernandez


Objectius: L'objectiu d'aquesta línia és la investigació tant en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, com a dret de la Unió Europea. A tal efecte i en funció dels projectes competitius que l'emparen, es proposen com a temes prioritaris de la mateixa, i pel que fa al DIP i RI, les qüestions relatives a la reforma del sistema de les Nacions Unides i de la governança mundial , el que inclou a més de la pròpia Organització, els organismes especialitzats com l'FMI, entre d'altres, així com la protecció internacional dels drets humans. Pel que fa al dret de la UE, es proposen com a temes prioritaris el relatiu a les relacions exteriors de la UE, en particular amb la Mediterrània, amb els BRICS i amb Amèrica Llatina, així com el de la seguretat energètica de la UE.

3. Línia d'investigació en Sistema de Justícia Penal i victimologia

Dr. José María Tamarit Sumalla
Dr. Ramon García Albero
Dra. Carolina Villacampa Estiarte
Dra. Mercedes Serrano Masip

Objectius: el principal objectiu d'aquesta línia d'investigació està constituït per l'aprofundiment en l'estudi de les diferents disciplines jurídic-criminològiques integrades en funcionament del sistema de justícia penal, així com la victimologia. La convergència de disciplines científiques el principal focus d'atenció se centra en l'anàlisi dels diferents components, tant ontològics com normatius, que conflueixen en desenvolupament del sistema de justícia penal justifica el disseny d'una línia de recerca transversal, no únicament centrada en l'anàlisi dels aspectes jurídics confluents en ell, sinó també orientada a l'estudi dels aspectes criminològics i victimològics que convergeixen en aquest. Aspectes com l'harmonització europea en matèria penal, substantiva i processal, després de la creació del tercer pilar i, sobretot, després de l'entrada en vigor del tractat de Lisboa, representen una clara tendència de futur en l'anàlisi s'ha d'incidir. En aquest context harmonitzador de legislacions europees, qüestions com l'anàlisi comparada del dret penal substantiu, sobretot en processos de criminalització contemporanis, i del dret processal penal constitueixen objectius específics. Al costat d'això, grans processos de reforma legislativa interns empresos al nostre país, com les recents reformes del Codi penal de 2010, o les projectades, com l'Avantprojecte de reforma del Codi penal de 2012, o l'anunciat avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal, també han de ser detalladament analitzats. A la transnacionalitat de la normativa repressora de conductes, li segueix la de la normativa protectora de les víctimes. En aquest sentit, la Unió Europea ha adoptat de manera especialment acusada en el darrer bienni un paper molt destacat, tant mitjançant l'aprovació de la Directiva protectora de les víctimes a l'octubre de 2012, com mitjançant el disseny d'estatuts específics protectors de les víctimes de la tracta de persones i de la pornografia i l'explotació sexual dels menors en 2011 mitjançant les directives específiques, els detalls seran objecte d'investigació en aquesta línia, el mateix que la projectada transposició d'aquesta normativa al nostre dret intern. Finalment, la transnacionalitat normativa constitueix un reflex tant de la trasnacionalidad de la criminalitat com dels processos de victimització, ambdues qüestions, el mateix que altres característiques que singularitzen la criminalitat contemporània, i el seu revers, els processos de victimització, constitueixen objectiu d'estudi amb ocupació de metodologia empírica-quantitativa i qualitativa-en aquesta línia d'investigació.

4. Dret civil i dret administratiu

Dr. Juan Pemán Gavín
Dr. Antoni Vaquer Aloy
Dr. Antonio Ezquerra Huerva
Dr. César Cierco Seira
Dr. Mercè Castillo Solsona
Dra. María José Puyalto Franco
Dra. Paloma de Barrón Arniches
Dr. Josep Maria Fontanellas Morell
Dr. Jaume Ribalta Haro

Objectius: L'objectiu d'aquesta línia d'investigació és la investigació en dret civil i dret administratiu. Es proposa l'estudi de la influència del dret europeu primari i secundari en el dret civil espanyol i en el dret civil català. La proposta de Reglament sobre un dret europeu comú de la compravenda, la Directiva sobre drets dels consumidors, i els reglaments en matèria de competència civil internacional (Brussel · les, I, II, III, successions) exerceixen una influència notable en el dret civil vigent . Es proposa, també, aprofundir en l'impacte dels canvis en les formes i maneres d'obrar de l'Administració sobre el procediment administratiu en l'estudi, així com en el coneixement de dos sectors d'extraordinària puixança en els nostres dies però d'parca contribució dogmàtica: la salut pública i els drets socials. En l'àmbit de la salut pública esperen temes els principis bàsics d'intervenció per raons de salut pública, les mesures en casos de greu perill per a la població i els nous sistemes organitzatius de vigilància sanitària. Pel que fa als serveis socials, són àmbits a tractar els relatius als drets i deures dels usuaris dels serveis socials, les qüestions que sorgeixen al voltant dels models de gestió socials, amb particular interès quant a la posició de els actors privats, així com els diferents grups de població que són objecte d'atenció singular per part del legislador .. Fórmules de simplificació administrativa impulsades per la demanda d'eficiència. Incidència de l'e-Administració. Processos d'europeïtzació i de globalització i el seu efecte reflex en la tramitació dels expedients administratius. Externalització dels serveis i gestió procedimental. Puixança de nous drets i necessitat d'acoblament amb les estructures procedimentals clàssiques.

Llistat tesis