Dades generals

Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0505

Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex I

Coordinació del programa de doctorat

Dr. Enric Vicedo Rius vicedo@historia.udl.cat
Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 973 702 102

Contacte administratiu

Secció de Doctorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 702 043

doctorat@aga.udl.cat
http://www.doctorat.udl.cat

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinador: Dr. Enric Vicedo Rius
3 membres:
Dra. Ma Carme Bellet Sanfeliu
Dra. Francisco Javier Terrado Pablo
Dr. Jordi Malé Pegueroles
1 investigador/a en formació:
Pascal Carmel Zong Nebouet

Competències

Básiques

1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
3. Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
4. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

1. Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.
2. Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
3. Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
4. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
5. Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
6. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

Formació

ACTIVITATS FORMATIVES PROGRAMA “TERRITORI, PATRIMONI I CULTURA”

Els alumnes matriculats en el nou programa de doctorat [Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0505] han de fer els cursos oferts pel programa de doctorat, segons recomanació del tutor/ director com consta al document d’acceptació en el programa.

Activitats formatives a realitzar per l’alumnat que comença el programa de doctorat el curs 2016-2017Curs

Descripció

1: Taller formatiu de lectura i interpretació de documents medievals.

Lectura i interpretació de documents medievals, mitjançant una comprensió detallada de les diferents tècniques aplicables per a la recerca en aquest camp.
Professorat de l’àrea d’història medieval.

2: Seminari d'Estudis sobre la Joventut

El Seminari d'Estudis sobre Joventut (SEJ) es porta a terme des de 2010. Té com a objectiu establir un espai de discussió d'investigacions en curs que tenen per objecte la joventut en una societat multicultural, aprofitant la presència a la UdL d'investigadors visitants, així com de la realització de diverses tesis doctorals.
Contingut:
El format és senzill: a la primera part els ponents tenen 20 'per exposar els seus projectes, en la segona part s'estableix un debat amb els participants. El SEJ està obert a professors, estudiants i investigadors.

 

http://www.joventut.udl.cat/

3: Com escriure i publicar un article científic.

En col·laboració amb l’ICE, sobre l’escriptura d’articles en anglès.

Publicar treballs científics rellevants és essencial per als PDI d'una universitat. L'objectiu general d'aquest curs és estimular la discussió sobre la publicació de treballs científics en revistes internacionals (SCI). Es discutiran tant aspectes bàsics com pràctics que poden ajudar-nos a escriure i publicar els nostres treballs de manera que el producte sigui més fàcilment acceptable per les revistes i, posteriorment, més impactant per als lectors.

 

4: Mendeley

Gestor de referències i altres funcions.

S’ofereix per part de l’Escola de Doctorat a totes els programes. Substitueix la Sessió especialitzada sobre el gestor de continguts Refworks que figurava inicialment entre els complements de formació del programa.

Servei de Biblioteca i Documentació

 

5: Competències informacionals en el món digital

Servei de Biblioteca i Documentació
Adquirir les habilitats necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació idònia i utilitzar-la de forma més efectiva.

A més hi ha altres activitats formatives proposades pel professorat, per l’alumnat i, en part, recollides per l’Escola de Doctorat per a oferir a tots els alumnes de doctorat dels diversos programes.

En aquest sentit, durant el curs 2014-2015 s’han ofert, també, activitats formatives que, previsiblement, s’oferiran en els cursos posteriors, donada l’acollida.

  1. Accés obert a la documentació científica, a càrrec del Servei de Biblioteca i Documentació.

  2. Indicadors i mètodes per avaluar la producció científica.

  3. Noves directrius per al doctorat a la Universitat de Lleida.

D’aquestes activitats la 1 i la 2 s’inscriuen dins l’apartat 5 “Competències”. L’activitat formativa 3 (“Noves directius...”) té per objectiu presentar el doctorat en general i per programes, amb participació tant dels nous alumnes del curs 2014-2015 com dels anteriors. “A l'entorn del nou doctorat sobre Territori, patrimoni i cultura: realitats, problemes i solucions” és el títol de la sessió específica sobre aquest programa.

Les dates concretes s’estableixen anualment segons les disponibilitats dels serveis que hi participen.  

Línies de recerca

Línies de recerca - Territori, Patrimoni i Cultura.

 

Línia1: Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local.

Responsable: Dra. Imma Lorés  imma.lores@hahs.udl.cat


Patrimoni artístic.

Responsable: Dra. Imma Lorés imma.lores@hahs.udl.cat


DESCRIPCIÓ:
L’estudi de l’art des de la perspectiva del patrimoni, és a dir, de bé cultural que ha de ser reconegut com a tal, estudiat, conservat i difós per a millorar-ne el seu coneixement i assegurar-ne la continuïtat en la seva valoració per part de les generacions futures. La línia s’ocupa, per tant, dels aspectes i criteris de conservació, intervenció, anàlisi tècnica, musealització i difusió del patrimoni.Patrimoni arquitectònic.

Responsables: Dr. Francesc Fité francesc.fite@hahs.udl.cat  Dr. Isidre Puig isidro.puig@udl.cat

DESCRIPCIÓ:

Anàlisi del concepte de patrimoni arquitectònic. Necessitat social del seu estudi, conservació, recuperació i difusió, entre la museïtzació i la rehabilitació. Continuïtat o reconversió de la funció original de l´edifici, la seva significació formal i la seva condició de document. Procediments. Institucions. Intervencions en el patrimoni arquitectònic, segons els fonaments teòrics sobre les diferents tendències recuperatòries.

Patrimoni i paisatge en els àmbits rural i urbà.

Responsables: Dr. Joan Ganau ganau@geosoc.udl.cat i Dr. Ignasi Aldomà aldoma@geosoc.udl.cat

DESCRIPCIÓ:
Conservació dels paisatge rurals i urbans. La patrimonialització dels espais naturals i rurals. Preservació d’espais d’interès natural. La cultura com a motor de desenvolupament urbà: indústries culturals, turisme cultural i economia creativa. Planejament urbà i polítiques de conservació del patrimoni arquitectònic. De la preservació del patrimoni cultural a la parctematització dels espais.


Patrimoni i memòria històrica.

Responsable: Dra. Conxita Mir cmir@historia.udl.cat


DESCRIPCIÓ:
El contingut d’aquesta línia atendrà fonamentalment a l’estudi i gestió del patrimoni de l’època contemporània, dedicant especial atenció als aspectes relatius als anys de la República, la Guerra Civil, el franquisme i la transició a la democràcia. Metodològicament s’adoptarà l’estudi comparatiu amb altres realitats nacionals i internacionals i, especialment, amb societats que han seguit processos de transició des de dictadures a règims democràtics.Patrimoni etnogràfic.

Responsable: Dr. Albert Roca aroca@hahs.udl.cat


DESCRIPCIÓ
Sovint s’ha considerat que els mots cultura, tradició o cultura popular bé designarien realitats y dinàmiques antitètiques amb un desenvolupament integral de les societats, bé mistifiquen la realitat idealitzant la comunitat cultural i amagant les relacions desiguals que hi existeixen, el que dificultaria de nou el desenvolupament. Darrerament, però, sota els conceptes de patrimonialització i capitalització de la cultura, s’ha passat a contemplar aquestes cultures tradicionals com a un possible actiu en el desenvolupament local: aquest canvi ha donat lloc a noves intervencions, a respostes dins de les societats afectades i tant noves oportunitats com contradiccions i perversions. La línia també pot donar cabuda a joves investigadors amb altres interessos entorn al patrimoni etnogràfic, facilitant la connexió amb els/les tutors/es adequats/des..

Territori i patrimoni agrari i industrial.

Responsable: Dr. Enric Vicedo vicedo@historia.udl.cat


DESCRIPCIÓ
Des de l'edat moderna -i de manera més significativa a partir del segle XVIII- es produeixen a bona part d'Europa -especialment a l'occidental- unes transformacions claus en les formes d'ocupació del territori i en les activitats que s'hi desenvolupen, generant noves infraestructures tant agràries com industrials que, sovint, han arribat fins els nostres dies. És imprescindible conèixer la funció de cada un d'aquests elements en la configuració dels nous paisatges històrics i promoure la seva conservació ja sigui com a elements museístics o bé mitjançant la reutilització dels edificis per a finalitats de caràcter econòmic o cultural.Línia2: Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga.

Responsable: Dr. Joan B. López Melcion  joanlopez@historia.udl.cat

 

Protohistòria de la plana occidental catalana en el context del Mediterrani nord-occidental.

Responsable: Dr. Joan B. López Melcion, joanlopez@historia.udl.cat

Professorat col•laborador: Dra. Natàlia Alonso (UdL), Miguel Tarongi (becari predoctoral UdL). Investigadors col•laboradors: Dra. Ariadna Nieto (CNRS UMR5140), Dr. Dominique Garcia (Aix-Marseille I, Univ. de Provence), Dra. Armelle Gardeisen (CNRS, UMR 5140), Josep Lluis Ribes (Institut d’Estudis IIerdencs), Oriol Saula (Museu de Tàrrega), David Asensio (Universitat Autònoma de Barcelona), Joan Francés (CRAC, Ajuntament Cerdanyola), Josep Gallart (SSTT Cultura Lleida, Generalitat de Catalunya), Bibianna Agustí (Antropòloga, Girona), Ares Vidal (Iltirta-Arqueologia); Enric Tartera (Iltirta-Arqueologia); Andreu Moya (Iltirta-Arqueologia)

 

DESCRIPCIÓ

Des d’una perspectiva temàtica, els aspectes principals de la recerca en aquesta línia abarquen l’estudi de l’arquitectura del poder, del món funerari i dels contextos socials, polítics, paleoeconòmics i paleoecològics durant la Prehistòria i la Protohistòria. Això es tradueix en uns objectius entre els quals es troben: (1) fortificació, arquitectura, violència intergrupal i escenificació del poder durant la primera edat del ferro i l'època ibèrica; (2) megalitisme i pràctiques funeràries en el neolític final i bronze ple; (3) necròpolis tumulars del bronze final i primer ferro; (4) recintes, ritualitat i pràctiques cultuals durant la primera edat del ferro i l'època ibèrica; (5) recerca interdisciplinar integrada en els diferents projectes de Grup d’Investigació Prehistòrica.

 

Pràctiques agroalimentàries durant la Protohistòria al Mediterrani nord-occidental.

Responsable: Dra. Natàlia Alonso, nalonso@historia.udl.cat

Professorat col•laborador: Dr. Joan B. Löpez (UdL), Miguel Tarongi (becari predoctoral UdL). Investigadors col•laboradors: Dra. Georgina Prats (UdL), Dra. Ariadna Nieto (CNRS UMR5140), Dra. Núria Rovira (Universitat de Monpellier), Dr. Armelle Gardeisen (CNRS UMR 5140), Sílvia Vila (UdL).

 

DESCRIPCIÓ

Aquesta línia es centra en l'estudi dels sistemes agrícoles (agricultura, ramaderia i explotació del bosc) i de les pràctiques alimentàries entre el III i el I mil•lenni ANE, principalment en l'arc mediterrani nordoccidental. La base interdisciplinar de la metodologia emprada per afrontar aquestes problemàtiques reuneix diverses aproximacions com l'arqueobotànica, l'arqueozoologia, l'antracologia, l'estudi dels sistemes d'emmagatzematge, de les eines agrícoles, dels sistemes de mòlta i transformació de tota classe de productes agrícoles, així com les estructures i els atuells de cocció.

 

 

La formació i el desenvolupament de les societats complexes al Pròxim Orient i al Mediterrani.

Responsable: Dra. Mònica Bouso, monicabouso@gmail.com

 

DESCRIPCIÓ

L'objectiu d'aquesta línia de recerca és estudiar, a partir d'una sèrie d'elements, l'augment de la complexitat social, econòmica i cultural que durà a la formació d'estructures organitzatives complexes al Pròxim Orient i al Mediterrani antic.

Especialment es tracten aspectes com: (1) el procés d’urbanització amb la delimitació i diferenciació de l'ús dels espais, (2) la difusió i utilització de l’escriptura, (3) l'impacte i les dinàmiques generades pel contacte entre les diferents cultures, tant a nivell local (poblacions nòmades, semi-nòmades i sedentàries), com a nivell més extens (poblacions orientals i occidentals), (4) les pràctiques funeràries i la memòria cultural.

Paral•lelament, s'aborden temes relacionats amb la historiografia i les metodologies de l'arqueologia.

Metodològicament l'estudi del món antic es planteja a partir de l'anàlisi de la cultura material i de les dades textuals, procedents d'excavacions arqueològiques, col•leccions privades, arxius, etc. En definitiva, es tracta de la utilització d'una metodologia interdisciplinària amb la integració dels estudis arqueològics i filològics.

 


Línia 3: Història

Responsable: Dra. Conxita Mir Curcó  cmir@historia.udl.cat


Territori, poder i societat a l’Edat Mitjana.

Responsable: Dr. Flocel Sabaté flocel@historia.udl.cat

 

Professorat col·laborador: Drs. J. Bolòs (UdL), J. J. Busqueta (UdL), F. Fité (UdL), F. J. Faci (URV), A. Isla (URV), X. Terrado (UdL), E. Liaño (URV), P. Freedman (Yale University), A. Riera (UB), C. Guilleré (Université de Savoie), N. Jaspert (Rhur-Universität Bochum), I. Philippov (U. Moscou-Lomonossov), E. Zadora-Rio (CNRS Tours);M. Bonet (URV), I. Grifoll (UdL), P. Benito (UdL), J. Brufal (Università degli Studi di Siena), F. Rodríguez (UdL).


DESCRIPCIÓ:
L’exercici del poder, sigui polític, econòmic o cultural, s’evidencia com un necessari encaix entre estaments, grups de solidaritat i referents ideològics, propiciant uns equilibris dels que en gran part n’és un reflex l’articulació territorial. Per això, indagar en el poder i territori a l’edat mitjana esdevé una novedosa via per a penetrar en l’interior de la societat posant en joc, amb un sentit holístic, tot el ventall heurístic i una renovada capacitat hermenèutica. La metodologia en basa en fonts documentals, arqueològiques i museològiques, treballs de camp i la indagació del territori mitjançant l'anàlisi de la cartografia. Especial atenció mereix la realització de mapes històrics i la indagació de l'evolució diacrònica del paisatge humanitzat.Mercat i crisis alimentàries a l’Edat Mitjana

Responsable: Dr. Pere Benito   pere.benito@historia.udl.cat

 

Professorat col•laborador: J. J. Busqueta (UdL) i A. Riera (UB).

 

DESCRIPCIÓ:

Aquesta línia de recerca abraça un ampli ventall de temes d’història social i econòmica i d’història de l’alimentació del món medieval: els canvis en les pautes de consum i els nivells de vida, la producció dels aliments (autosuficiència versus especialització productiva),  els canals i models de distribució de les vitualles (renda senyorial, comerç), la proliferació de mercats rurals i la comercialització de la societat rural, la integració regional i supraregional dels mercats, l’abastament urbà, les polítiques econòmiques per a l’alimentació i contra la carestia, la formació dels preus dels aliments, les crisis alimentàries, les causes i conseqüències de les crisis, les relacions entre guerra i carestia, els estudis sobre demografia i històrica, les crisis de mortalitat, els drets d’accés als aliments i els estudis sobre pobresa i caritat i assistència. 

 

 

 

Història Social de la Formació del Capitalisme a Catalunya (segles XVI-XIX).

Responsable: Dr. Roberto Fernandez Diaz roberto@hahs.udl.cat


Professorat col·laborador: Antonio Jové Montañola, Antoni Passola Tejedor, Julia Remón, Josep Maria Sala Valldaura, Maria José Vilalta Escobar.


DESCRIPCIÓ:
Estudis i recerques sobre la complexa instauració de la societat capitalista a
Catalunya a través de detectar els mecanismes bàsics pels quals es va produir la dissolució de la societat tardofeudal en el si del continent europeu, a partir de l'estudi estructural i interdisciplinar dels fenòmens econòmics, socials, polítics i culturals.Història, Economia, Societat i Cultura (segles XVIII-XXI).

Responsable: Dra. Conxita Mir cmir@historia.udl.cat

Professorat col.laborador: Antonieta Jarne, Joan Sagués, Enric Vicedo.


DESCRIPCIÓ:
La línia de recerca atendrà a l’estudi dels processos històrics de canvi social, de la cultura i del pensament des d’una perspectiva en la qual s’interelacionen els aspectes econòmics, polítics, socials i culturals.


Economia, Societat, Política i Cultura en el territoris de la Monarquia Hispànica (segles XV-XIX).

Responsable: María José Vilalta vilalta@hahs.udl.cat

Professorat col•laborador: Víctor Bretón breton@hahs.udl.cat , Antoni Passola passola@hahs.udl.cat , Antoni Jové jove@hahs.udl.cat, Manel López manel.lopez@hahs.udl.cat

 

DESCRIPCIÓ:

La línia de recerca agrupa investigacions relacionades amb els processos històrics de canvi econòmic, social, polític i cultural, emplaçats en els territoris d’abast planetari de la Monarquia Hispànica en la llarga duració que ocupa la trajectòria des del segle XV al segle XIX.


Línia 4: Desenvolupament i Cooperació Internacional. Desenvolupament, ciutadania i cooperació.

Responsable: Dr. Víctor Bretón  breton@hahs.udl.cat


DESCRIPCIÓ
Té com a objectiu problemitzar el desenvolupament com a objecte d’estudi, analitzar la seva trajectòria paradigmàtica i oferir una visió el més ampla i detallada possible de l’ aparell institucional del desenvolupament. Investigacions centrades en l’estudio de les relacions constatables entre els poders públics, la política y l’acció col·lectiva (moviments socials) en contextos de desenvolupament.Polítiques i estratègies dels desenvolupament rural i local.

Responsable: Dr. Albert Roca roca@hahs.udl.cat


DESCRIPCIÓ
Anàlisi dels aspectes socials, econòmics i culturals del desenvolupament rural (i local), incorporant també las aportacions que des de l’ economia ecològica, la agroecologia i els paradigmes de la sostenibilitat se han vingut esdevenint en els darrers anys, i que han tingut un notable predicament tant en termes acadèmics com polítics.

Línia 5: Història de l’Art.

Responsable: Dr. Ximo Company   ximo.company@hahs.udl.cat


Tradicions i transmissió iconogràfica en l’art de l’Alta Edat Mitjana.

Responsable: Dra. Imma Lorés imma.lores@hahs.udl.cat
Professorat col·laborador: Meritxell Niñà.


DESCRIPCIÓ:
Línia de recerca ja consolidada que s’ocupa de l’estudi de l’art del període que va des del final de l’Antiguitat Tardana fins entrat al segle XIII en totes les seves vessants, amb una especial atenció en l’art romànic de la regió pirinenca. L’objectiu principal és el de revisar les arts monumentals del romànic en els territoris del sud dels Pirineus, amb un especial èmfasi en els comtats catalans, tot intentant entendre la formació i desenvolupament de l’art romànic en una regió on es troben camins i tradicions artístiques diferents i que està en contacte amb grans centres de creació del migdia de França i amb Roma.Manifestacions artístiques a la Baixa Edat Mitjana: pintura i miniatura.

Responsable: Dra Josefina Planas, josefina.planas@hahs.udl.cat


Professorat col.laborador: María del Carmen Lacarra, de la Universidad de
Zaragoza y Eva Liaño de la URV.


DESCRIPCIÓ
Es tracta d'una línea de recerca consolidada que té com a objectiu primordial analitzar les manifestacions artístiques bidimensionals desenvolupades entre l'anomenat estil gòtic i les darreres manifestacions tardo-gòtiques. Aquesta aproximació a les anomenades "arts del color" es farà en un sentit ampli que inclou l'anàlisi estilístic de les obres d'art o el seu contigut semàntic, és a dir la iconografia. Sense oblidar, altres
aspectes igualment significatius, com són la condició social de l'artista o la creació i funcionament de diversos centres de producció. Dins del marc específic de l'art català, tractarem d'establir connexions amb altres àrees d'influència europees.


Estudis d’art i cultura d’època moderna: recerca analítica aplicada a l’obra d’art.

Responsable: Dr. Ximo Company ximo.company@hahs.udl.cat


Professorat col·laborador: Isidre Puig, M. Antonia Argelich, Joan Yeguas, Alberto Luque, Lola González, Carmen Berlabé, Marc Ballesté, Cristina Mongay, Gemma Avinyó, Iván Rega.


DESCRIPCIÓ:
Aprofundir en els estudis i la recerca de l’art i la cultura d’època moderna (arquitectura, escultura, pintura, pensament, societat, art dramàtic…) i atendre d’una manera molt especialitzada les anàlisis aplicades en el terreny de la Història de l’Art.


Estudis d´arquitectura, plàstica i arts audiovisuals d´època contemporània: anàlisi, recerca històrica i emmarcament teòric i crític.

Responsable: Dra. Mercedes Valdivieso mercedes.valdivieso@hahs.udl.cat

Professorat col·laborador: Sandro Machetti.


DESCRIPCIÓ:
Anàlisi dels corrents arquitectònics, plàstics i audiovisuals, des de la segona meitat del segle XVIII a l’actualitat, a través de l’evolució que condueix a configurar el llenguatge artístic contemporani - amb els seus debats, contestacions i derivacions-, i que suposa un referent indispensable per a copsar -a través de la representació sensible del món
actual que donen les arts- el seu rerefons ideològic.Línia 6: Llengües Aplicades.

Responsable: Dr. Josep Mª. Cots  jmcots@dal.udl.cat


Aspectes comunicatius, socials i educatius del multilingüisme.

Responsable: Dr. Josep Mª. Cots jmcots@dal.udl.cat


Professorat col·laborador: M. A. Calero, M. Giné, E. Llurda, J. Suïls, A. Huguet, M. Sabaté, L. Armengol, M. Irún, X. Martín. D. Block, A. Llanes, G. Mancho i M. Sabaté-Dalmau.

DESCRIPCIÓ:
Des d'aquesta línia de recerca es vol promoure l'estudi de l'impacte de les relacions interculturals en els camps de la comunicació interpersonal i mediàtica i les institucions educatives.Llengua i ús.

Responsable: Dra. Neus. Vila n.vila@filcef.udl.cat

Professorat col·laborador: Imma Creus, Rosa Mateu, Manuel Cerezo, J. Acebrón, A. Viana, J. A. Clua .


DESCRIPCIÓ: L'objectiu d'aquesta línia de recerca és l'aprofundiment en l'estudi dels usos lingüístics situats i amb finalitats específiques, els quals poden esdevenir gèneres socialment reconeguts. Entre aquests gèneres podríem esmentar els llenguatges especialitzats o el gènere persuasiu del discurs polític, periodístic o publicitari.

La tecnologia al servei de les llengües.

Responsable: Dra. Salomé Ribes salome@filcat.udl.cat

Professorat col·laborador: Montse Irún, Montse Casanovas, Glòria Vázquez, G. Mancho.


DESCRPCIÓ
En aquesta línia de recerca es pretén aprofundir en les aportacions que la tecnologia fa en els processos de comunicació, tant dins el camp de l'edició i correcció, com en la traducció, la normalització i l'ensenyament de llengües.


 


Línia 7: Filologia Catalana i Occitana. Patrimoni lingüístic.

Responsable: Dr. Ramon Sistac  sistac@filcat.udl.cat

Professorat col·laborador: Jordi Suïls, Albert Turull, Xavier Terrado, Aitor Carrera, Salomé Ribes, Miquel Pueyo, Xavier Rull.


DESCRIPCIÓ
Té com a objectiu l'estudi i la potenciació de la llengua com a component troncal del patrimoni cultural, com a eina de desenvolupament i dinamització econòmica i com a element integrador de les poblacions. S’estudia, per tant, la dinàmica de les relacions entre els dialectes i la llengua referencial (en especial aplicació al català occidental i a l’occità en els seus diferents territoris i entitats administratives), així com tot allò que fa referència a la variació sociolingüística i històrica de la llengua, i a la seva relació amb el territori, incloent-hi la toponímia.Lingüística aplicada catalana.

Responsable: Dr. Joan Julià-Muné jjulia@filcat.udl.cat


Professorat col·laborador: Imma Creus, Salomé Ribes, Francesc Alamon, Jordi Suïls, Albert Turull, Miquel Pueyo, Xavier Rull.


DESCRIPCIÓ
Té com a objectiu aprofundir en aspectes de lingüística aplicada catalana, d’història de la lingüística catalana i de la realitat i la projecció de futur de la llengua catalana als mitjans de comunicació de masses, i per tant també en aspectes de fonètica descriptiva i fonètica aplicada catalana, i de fonologia i morfologia catalanes.Patrimoni literari.

Responsable: Dra. Xavier Macià xmacia@filcat.udl.cat


Professorat col·laborador: Isabel Grifoll, Josep M. Domingo, Joan-Ramon Veny, Jordi Malé.


DESCRIPCIÓ
Té com a objectiu aprofundir en els mecanismes de recuperació, preservació, difusió, gestió i estudi dels documents que constitueixen el patrimoni literari de totes les èpoques: manuscrits i mecanoscrits, revistes literàries, primeres edicions d’obres, enregistraments sonors i de vídeo amb la veu i la imatge dels escriptors, etc.

Estudis de crítica.

Responsable: Dra. Núria Perpinyà nperpinya@filcat.udl.cat


Professorat col·laborador: Amadeu Viana, Josep M. Domingo, Joan-Ramon Veny, Jordi Malé, Xavier Macià, Helena Alonso, Jaume Pont, Josep M. Sala-Valldaura, Josep Antoni Clua.


DESCRIPCIÓ
Té com a objectiu aprofundir en els estudis de diverses disciplines crítiques, fonamentalment la crítica filològica, la recepció crítica, la crítica literària i la literatura comparada, aplicades a la literatura catalana contemporània (segles XIX i XX).Línia 8: Comunicació i Periodisme Audiovisuals.

Responsable: Dr. Miquel Pueyo  mpueyo@filcat.udl.cat


Història i sociologia de la cultura i la comunicació

Professor responsable:  Dr. Miquel Pueyo.

Professors col·laboradors: Jordi Nieto, Laura Bergés, Miquel Pueyo

DESCRIPCIÓ

Història de la cultura i la comunicació. Socioantropologia de la comunicació i estudis culturals. Història del periodisme.Teories de la societat de la informació i de la globalització. Anàlisi crítica del discurs dels mitjans.

Història del cinema i anàlisi del film

Professor responsable: Jordi Nieto

Professors col·laboradors: Jordi Nieto, Sandro Machetti

DESCRIPCIÓ

Història del cinema i anàlisi del film

Narrativa audiovisual. Continguts audiovisuals

Professor responsable: Mariona Visa

Professors col·laboradors: Jordi Nieto

DESCRIPCIÓ

Narrativa audiovisual, hipermèdia i publicitària i Continguts audiovisuals

Estructura de la comunicació

Professor responsable: Laura Bergés

Professors col·laboradors: Mariona Visa

DESCRIPCIÓ

Estructures i polítiques de comunicació. Economia de la comunicació

Xarxes. Ciberperiodisme i convergència digital

Professor responsable: Miquel Pueyo

Professors col·laboradors: Laura Bergés, Mariona Visa

DESCRIPCIÓ

Xarxes. Convergència digitali plataformes multimèdia. Anàlisi del periodisme a Internet

Comunicació política i institucional. Opinió pública

Professor responsable: Miquel Pueyo

Comunicació comunitària i alternativa

Professor responsable: Laura Bergés

Comunicació cultural

Professor responsable: Teresa Serés

Comunicació del Territori i del Patrimoni

Professor responsable: Laura Bergès

Professors col·laboradors: Miquel Pueyo, Jorge NietoLínia 9: Filologia Clàssica.
Dr. Matías López López  m.lopez@filcef.udl.cat


Literatures grega i llatina antigues
Responsable: Dr. Matías López m.lopez@filcef.udl.cat


Professorat col·laborador: Josep Antoni Clua.

Línia 10: Filologia Francesa.
Dra. Àngels Santa Bañeres   asanta@filcef.udl.cat


Llengua i Literatura francesa

Responsable: Dra. Àngels Santa asanta@filcef.udl.cat


Professorat col·laborador: Carme Figuerola, Montse Parra, Pere Solà, Cristina Solé,
Xavier Burrial.Línia 11: Traducció i interpretació.

Dra. Marta Giné  mgine@filcef.udl.cat


Traducció i interpretació literàries.

Responsable: Dra. Marta Giné mgine@filcef.udl.cat


Descripció.

Traducció literària: Analitzar,  estudiar,  investigar  sobre  com  la traducció  d'obres literàries és una operació estètica però també una operació que s'atansa al pensament de l'Altre i de la seva cultura. Realitzar traduccions  de tipus crític.

Traducció   i   fet   cultural: Analitzar,   estudiar,   investigar   com les   traduccions, especialment de  tipus  humanístic   i  social  (periodisme,  per  exemple,  en  les seves  múltiples vessants) posen de manifest un panorama clar i precís sobre la història de la cultura  d'un  país,  en un moment  donat.

Percepcions de la multiculturalitat  en dues obres literàries: L’estudiant  triaria dues obres  literàries,  pertanyents    a  escriptors   diferents   i  allunyades geogràficament però que estudiarien  (més  o menys en un mateix  període)  un mateix  tema  o  aspecte.

Traducció  i  fet  històric:  analitzar,  estudiar,  investigar  com  les traduccions  d’una  mateixa   obra   humanística   (traduccions   que  van   canviant   al   llarg   del   temps)  contribueixen a entendre la historia cultural, estètica i històrica d’una àrea lingüística.

 

 

Línia 12: Filologia Hispànica.

Dr. Xavier Terrado  jterrado@filcef.udl.cat


Història de la Llengua espanyola.

Responsable: Dr. Xavier Terrado jterrado@filcef.udl.cat


DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de recerca pretén aprofundir en el coneixement de la llengua espanyola com un sistema que es constitueix mitjançant el canvi i que perviu gràcies al canvi. El procés de transformació s'estudia a partir de la documentació de totes les èpoques, i es considera també com a documentació el conjunt de l'onomàstica i la toponímia".

 


Relació entre llengua, pensament, cultura i societat.

Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero macalero@filcef.udl.cat


DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de recerca pretén determinar l’impacte que els trets socials i culturals de les comunitats hispanoparlants tenen sobre l’estructura i l´ús de la llengua espanyola, i viceversa, així com la influència mútua entre llengua i pensament.


Ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera i com a segona llengua.

Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero macalero@filcef.udl.cat

Professorat col·laborador: Julián Acebrón, Josep Anton Clua, Isabel Del Arco, Carme Figuerola, Begoña Gómez, Montse Irun, Teresa Quintillà, Maribel Serrano, Cristina Solé, Xavier Terrado.


DESCRIPCIÓ
Aquesta línia de recerca pretén 1) aprofundir en el coneixement sobre el procés d’adquisició de la llengua espanyola i la cultura hispana en un context d’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres o de segones llengües –incloent l’ensenyament a immigrants–, 2) analitzar les relacions interculturals en aquest context i 3) determinar-ne estratègies didàctiques.


Literatura espanyola medieval.

Responsable: Dr. Julián Acebrón j.acebron@filcef.udl.cat

Professorat col·laborador: Lola González, Rafael M. Mérida, Jaume Pont, Celina Alegre, Paco Tovar.

 

DESCRIPCIÓ
Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XI al XV amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.


Literatura espanyola de l’Edat d’Or (segles XVI i XVII).

Responsable: Dra. Lola González l.gonzalez@filcef.udl.cat

 

Professorat col·laborador: Julián Acebrón, Rafael M. Mérida, Jaume Pont, Celina Alegre, Paco Tovar.


DESCRIPCIÓ
Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XVI al XVII amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.


Literatura moderna i contemporània a Espanya i Hispanoamèrica.

Responsable: Dr. Jaume Pont jpont@filcef.udl.cat

 

Professorat col·laborador: Julián Acebrón, Lola González, Rafael M. Mérida, Celina Alegre, Paco Tovar.

 

DESCRIPCIÓ
Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XVIII al XXI amb diferents metodologies crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual.

Estudis lèsbics, gais, trans i queer

Responsable: Dr. Rafael M. Mérida Jiménez rmmerida@filcef.udl.cat

 

DESCRIPCIÓ

La finalitat d'aquesta línea de recerca és investigar les representacions culturals de les “minories sexuals” a Espanya i Hispanoamèrica al llarg dels segles. L’objectiu és vincular les esferes dels canvis polítics, l'evolució històrica i la producció artística -literària amb el propòsit d'avaluar si les representacions culturals poden ser plenament valorades com a miralls dels canvis socials i polítics.

 

Línia 13: Filologia Anglesa i Lingüística.

Responsable: Dr. Josep Mª Cots  jmcots@dal.udl.cat


Literatura i cultura dels països de parla anglesa.

Responsable: Núrica Casado-Gual ncasado@dal.udl.cat

 

Professorat col·laborador: Susan Ballyn (Universitat de Barcelona),Carme Farré-Vidal, Emma Domínguez-Rué, Billy Gray (Universitat de Dalarna, Suècia), Marta Miquel-Baldellou, Maricel Oró-Piqueras, Ieva Stoncikaite, Brian Worsfold, Carmen Zamorano-Llena (Universitat de Dalarna, Suècia).DESCRIPCIÓ
Té com a objectiu aprofundir en els estudis literaris i culturals dels països de parla anglesa. Una de les principals línies de recerca actuals és l'anàlisi de literatures escrites en anglès des de les diferents vessants de la gerontologia literària i dels estudis del cicle de la vida.


Lingüística aplicada i noves tecnologies.

Responsable: Guzman Mancho gmancho@dal.udl.cat

 

Professorat col·laborador: Enric Llurda, Lourdes Armengol, Montserrat Irún,  Glòria Vàzquez, Guzmán Mancho, Josep M. Cots, Xavier Martín.

 

DESCRIPCIÓ.

Des d'aquesta sub-línia es proposa l'estudi dels temes que emergeixen de la intersecció entre la lingüística aplicada i les noves tecnologies.


Línia 14: Estudis de Gènere.

Dra. Mª Ángeles Calero Fernández  macalero@filcef.udl.cat


Llenguatge, literatura i gènere
Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero Fernández macalero@filcef.udl.cat 
Professorat col·laborador: Mª Teresa Quintillà Zanuy, Isabel Santaulària Capdevila, Rafael M. Mérida

DESCRIPCIÓ
Estudi de la imatge de les dones que transmet el llenguatge i de les diferències comunicatives (verbals i no verbals) entre homes i dones. Anàlisi dels gèneres i corrents literaris i de la producció literària des d’una perspectiva de gènere i des de la crítica literària feminista.

El gènere als mitjans de comunicació i les TICs
Responsable: Dra. Helena Alonso Capdevila halonso@filcat.udl.cat
Professorat col·laborador: Iolanda Tortajada Giménez.

DESCRIPCIÓ
Estudi de la imatge de les dones transmesa pels mitjans de comunicació i de l’activitat de les dones al món de les TICs.

Gènere, urbanisme i ordenació del territori
Responsable: Dra. Carme Bellet Sanfeliu c.bellet@geosoc.udl.cat

DESCRIPCIÓ
Estudi de la influència sobre les dones de la distribució urbanística i del territori. Anàlisi de les necessitats de les dones en l’àmbit urbà. Estudi de la percepció econòmica del treball de les dones i anàlisi de la feminització de la pobresa.

Gènere i educació
Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero Fernández macalero@filcef.udl.cat
Professorat col·laborador: M. Teresa Quintillà Zanuy

DESCRIPCIÓ
Estudi de les bases del sistema educatiu que deriven en pràctiques discriminatòries per raó de gènere i dels mecanismes per planificar la educació des de la perspectiva de gènere.


Línia 15: Geografia i Sociologia.

Responsable: Dr. Jesús Burgueño  burgue@geosoc.udl.cat


Transformacions socials i econòmiques del territori.

Responsables: Dr. Ignasi Aldomà aldoma@geosoc.UdL.cat i Dra. Pilar Alonso p.alonso@geosoc.udl.cat

DESCRIPCIÓ:
Els canvis socials i econòmics actuals en la nostra societat tenen unes estretes relacions amb el territori. Aquesta línea de recerca se centra en l’estudi dels diferentes escenaris territorials de la societat actual, dins el marc de la reestructuració econòmica i la globalització. Per això, aquests efectes territorials del comportament de les activitats humanes són analitzades a diverses escales, de la local a la global.

Ordenació del territori, processos d’urbanització i planejament urbà.

Responsable: Dra. Carme Bellet c.bellet@geosoc.udl.cat


DESCRIPCIÓ:
Anàlisi dels elements que configuren els territoris, des dels més amplis als espais urbans concrets, i de les polítiques que s´hi apliquen. L’espai urbà i el territori com a expressió espacial de la política econòmica, social, cultural i ecològica de la societat, amb objectius molt diversos, entre els quals cal destacar: el desenvolupament socioeconòmic, la millora de la qualitat de vida, la gestió responsable dels recursos naturals i patrimonials , la protecció del medi ambient, o la utilització racional i responsable del territori.Polítiques urbanes, desenvolupament i canvi social.

Responsable: Dr. Pedro Fraile p.fraile@geosoc.udl.cat i Dr. Joan Ganau ganau@geosoc.udl.cat

DESCRIPCIÓ:
Les polítiques urbanes en relació amb els principals aspectes que condicionen la societat que hi habiten. Sobretot en aspectes com el desenvolupament econòmic i la cohesió social. D’una banda, la innovació social i econòmica, la millora de les condicions de vida de la població i els processos d’inclusió social en àrees urbanes. D’altra banda, la relació entre conflicte social, morfologia urbana i activitats delictives; les polítiques de control de l’espai en relació amb la marginalitat social i el seu emplaçament a la ciutat.

Geografia històrica.

Responsables: Dr. Jesús Burgueño burgue@geosoc.udl.cat i Dr. Jordi Martí marti.henneberg@geosoc.udl.cat

DESCRIPCIÓ:
Transformació dels territoris des d’una perspectiva històrica: gènesi de l'organització territorial, evolució dels límits territorials, implantació d’infrastructures i evolució socioecòmica dels territoris, origens històrics de les desigualtats territorials, canvis en el paisatge a partir de documentació històrica i cartogràfica.

Línia 16: Estudis sobre joventut i societat.

Responsable: Dra. Maria Angels Cabasés  macabases@econap.udl.cat

 

Professorat col·laborador: Dr. Fidel Molina, Dr. Jordi Garreta, Dr. Cecilio Lapresta, Dr. Daniel Paul, Maria Jesús Gómez.


DESCRIPCIÓ:
Estudi de les noves identitats juvenils en l'era de la globalització, amb èmfasi especial en l'impacte dels moviments migratoris transnacionals i en els processos d'inserció social i cultural dels joves.Línia 17: Estudis sobre el joc i l'esport.

Responsable: Dr. Pere Lavega   plavega@inefc.udl.cat

Professorat col·laborador: Dr. Fidel Molina, Dr. Francisco Lagardera.

DESCRIPCIÓ:
Estudi del joc i l'esport com a fenòmens sòcioculturals, amb èmfasi especial en el joc popular i tradicional, en l'origen dels esports contemporanis, i en la relació entre esport i joventut.

 

Llistat tesis