Normativa

 Descarregar pdf

La regulació de les PAE es fonamenta en les normatives següents:

  • Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació
  •  

  • Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (Disposición adicional 25a Bonificación en la cotización a la Seguridad Social por las prácticas curriculares externas)
  •  

  • Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari   Darrera modificació: