Reconeixement de matèria transversal de representació i participació estudiantil

 Descarregar Pdf

Què es

L’estudiantat de la UdL, mitjançant la Normativa de reconeixement de la matèria transversal de representació i participació estudiantil, podrà obtenir el reconeixement de crèdits per la participació en tasques i cursos de formació en l’àmbit de la representació i participació estudiantil.

Com es poden obtenir aquests crèdits

L’estudiantat podrà obtenir crèdits dins la matèria transversal mitjançant:

 • L’assistència amb aprofitament a algun dels cursos o tallers de formació en participació i representació estudiantil (article 3 de la Normativa).
 • La representació en els òrgans col·legiats de representació d’àmbit general de la Universitat de Lleida.
 • La representació en els òrgans col·legiats de representació d’àmbit particular de la Universitat de Lleida.
 • La funció de delegats/es o subdelegats/es de classe. Així com de delegats d’assignatura en aquelles titulacions que així s’organitzin.
 • La representació com a coordinadors o responsables del Consell de l’Estudiantat central o dels centres de la Universitat de Lleida.
 • La representació com a coordinadors o responsables de les diferents associacions d’estudiants de la Universitat de Lleida.
 • La funció d’estudiants mentors del Programa de tutories a cada centre.
 • Altres tasques de responsabilitat en la representació i participació estudiantil, reconegudes pel/per la vicerector/a amb competències sobre estudiants i amb la col·laboració del Consell de l’Estudiantat.

Quan es poden sol·licitar-termini

Durant el curs acadèmic.

Quina documentació s’ha de presentar

Per a l’obtenció de crèdits per cursos de formació sobre participació i representació estudiantil:

 • Certificat d’aprofitament del curs.
 • Fer la  sol·licitud del reconeixement a la secretaria del centre on s’estigui matriculat.

Per a l’obtenció de crèdits per participació i representació estudiantil:

 • Imprès de sol·licitud. Annex I.
 • Informe de les activitats realitzades
 • Documentació acreditativa

Per quins mitjans es pot presentar la sol·licitud

L’estudiant interessat pot presentar la sol·licitud per al reconeixement de crèdits de matèria transversal per participació i representació estudiantil:

 • Mitjançant un correu electrònic tramès des de la seva adreça institucional (...@alumnes.udl.cat), a l'adreça ve.secretaria@udl.cat. En l'apartat "assumpte" del correu ha de constar "sol·licitud de reconeixement de matèria transversal". L’estudiant rebrà un justificant de recepció.
 • A través de qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida.

 

NORMATIVA

Sol·licitud. Annex I

   Darrera modificació: