Dades generals

Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0378
Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex I

Coordinació del programa de doctorat

Dra. Ester Desfilis Barceló desfilis@mex.udl.cat

Edifici Biomedicina I (IRBLleida, Universitat de Lleida)
Avda. Alcalde Rovira Roure, 80
E-25198 Lleida
Tel. 973 702 413 
 
Contacte administratiu

Secció de Doctorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 702 043
Fax +34 (9) 73 702 042
doctorat@aga.udl.cat
http://www.udl.es/serveis/aga/tercercicle.html

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinador: Dra. Ester Desfiis Barceló
3 membres: Dra. Marta Llovera Tomas
Dr. Joan Blanco Blanco
Dra. Sílvia Bielsa
1 investigador/a en formació:
Lara Nogueras.

Competències

Básiques

1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
3. Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
4. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

1. Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.
2. Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
3. Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
4. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
5. Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
6. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

Formació

ACTIVITAT 1: Assistència a seminaris de recerca bàsica i / o clínica d'especialistes sobre diferents subdisciplines de la Salut

Modalitat: Adquisició de coneixement disciplinar específic i transversal.
- Durada: mínim 20 hores anuals (equivalent a 20 seminaris)
Es tracta de seminaris de recerca bàsica i / o clínica impartits per especialistes en diferents subdisciplines de la Salut que acudisquen al Centre, sent especialment rellevants les relacionades amb la línia d'investigació que desenvolupi el doctorand. Normalment hi ha un seminari d'aquest estil cada setmana, el que vindria a suposar entre 35 i 40 a l'any. Per recomanació del tutor, director i / o Comissió Acadèmica, l'alumne / a ha de llegir abans del seminari un article (de revisió i / o més específic) sobre el tema, i animar-se a plantejar preguntes després del seminari. Tot això li servirà per adquirir les competències CB11 i CB14 (de les especificades en l'apartat 2).
- Contingut
L'alumne / a haurà d'assistir a un mínim de 20 seminaris a l'any, i per a cada un és recomanable que llegiu almenys un article per entendre millor i aprofundir més en el tema. L'alumne / a ha de reflectir en el DAD els diferents seminaris als quals ha assistit, i fer un resum d'algun seleccionat que li hagi resultat més interessant i rellevant per al seu propi treball
-Planificació temporal: En general s'organitza un seminari setmanal, que són planificats al principi de cada curs escolar (1 de setembre a 31 de juliol). Si l'alumne / a assisteix a un seminari cada dues setmanes, haurà complert amb el mínim de 20 per any.
- Resultat que adquirirà l'alumne: L'alumne / a adquirirà les següents competències:
CB11: Comprensió sistemàtica de diferents subdisciplines de l'Àrea de la Salut i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquesta àrea.
CB14: Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees
noves i complexes.
- Llengua d'impartició: Anglès
- Altres aclariments
Per recomanació del tutor o director, aquesta activitat pot ser realitzada totalment o parcialment a través de l'assistència a algun curs especialitzat en alguna subdisciplina de l'àmbit de la salut, sempre que el curs tingui la qualitat científica adequada. En aquest cas, l'alumne / a haurà també reflectir en el DAD els diferents seminaris als quals ha assistit, fer un resum d'algun seleccionat que li hagi resultat més interessant i rellevant per al seu propi treball. A més, haurà de presentar un certificat d'assistència al curs, així com el programa on quedi reflectida la planificació temporal de les diferents xerrades i els professors del curs.
L'alumne haurà d'incloure en el DAD el llistat de tots els seminaris de recerca als quals ha anat assistint cada curs, i haurà de ressaltar un que li hagi resultat particularment interessant. Sobre aquest, haurà de realitzar un breu resum (200 paraules màxim), indicant els principals resultats i conclusions, i la seva rellevància en relació al seu propi treball. Això serà avaluat per la Comissió Acadèmica del Doctorat, que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand. En cas que part d'aquesta activitat s'hagi completat amb l'assistència a un curs especialitzat, haurà de presentar un certificat d'assistència al curs, així com el programa on quedi reflectit la planificació temporal de les diferents xerrades i els professors del curs.
Quan són seminaris en el mateix centre o institució no és necessari organitzar la mobilitat. Al Centre es programen 35-40 seminaris de recerca en Salut cada curs, que serien suficients per a la formació del doctorand. Si es tracta d'un curs d'especialització en alguna altra institució, l'alumne / a pot sol · licitar un ajut a la Mobilitat que ofereix la institució o el Ministeri d'Educació a alumnes de tercer cicle, o bé beneficiar del finançament per a investigació i formació de investigadors del seu director de tesi.
Mobilitat d'estudiants que realitzen la tesi a temps parcial. Els estudiants a temps parcial hauran de realitzar un mínim de 12 hores (equivalent a 12 seminaris) d'aquest tipus d'activitat. Poden arribar a aquest mínim a través de l'assistència als seminaris organitzats pel Centre, i el corresponent informe en el DAD, en aquest cas no necessitaria traslladar-se a una altra ciutat. En cas de triar l'opció d'aconseguir el mínim d'hores, o part d'elles, a través d'un curs d'especialització en una altra institució, l'alumne / a pot sol · licitar un ajut a la Mobilitat que ofereix la institució o el Ministeri d'Educació a alumnes de tercer cicle, o bé beneficiar del finançament per a investigació i formació d'investigadors del seu director de Tesi.

ACTIVITAT 2: Assistència i participació en seminaris de recerca dels doctorands, desenvolupats a nivell del Grup, del Centre, o en Jornades especials per a doctorands a nivell regional o estatal


- Modalitat: Adquisició de coneixements específics i transversals de tipus disciplinar i metodològic, i experiència formativa.
- Durada. mínim 10 hores anuals (equivalent a 10 seminaris)
Es tracta de seminaris de recerca dels doctorands, desenvolupats a nivell del Grup, del Centre, i / o en Jornades especials per a doctorands a nivell regional o estatal. Normalment hi ha un seminari d'aquest estil al Centre cada setmana, el que vindria a suposar entre 35 i 40 a l'any. Sota la supervisió del director, el doctorand ha de presentar el seu treball de recerca en aquest tipus de seminaris almenys una vegada cada curs o cada dos cursos. Tot això li servirà per adquirir les competències CB11 a CB16 (de les especificades en l'apartat 2).
- Contingut
L'alumne / a haurà d'assistir a cada seminari (sent recomanable que llegiu almenys un article sobre la temàtica), i haurà de presentar el seu propi treball almenys una vegada cada any o cada dos anys. Això ha de quedar inclòs en el DAD.
-Planificació temporal: 1 seminari setmanal, que són planificats al principi de cada curs escolar (1 de setembre a 31 de juliol).
- Resultat que adquirirà l'alumne: adquirirà les següents competències:
CB11 Comprensió sistemàtica de diferents subdisciplines de l'Àrea de la Salut i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquesta àrea.
CB12 Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
CB13 Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres de coneixement a través d'una recerca original
CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general ...
CB16 Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic ...
- Llengua d'impartició: Anglès
L'alumne haurà d'incloure en el DAD el llistat de tots els seminaris de doctorands als quals ha anat assistint cada curs. A més, ha d'especificar en el DAD data, títol i resum de la seva pròpia presentació. Si part de les hores s'han fet a Jornades per a doctorands fora de la institució, al costat del TAT s'ha de lliurar el certificat d'assistència i participació, que inclogui el programa de les Jornades. Això serà avaluat per la Comissió d'Avaluació, que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.
Quan són seminaris en el mateix centre o institució no és necessari organitzar la mobilitat. Al Centre es programen 35-40 seminaris de doctorands en Salut cada curs, que serien suficients per a la formació del doctorand. Si es tracta de Jornades per a doctorands en alguna altra institució, l'alumne / a pot sol · licitar un ajut a la Mobilitat que ofereix la institució o el Ministeri d'Educació a alumnes de tercer cicle, o bé beneficiar del finançament per a investigació i formació d'investigadors del seu director de tesi.
Mobilitat d'estudiants que realitzen la tesi a temps parcial. Els estudiants a temps parcial hauran de realitzar un mínim de 6 hores anuals d'aquest tipus d'activitat, i almenys cada dos o tres anys han de participar presentant el seu propi treball de recerca. Poden arribar a aquest mínim a través de l'assistència als seminaris organitzats pel Centre, i el corresponent informe en el DAD, en aquest cas no necessitarien traslladar-se a una altra ciutat. En cas de triar l'opció d'aconseguir el mínim d'hores, o part d'elles, a través de l'assistència a Jornades per a doctorands en una altra institució, l'alumne / a pot sol · licitar un ajut a la Mobilitat que ofereix la institució o el Ministeri d' Educació a alumnes de tercer cicle, o bé beneficiar del finançament per a investigació i formació d'investigadors del seu director de Tesi.

ACTIVITAT 3: Assistència i presentació d'una comunicació (en forma de pòster o oral) en un congrés nacional i / o internacional

Modalitat: Adquisició de coneixements específics de tipus disciplinar i metodològic, i experiència formativa.
- Durada. Presentació d'almenys una comunicació a meitat del doctorat, i un total de dos a finalitzar (equivalència en hores difícil d'estimar, depèn de si inclou exclusivament el temps de durada del congrés, o més aviat el treball previ realitzat per poder presentar una comunicació ).
Mitjançant aquesta activitat, l'alumne aprendrà a desenvolupar i presentar els resultats d'un treball de recerca, ia defensar de forma crítica davant la comunitat científica. Tot això li servirà per adquirir les competències CB11 a CB16 (de les especificades en l'apartat 2).
- Contingut
Per poder desenvolupar aquesta activitat, l'alumne / a, sota supervisió del seu director, haurà d'aprendre la metodologia de treball, obtenir suficients resultats del seu treball de recerca, haurà analitzar de manera crítica i havent llegit les publicacions sobre el tema, haurà d'escriure un resum i preparar la presentació. El resum presentat ha de quedar inclòs en el DAD, així com la informació del congrés al qual s'assisteix.
-Planificació temporal: Al menys una comunicació presentada a meitat del doctorat, i un total de dues al finalitzar.
- Resultat que adquirirà l'alumne: adquirirà les següents competències:
CB11 Comprensió sistemàtica de diferents subdisciplines de l'Àrea de la Salut i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquesta àrea.
CB12 Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
CB13 Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres de coneixement a través d'una recerca original
CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general ...
CB16 Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic ...
- Llengua d'impartició: Si el congrés és internacional, normalment anglès. Si és estatal o nacional, la llengua serà castellà o català.
L'alumne haurà d'incloure en el DAD el resum de la comunicació presentada, amb la informació del congrés i còpia del programa. Això serà avaluat per la Comissió d'Avaluació, que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.
Per a l'assistència al congrés, l'alumne / a pot sol · licitar una bossa de viatge que ofereix la institució o el Ministeri d'Educació a alumnes de tercer cicle, o bé beneficiar del finançament per a investigació i formació d'investigadors del seu director de Tesi.
Mobilitat d'estudiants que realitzen la tesi a temps parcial. Igual que els alumnes a temps complet, l'alumne / aa temps parcial pot sol · licitar una bossa de viatge que ofereix la institució o el Ministeri d'Educació a alumnes de tercer cicle, o bé beneficiar del finançament per a investigació i formació d'investigadors del seu director de Tesi. Mobilitat obligatòria.

ACTIVITAT 4: Estada en un altre centre d'investigació nacional o estranger

Modalitat: Adquisició de coneixements específics de tipus disciplinar i metodològic, i experiència formativa.
- Durada: mínim 1 setmana (40 hores)
Es tracta de realitzar una estada en un altre centre de recerca per aprendre una tècnica o realitzar part d'una investigació relacionada amb el tema de Tesi. Les estades fora dels estudiants es poden programar fàcilment gràcies a l'àmplia xarxa de contactes i col · laboracions nacionals i internacionals dels grups de recerca que desenvolupen el programa de doctorat. L'elecció del centre i el treball concret a realitzar serà proposat pel director de la Tesi, ja que ha de guardar coherència amb el treball de Tesi de l'alumne / a. Tot això li servirà a l'alumne / a per adquirir les competències CB11 a CB15 (de les especificades en l'apartat 2).
- Contingut
L'alumne / a haurà de realitzar l'estada fora amb aprofitament, la qual cosa li servirà tant a nivell tècnic, com per ampliar el seu pensament al veure altres formes de treballar i altres enfocaments científics. Després de tornar, l'alumne / a ha de realitzar un resum sobre el que s'ha après durant l'estada, sobre els resultats obtinguts i com aquests encaixen dins la temàtica de la Tesi. Tot això ha de quedar inclòs en el DAD.
-Planificació temporal: A realitzar durant el segon o tercer any de Tesi (pot ser mes tard en cas d'alumnes a temps parcial).
- Resultat que adquirirà l'alumne: adquirirà les següents competències:
CB11 Comprensió sistemàtica de diferents subdisciplines de l'Àrea de la Salut i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquesta àrea.
CB12 Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
CB13 Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres de coneixement a través d'una recerca original
CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general ...
- Llengua d'impartició: Anglès, Castellà o Català (depenent del centre elegit per l'estada)
L'alumne haurà d'incloure en el DAD un resum (màxim 2 fulls) sobre el que s'ha après durant l'estada, sobre els resultats obtinguts i com aquests encaixen dins la temàtica de la Tesi. Això serà avaluat per la Comissió d'Avaluació, que elaborarà un informe d'avaluació del doctorand.
L'alumne / a pot sol · licitar un ajut (Borsa de Viatge per a Estades Curtes) que ofereix la institució o el Ministeri d'Educació a alumnes de tercer cicle, o bé beneficiar del finançament per a investigació i formació d'investigadors del seu director de Tesi.
Igual que en el cas dels estudiants a temps complet, l'alumne / aa temps parcial pot sol · licitar un ajut (Borsa de Viatge per a Estades Curtes) que ofereix la institució o el Ministeri d'Educació a alumnes de tercer cicle, o bé beneficiar-se de el finançament per a investigació i formació d'investigadors del seu director de tesi. Mobilitat obligatòria.

ACTIVITAT 5: Obtenció d'almenys una publicació de qualitat.

Modalitat: Experiència formativa.
- Durada 300 hores
Abans de finalitzar la Tesi (normalment a partir del segon any de Tesi per a alumnes a temps complet), sota supervisió del director, l'alumne haurà de preparar almenys un article de recerca amb els resultats del seu treball, per a publicació preferentment en una revista indexada de qualitat (del JCR). L'article ha d'estar acceptat oficialment per la revista per poder finalitzar la Tesi. Tot això li servirà per adquirir les competències CB12 a CB15 (de les especificades en l'apartat 2).
- Contingut
Sota supervisió del director, l'alumne / a haurà d'obtenir els resultats (el que de vegades pot portar molt de temps i pot implicar redissenyar alguns experiments o incloure nous), llegir altres articles relacionats amb la temàtica específica de la seva feina per estar al dia, analitzar les dades obtingudes, i preparar el treball per publicació (preparar les figures i escriure el text). Un cop enviat a la revista, l'alumne ha d'incloure un resum en DAD (incloent dades de la revista, rellevància al camp, etc.), I d'afegir nous informes sobre l'estat de l'article sotmès fins a ser acceptat oficialment.
planificació temporal: A partir del segon any per a alumnes a temps complet. A partir del quart any per a alumnes a temps parcial.
- Resultat que adquirirà l'alumne: adquirirà les següents competències:
CB12 Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
CB13 Capacitat de contribuir a l'ampliació de les fronteres de coneixement a través d'una recerca original
CB14 Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
CB15 Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general ...
- Llengua d'impartició: Anglès
Un cop enviat a la revista, l'alumne ha d'incloure un resum en DAD (incloent dades de la revista, rellevància al camp, etc.), I d'afegir nous informes sobre l'estat de l'article sotmès fins a ser acceptat oficialment. En tot cas, haurà sempre adjuntar la carta d'acceptació o còpia de l'article ja publicat.
No és necessària per a aquesta activitat la mobilitat.
Planificació d'activitats i mobilitat d'estudiants a temps complet

 


any 1

any 2

any 3

Total per a presentar Tesis

A. Seminaris investigació

mínim 20

mínim 20

mínim 20

mínim 60

B. Seminaris de doctorands

mínim 10

mínim 10

mínim 10

mínim 30

C. Comunicació en Congrés

 

mínim 1

mínim 1

mínim 2

D. Estada fora

 

estada?

estada?

mín. 1 setmana

E. Publicacions

   

mínim 1 enviada

mínim 1 acceptadaAquest quadre recull els requisits mínims per a la defensa de la tesi per als estudiants a temps complet.
La mobilitat és obligatòria en les activitats C i D.
Planificació d'activitats i mobilitat d'estudiants a temps parcial 

any 1

any 2

any 3

any 4

any 5

Total per a presentar Tesis

A. Seminaris investigació

mínim 12

mínim 12

mínim
12

mínim
12

mínim
12

mínim 60

B. Seminaris de doctorands

mínim
6

mínim
6

mínim
6

mínim
6

mínim
6

mínim 30

C. Comunicació en Congrés

   

mínim 1

 

mínim 1

mínim 2

D. Estada fora

   

estada?

estada?

estada?

mín. 1 setmana

E. Publicacions

     

mínim 1 enviada

 

mínim 1 acceptadaAquest quadre recull els requisits mínims per a la defensa de la tesi per als estudiants a temps parcial.
La mobilitat és obligatòria en les activitats C i D del quadre.

Línies de recerca

Models cel·lulars i moleculars de patologies humanes

Descripció: Investigació realitzada per doctors de tres grups consolidats reconeguts per la Generalitat com a excel·lents, liderats per Eloi Garí (2009 SGR 559), Daniel Sanchis (2009 SGR 346) i Mario Encinas (2009 SGR 740), que desenvolupen 4 línies de recerca amb finançament propi. Totes les línies tenen com a objectiu l'estudi dels mecanismes moleculars i cel·lulars que controlen la proliferació i la diferenciació cel·lular, així com els processos de mort cel·lular, la qual cosa té una gran rellevància per entendre la base de diverses patologies humanes com el càncer, las malalties neurodegeneratives o las patologies cardíaques.

 

  1. Cicle cel·lular

La línia de recerca es centra en estudiar els mecanismes interns que regulen la divisió de les cèl·lules eucariotes. L'objectiu general d'aquesta recerca és contribuir a un millor coneixement dels processos que es troben alterats durant la pèrdua de la integritat del genoma i en patologies com el càncer.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/7/cell-cycle

Dr. Eloi Garí Marsol

Dr. Jordi Torres Rosell

Dra. Neus Colomina

Dr. Francisco Ferrezuelo

Dra. Celia Casas

 

  1. Senyalització Cel·lular i Apoptosi

La línia de recerca té com a objectiu: a) l’estudi dels factors neurotròfics i les vies de senyalització intracel·lular activades per aquests factors en relació a la seva funció sobre la supervivència i mort neuronal, i b) l’estudi dels processos que regulen la mort cel·lular en el teixit cardíac.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/10/cell-signalling-and-apoptosis-group

Dr. Daniel Sanchis Morales

Dra. Marta Llovera Tomas

 

  1. Senyalització oncogènica i del desenvolupament

La línia de recerca es centra en realitzar un abordatge genètic dels mecanismes que regulen les vies de senyalització cel·lular activades pel proto-oncogen Ret, i la seva regulació pel putatiu supressor tumoral Sprouty. Aquesta recerca té implicacions en camps diversos com el desenvolupament renal y del sistema nerviós perifèric, o la biologia de tumors d'origen neuroendocrí.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/8/oncogenic-signalling-and-development  

Dr. Mario Encinas Martin

 

  1. Senyalització per calci i diferenciació cel·lular

La línia de recerca es centra en estudiar els mecanismes moleculars implicats en la proliferació, diferenciació i migració cel·lular, així com la senyalització per calci i el seu impacte en processos com l'establiment de les connexions nervioses, la progressió tumoral i patologies cardíaques.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/9/calcium-cellular-signalling

Dra. Judit Herreros Danés

Dr. Carles Cantí Nicolàs

 

Estrés en models biològics i envelliment

Descripció: Investigació realitzada per doctors de tres grups consolidats reconeguts per la Generalitat com a excel·lents, liderats per Enric Herrero/Joaquim Ros (2009 SGR 196), Albert Sorribas (2009 SGR 809) i Reinald Pamplona (2009 SGR 735), que desenvolupen 5 línies de recerca amb finançament propi. Totes les línies tenen com a objectiu l'estudi dels efectes de l'estrés sobre els sistemes biològics, la qual cosa té especial rellevància per entendre les bases de l'envelliment i la neurodegeneració.

 

  1. Biologia molecular de llevats

La línia de recerca té com a objectiu principal l'estudi de l'efecte de condicions d'estrés ambiental sobre la proliferació cel·lular, així com les vies de transducció i els sistemes enzimàtics implicats en la defensa i reparació del dany per estrés.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/11/molecular-biology-of-yeast  

Dr. Enric Herrero Perpiñan

Dra. Gemma Belli

 

  1. Bioquímica de l’estrés oxidatiu

La línia de recerca té com a objectiu principal l'estudi de l'impacte de l'estrés oxidatiu en les funcions cel·lulars i en malalties humanes com, per exemple, l'atàxia de Friedrich.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/32/neuronal-signalling-unit

http://www.irblleida.org/en/research/12/oxidative-stress-biochemistry

Dr. Joaquim Ros Salvador

Dra. Elisa Cabiscol Català

Dr. Jordi Tamarit Sumalla

Dra. Rosa Soler Tatché

 

  1. Fisiopatologia metabòlica

La línia de recerca té com a objectiu principal l'estudi del paper de l'estrés oxidatiu en el procés fisiològic d'envelliment i en els processos patològics que tenen lloc en les malalties associades a l'edat (diabetis, obesitat, etc.), com també en les malalties neurodegeneratives.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/13/metabolic-physiopathology  

Dr. Reinald Pamplona Gras

Dr. Manel Portero Otín

Dra. M. Victoria Ayala

Dr. Jordi Boada

 

  1. Modelització matemàtica de processos metabòlics

La línia de recerca es centra en el desenvolupament de mètodes per a l'anàlisi sistèmic de processos metabòlics.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/14/systems-biology-and-statistical-methods-for-biomedical-research

Dr. Albert Sorribas Tello

Dr. Rui Alves

 

  1. Senyalització en llevats

La línia de recerca es centra en l’estudi molecular, genètic i cel·lular d'algunes vies de senyalització que participen en la resposta cel·lular en front a l'estrés oxidatiu.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/15/cell-signalling-in-yeast

Dra. Mª Ángeles de la Torre Ruiz

 

Neurociència i malalties del sistema nerviós

Descripció: Investigació realitzada per doctors de dos grups consolidats reconeguts per la Generalitat com a excel·lents, liderats per Josep Esquerda/Jordi Calderó (2009 SGR 370) i Loreta Medina (2009 SGR 547), i per un grup de recerca clínica (liderat per Francesc Purroy) de trajectòria sòlida pel que fa a publicacions i obtenció de finançament extern, que desenvolupen 5 línies de recerca amb finançament propi. Todas les línies tenen com a objectiu l'estudi del sistema nerviós i de les malalties del sistema nerviós produïdes per trastorns del neurodesenvolupament, neurodegeneració o degut a isquèmia cerebral.

10. Patologia de la motoneurona.

La línia de recerca es centra a l'estudi dels mecanismes cel·lulars i moleculars que regulen la supervivència i la mort neuronal, així com a l'anàlisi de determinats aspectes relacionats amb el desenvolupament del sistema nerviós i que podrien intervenir, també, en determinades situacions patològiques, com són les malalties neurodegeneratives.

Més informació:  http://www.irblleida.org/en/research/27/experimental-neuromuscular-pathology

Dr. Jordi Calderó Pardo

Dra. Olga Tarabal Mostazo

 

11Patologia neuromuscular experimental.

La línia de recerca es centra a l’estudi de les bases cel·lulars i moleculars de les malalties neuromusculars i, particularment, de l'esclerosi lateral amiotròfica.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/27/experimental-neuromuscular-pathology  

Dr. Josep E. Esquerda Collel

Dra. Anna Casanovas Llorens

 

12. Desenvolupament i evolució del cervell

La línia de recerca es centra en estudiar el desenvolupament i la evolució de la amígdala cerebral, una estructura essencial pel control de les emocions i el comportament social, que es troba alterada en divers trastorns del neurodesenvolupament, com l'autisme o la esquizofrènia, i altres trastorns psiquiàtrics.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/24/brain-development-and-evolution  

Dra. Loreta Medina Hernández

Dra. Ester Desfilis Barceló

Dr. Antonio Abellán Ródenas

 

13. Neurobiologia molecular i del desenvolupament

La línia de recerca es centra en la caracterització de nous mecanismes moleculars de la formació de circuits neuronals del sistema nerviós. Aquests estudis ajudaran a comprendre els mecanismes que operen en condicions patològiques relacionades amb els trastorns neurològics i psiquiàtrics.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/28/molecular-and-developmental-neurobiology  

Dr. Joaquim Egea Navarro

Dra. Carme Espinet

 

14. Neurociències clíniques

La línia de recerca es centra en l’estudi de la isquèmia cerebral transitòria en pacients, fent estudis clinicoradiològics i de biomarcadors per a establir nous predictors de recurrència en aquests pacients.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/26/clinical-neurosciences  

Dr. Francesc Purroy Garcia

Dr. Gerard Piñol

 

 

Medicina, Infermeria i Salut

Descripció: Investigació realitzada per doctors de tres grups consolidats reconeguts per la Generalitat, liderats per Matias Guiu (2009 SGR 794), Joan Verdaguer (2009 SGR 805) i Monserrat Rué (2009 SGR 632), i altres quatre grups amb una trajectòria investigadora sòlida avalada por nombroses publicacions d'alt impacte, obtenció de finançament extern, i direcció de tesis doctorals, liderats per Elvira Fernández, Ferran Barbé, Josep Reñé i José Manuel Porcel. A més, hi ha un grup emergent de recerca en infermeria (liderat per Pilar Jurschik i Joan Torres), amb importants col·laboracions internacionals amb grups de recerca en infermeria de reconegut prestigi (de Canadà, Bèlgica, Holanda i Finlàndia), que desenvolupa investigació en l'àmbit de l'envelliment, l'epidemiologia i l'educació per a la salut. Entre tots aquests grups, s'ofereixen 15 línies de recerca, que tenen com a objectii la recerca en l'àmbit de la clínica (estudi de diverses patologies), la farmacologia i terapèutica experimental, l'epidemiologia, l'envelliment i l'educació per a la salut.

 

15. Epidemiologia aplicada

La línia de recerca es centra en l'estudi de brots epidèmics, investigació de factors de risc per malalties transmissibles, i estimació de cobertures d'activitats preventives periòdiques en l'atenció primària de salut.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/1/applied-epidemiology  

Dr. Pere Godoy Garcia

Dr. Jaume March Llanes

 

16. Farmacoepidemiologia

La línia de recerca té com a objectiu avaluar l'eficàcia, la seguretat i l'eficiència de la tecnologia mèdica lligada a l'ús de medicaments, ja sigui com a prevenció o tractament de malalties.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/2/pharmacoepidemiology

Dr. Joan Antoni Schoenenberger Arnaiz

 

17. Fonaments biològics dels trastorns mentals

La línia de recerca es centra en l'estudi de diversos trastorns mentals, com el trastorn bipolar, els efectes del tractament amb liti i els canvis cognitius que tenen lloc en aquests malalties.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/3/biological-foundations-of-mental-disorders  

Dr. Francesc Abellà Pons

Dra. Maria Mur Lain

Dr. Josep Pifarré Paredero

 

18. Malalties de la Pleura

La línia de recerca es centra en l'estudi citològic i de marcadors tumorals amb tècniques de biologia molecular en el líquid pleural.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/4/research-group-of-cancer-biomarkers-grebic

Dr. José Manuel Porcel Pérez

 

19. Patologia mamària

La línia de recerca es centra en l’estudi de nous biomarcadors en tumors mamaris.

Més informació: https://www.linkedin.com/in/antonio-llombart-cussac-27799477/

Dr. Antoni Llombart Cussac

 

20. Patologia respiratòria

La línia de recerca es centra en dues àrees d'interès: l'estudi dels trastorns respiratoris durant el son i l’estudi de les infeccions respiratòries.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/5/translational-research-in-respiratory-medicine-group  

Dr. Ferran Barbé Illa

Dr. Miguel Falguera Sacrest

Dr. Manuel Sánchez de la Torre

 

21. Cirurgia i medicina intensiva

La línia d'investigació se centra en dos aspectes principals: a) estudiar la resposta biomecànica del tancament de la paret abdominal després d'una intervenció; b) millorar la seguretat i els models de predicció en relació al seguiment dels pacients post-UCI.

Més Informació: http://www.irblleida.org/en/research/6/intensive-medicine

http://www.irblleida.org/en/research/22/experimental-surgery

Dr. Juan Olsina Kissler

Dr. Javier Trujillano

 

22. Farmacologia experimental

La línia de recerca es centra en l'estudi dels processos de mort cel·lular i la seva modulació per a poder identificar noves aproximacions terapèutiques a la malaltia humana, especialment al càncer.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/17/pharmacology-unit  

Dr. Jacint Boix

Dra. Judit Ribas

 

23. Genètica de malalties complexes

La línia de recerca es centra en l'estudi de la variabilitat genètica del receptor de la vitamina D i el seu paper en la susceptibilitat a la infecció pel virus VIH i la progressió clínica de la SIDA.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/18/genetics-of-complex-diseases  

Dr. Joan Fibla

 

 24. Immunologia i endocrinologia

La línia de recerca es centra en l'estudi dels mecanismes de pèrdua tolerància immunològica en les malalties endocrines autoimmunitàries, i més concretament en la Diabetis tipus 1 (T1D), i la seva aplicació en el diagnòstic i tractament d'aquestes malalties.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/19/immunology-and-immunopathology-group-griip  

Dr. Joan Verdaguer

Dra. Conchi Mora

 

25. Nefrologia Experimental

La línia de recerca es centra en l'estudi del metabolisme mineral en pacients amb insuficiència renal crònica i la influència genètica en el desenvolupament de l'hiperparatiroidisme secundari.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/20/vascular-and-renal-translational-research-group  

Dra. Elvira Fernández

Dr. José M. Valdivielso

 

26. Patologia Oncològica

La línia de recerca es centra en estudiar les alteracions moleculars dels càncers d'endometri, tiroide i la pell, en correlació amb les característiques clíniques i patològiques.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/16/oncological-pathology  

Dr. Xavier Matias-Guiu

Dra. Rosa M. Martí

Dr. Xavier Dolcet

Dr. Felip Vilaldell

Dra. Antonieta Salud Sàlvia

 

27. Patologia digestiva i oncohematològica

La línia de recerca es centra en l’estudi de la carcinogènesi colo-rectal i els processos oncohematològics, en particular els limfomes i altres processos limfoproliferatius.

Més informació:  http://www.irblleida.org/en/research/21/clinical-and-experimental-research-in-digestive-and-hematological-pathology

http://www.irblleida.org/en/research/23/endocrine-bariatric-and-metabolic-surgery

 

Dr. Josep Reñé Espinet

Dra. Carme Piñol

Dr. Joan Viñas Salas

Dr. Xavier Gómez Arbones

Dr. Juan Antonio Baena Fustegueras

 

28. Infermeria i Salut

La recerca es centra en els següents àmbits: 1) desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge intergeneracional mitjançant la interacció entre nens i adults; 2) millora de l'educació ciutadana i de les pràctiques d'infermeria basades en l'evidència per reduir caigudes en persones grans, i millorar en el tractament d'úlceres, de la incontinència, del dolor, així com de les cures pal·liatives.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/31/research-group-of-health-care-grecs  

Dr. Joan Blanco Blanco

Dra. Teresa Botigué

Dr. Miguel Ángel Escobar

Dra. Luisa Guitard

Dr. José Fidel Molina

Dra. Carmen Nuin

Dra. Montserrat Gea

Dra. Anna Espart Herrero

Dra. Erica Briones 

Dra. Esther Rubinat

29. Anàlisi econòmica i salut

La recerca es centra en fer models matemàtics per valorar els riscs versus els beneficis en diverses estratègies de sondeig, detecció precoç i tractament de malalties mamàries.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/14/systems-biology-and-statistical-methods-for-biomedical-research  

Dra. Montserrat Rué

Convocatòria d'ajuts per a la mobilitat dels doctorands. Programa de doctorat en Salut.

Finalitzat el termini per presentar sol.licituds: 15 de maig de 2017.

Resolució de concessió publicada el dia 04 de juliol de 2017 a l'E-tauler

 

Llistat tesis