Descarregar Pdf
 
Qüestionari de detecció de necessitats formatives per al PAS de la UdL


Per tal d’elaborar el Pla de Formació del PAS del 2011, necessitem la vostra col·laboració, per la qual cosa us enviem tot seguit un qüestionari amb una sèrie de preguntes agrupades per temes. Amb aquestes preguntes volem conèixer les necessitats formatives que teniu a la feina que desenvolupeu i que us ajudarien a millorar-la.

Respondre aquestes preguntes no us portarà massa temps. Us aconsellem que les llegiu i contesteu aquelles que realment us interessin pel vostre lloc de treball.

Al mateix temps, trobareu al final de cada tema, un espai en blanc que podeu omplir amb els vostres suggeriments o temes que no quedin recollits al qüestionari.

Penseu que la vostra participació és molt important per tal d’elaborar un Pla de Formació cada vegada millor i que reculli els vostres interessos.

Les dades que ens proporcioneu solament seran utilitzades per elaborar el Pla de Formació.
 


Correu electrònic

Lloc de treball (Centre/Servei/Departament....)

Campus
Cappont Rectorat Ciències de la Salut ETSEA

Grup / Categoria
Funcionari: A1 A2 C1 C2
Laboral: L1 L2 L3 L4
Fix:
Temporal:
Interi:

Teniu personal al vostre càrrec:
No

ÀMBIT JURÍDIC
Novetats legislatives de procediment administratiu
Administració electrònica
Conceptes clau de la normativa de protecció de dades
Conceptes clau de contractació administrativa
Normativa sobre l’EEES

ALTRES SUGGERIMENTS:


TÈCNIQUES D’ORGANITZACIÓ, QUALITAT I PROJECTES
Disseny i millora de processos
Conèixer eines per millorar la qualitat al meu treball
Organització i gestió de projectes
Aplicatiu informàtic de gestió de projectes
Lideratge de persones i equips de treball
Anàlisi de problemes i presa de decisions
Organització del treball administratiu
Organització de l’arxiu i documentació
Gestió i administració del temps

ALTRES SUGGERIMENTS:


COMUNICACIÓ
Atenció i orientació a l'usuari
Acollida noves incorporacions
Mediar en situacions conflictives
Desenvolupament de persones
Comunicació eficaç
Organització i conducció de reunions
Habilitats en gestió en l'àmbit universitari
Com motivar el meu equip de treball
Nocions bàsiques de protocol i organització d'actes
Assertivitat
Tècniques de presentació en públic

ALTRES SUGGERIMENTS:


COMUNICACIÓ ESCRITA
Millorar la redacció dels correus electrònics
Saber redactar els documents administratius més usuals
Saber redactar correctament informes
Saber redactar actes de reunions

ALTRES SUGGERIMENTS:


GESTIÓ ECONÒMICA
El pressupost i la gestió pressupostària a la UdL
La gestió dels tributs a la UdL
Mecanismes de control intern

ALTRES SUGGERIMENTS:


ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL
Contractació de personal laboral temporal
Aplicació de la Llei d'estrangeria
Actualització de la legislació vigent

ALTRES SUGGERIMENTS:


SUPORT ADMINISTRATIU A LA RECERCA
Marc normatiu de recerca
El sistema de ciència i tecnologia nacional

Principals instruments de finançament:

Plan Nacional
Pla de Recerca
Pla de la Generalitat
Programa Marc
Control, justificació i seguiment de projectes
Optimització del GREC

ALTRES SUGGERIMENTS:


LABORATORIS, ESTABULARIS, ETC.
Gestió de la qualitat en estabularis i laboratoris: sistemes bàsics i documentació associada
Tècniques de laboratori
Manteniment d'equips de laboratori
Materials de referència en laboratoris pel control de la qualitat

ALTRES SUGGERIMENTS:


SALUT LABORAL, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MEDI AMBIENT
Curs bàsic de prevenció de riscos laborals
Seguretat als laboratoris
Prevenció del mal d'esquena
Prevenció de l'estrès

ALTRES SUGGERIMENTS:


TIC

Navegació, cerca i comunicació en el món digital:

Cercar, avaluar i guardar informació obtinguda a través d’internet
Gestions, tràmits i compres en línia
La signatura digital
Creació i ús d’un bloc amb funcions públiques
Consciència de la importància i la seguretat en el món digital
Informació sobre les diferents eines de programari lliure
Utilitzar i optimitzar el correu electrònic
Utilitzar les diferents funcionalitats d’una agenda i calendari electrònic
Identificar, conèixer i emprar eines col·laboratives i d’intercanvi d’informació i les seves utilitats

Tractament de textos:

Dissenyar un document de text
Funcions per optimitzar el tractament de la informació escrita (plantilles, combinar correu...)
Integrar elements diversos en un document: elements gràfics i multimèdia, vincles...

Tractament de la informació numèrica:

Dissenyar un full de càlcul
Traslladar a representació gràfica els components d’un full de càlcul
Utilitzar fórmules en el tractament de dades numèriques
Interpretar dades numèriques en un full de càlcul

Tractament de dades:

Crear i introduir dades en una base de dades
Fer consultes en una base de dades
Crear formularis en una base da dades
Extreure informes de dades a partir d’una base de dades

Presentació de continguts:

Dissenyar una presentació senzilla
Inserir gràfics, diagrames i altres objectes
Preparar per a la projecció i/o impressió en diferents formats
Manteniment de pàgines web
Creació de qüestionaris i enquestes en línia i el seu tractament estadístic

ALTRES SUGGERIMENTS:Si teniu algun suggeriment que no està recollit en aquest qüestionari el podeu posar en aquest apartat:
   Darrera modificació: