Altres comissions estatutàries o legals

 Descarregar Pdf


1. Comissió de Convalidacions
2. Comissió de Disciplina
3. Comissió d'Avaluació de la Universitat
4. Comissió de Reclamacions
5. Comitè de Seguretat i Salut
6. Comissió de Seguiment del Codi Ètic


 

 

Comissió de Convalidacions (Art. 98 dels Estatuts de la UdL)

President/a:
Sr. Francisco García Pascual, Vicerector de Docència
Caps d'Estudis de la UdL:
Sr. Jorge Moya Higueras, Cap d'Estudis de la Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Manuel Ibañez Plana, Cap d'Estudis de la Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Pilar Quejido Molinero, Cap d'Estudis de la Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Neus Cortada Cortijo, Cap d'Estudis de la Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. Yolanda Montegut Salla, Cap d'Estudis de la Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. Isabel Santaulària Capdevila, Cap d'Estudis de Lletres
Sr. Eduard Pañascal Pujol, Cap d'Estudis de Medicina
Sr. Jérôme Barrau, Cap d'Estudis de l'EPS
Sra. Magda Valls Marsal, Cap d'Estudis de l'EPS
Sr. Grau Baquero Armans, Cap d'Estudis de l'EPS-Campus Igualada
Sr. Daniel Babot Gaspà, Cap d'Estudis d'ETSEA
Sra. Francisca Santiveri Morata, Cap d'Estudis d'ETSEA
Sra. Montserrat Gea Sánchez, Cap d'Estudis d'Infermeria i Fisioteràpia
1 representant de l'estudiantat:
Sr. Ramon Gras Canelles

Comissió de Disciplina (Art. 191 dels Estatuts de la UdL)

3 representants del Personal Acadèmic:
Sr. César Cierco Seira, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Vacant
Sra. M. Teresa Areces Piñol, Fac. de Dret, Economia i Turisme
2 Representants del PAS:
Sra. Carme Rourera Paco
Sr. Josep M. Romero Gómez

Comissió d'Avaluació de la Universitat

President/a:
Sr. Fernando Badia Pascual, Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa
Vocals:
Sr. Francisco García Pascual, Vicerectora de Docència
Sr. Carles Capdevila Marqués, Vicerector de Personal Acadèmic
Tots els degans i directors de Centre:
Sr. Carles Alsinet Mora, Degà de la Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. M. José Puyalto Franco, Degana de la Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. M. Carme Figuerola Cabrol, Degana de la Fac. de Lletres
Sr. José Narciso Pastor Sáenz, Director de l'ETSEA
Sra. Rosa M. Soler Tatché, Degana de la Fac. de Medicina
Sr. Francisco Jose Giné de Sola, Director de l'Escola Politècnica Superior
Sr. Joan Blanco Blanco, Degà de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
1 representant de l'estudiantat de grau:
Sra. Paula Ané Enguix
1 representant de l'Estudiantat de Postgrau:
Sr. Josep M. Giménez Sentís
1 representant del PDI escollit per les organitzacions sindicals del PDI Laboral:
Sr. Ignacio López Lorenzo
1 representant del PDI escollit per les organtizacions sindicals del PDI Funcionari:
Sr. Carlos Ansótegui Gil
El/la Cap de l'Oficina de Qualitat (actua com a secretari/a, amb veu i sense vot)
Sra. Carme Sala Martínez
 

Comissió de Reclamacions (Art. 116.2  dels Estatuts de la UdL)

Sr. Antonio Javier Ramos Girona
Sr. Antonio Blanc Altemir
Sr. Carlos Cantero Martínez
Sr. Joaquín Ros Salvador
Sr. Fidel Molina Luque
Sr. Carles E. Florensa Tomàs
Sr. Josep Maria Cots Caimons 

Comitè de Seguretat i Salut (Art. 38 Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals)

5 membres nomenats pel rector
Sr. Jesús Avilla Hernández
Sr. Josep M. Sentís Suñé
Sra. Mariona Capdevila Bargalló
Sra. M. Carmen Iglesias Rodríguez
Sra. Eva Escuer Camañes
2 membres nomenats per la Junta de Personal Acadèmic
Sr. Lluís Pla Aragonés
Sr. Manuel Portero Otín
1 membre nomenat pel Comitè d'Empresa del PDI Laboral
Sra. M. José Puyalto Franco
1 membre nomenat per la Junta de PAS Funcionari
Sr. Josep M. Romero Gómez
1 membre nomenat pel Comitè d'Empresa del PAS Laboral
Sra. Josefina Vázquez Rodríguez


 

Comissió de Seguiment del Codi Ètic de la Universitat de Lleida

President/a:
El rector, Sr. Roberto Fernández Díaz
Vicerector amb competència de responsabilitat social:
Sr. Joan Biscarri Gassió
Síndic/a de greuges:
Sr. Joan Betriu Monclús
2 degans/nes, directors/res de centre:
Sr. José Narciso Pastor Sáenz
Sr. Francesc Giné de Sola
1 director de departament:
Sr. Joan Busqueta Riu
1 director d'institut de recerca:
Sra. Elvira Fernández Giraldez
1 membre del Consell Social:
Sra. Rosa M. Eritja Casadellà
1 tècnic de l'Assessoria Jurídica:
Sr. Frederic Solà Eras
2 membres del PDI:
Sr. Joan Blanco Blanco
Sr. César Cierco Seira
1 membre del PAS:
Sra. Eva Estupiñá Piñol
1 membre de l'estudiantat:
Sra. Andreea Paula Mariz Borza
2 experts/es en ètica:
Sr. Ramon Prat Pons
Sr. Ramon Camats Guardia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: