Centres de Recerca propis de la UdL

INSPIRES

Institut Politècnic de Recerca en Energia i Sostenibilitat

INSPIRES It is a multidisciplinary research centre that pays special attention to research on better energy management, efficiency, usability, security, high performance computing, and solving optimization problems, among other issues related to the field of sustainability and technology.

This represents a joint effort of several research groups that work in different research areas, as these efforts are shared generating synergies.

Each subgroup continues its research in the areas where are competitive, with synergies to address the four INSPIRES main research areas:

INDEST

Institut de Desenvolupament Social i Territorial

INSPIRES It is a multidisciplinary research centre that pays special attention to research on better energy management, efficiency, usability, security, high performance computing, and solving optimization problems, among other issues related to the field of sustainability and technology.

This represents a joint effort of several research groups that work in different research areas, as these efforts are shared generating synergies.

Each subgroup continues its research in the areas where are competitive, with synergies to address the four INSPIRES main research areas:

  Centres de Recerca de la xarxa CERCA

Agrotecnio

Centre de Recerca en Agrotecnologia

Agrotecnio és un centre de recerca d’excel·lència en agricultura, producció animal i tecnologia dels aliments del campus ETSEA de la Universitat de Lleida, creat a Lleida el desembre de 2012 com a successor de la Fundació UdL-IRTA.
Les activitats científiques del centre se centren en àrees clau que abasten ciències agrícoles, ciències animals i la ciència dels aliments.
Agrotecnio abasta tots els elements clau de la cadena de producció alimentària de manera integral des dels cultius als animals comercialment importants i als aliments de consum humà.
La missió d’Agrotecnio és la recerca científica i difondre conclusions i resultats a la societat, formar la propera generació de científics en la cadena de producció i processat dels aliments i desenvolupar col·laboracions internes i externes amb altres institucions líders al món.

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida [IRBLleida]

L'IRBLleida és un Institut de Recerca de la xarxa CERCA en el que participen la Universitat de Lleida i l'Institut Català de la Salut. Com a organisme mixt entre la Universitat i el sistema sanitari, l'IRBLleida està compromés en avançar en la recerca biomèdica com a mitjà per millorar la salut de la població i facilitar una activitat assistencial òptima en situacions de malaltia. La interacció entre els professionals d'ambdues institucions ha de permetre sinèrgies que facilitin aquesta tasca.

CTFC

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

El CTFC, amb seu a Solsona (Lleida) va néixer l’any 1996 en forma de consorci participat pel Consell Comarcal del Solsonès, la Universitat de Lleida, la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació,  i la Generalitat de Catalunya. L’activitat del CTFC no es restringeix únicament a la recerca competitiva, sinó que la transferència de tecnologia i del coneixement i la formació, que representen un important volum de la seva activitat, valoritzen els seus resultats. La transferència de tecnologia en forma de convenis amb el teixit privat i les administracions públiques es complementa amb l’organització de seminaris pel gran públic i agents del sector (gestors, propietaris, tècnics, administració i científics, etc.) a nivell nacional i internacional, contribuint a la transferència d’aquest coneixement i a la generació de debat.

  Centres de la Xarxa TECNIO

TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Hi ha dos tipologies d'entitats acreditades amb el segell TECNIO:

- Les entitats que generen nova tecnologia i la transfereixen a l'empresa: els desenvolupadors.
- Les entitats que faciliten l'accés a la tecnologia, ajudant a les empreses a conèixer la tecnologia que es genera en el seu entorn científic i tècnic: els facilitadors.

Els desenvolupadors de la UdL acreditats com a TECNIO són el centre DBA i el centre GREA.

  Institucions de recerca i innovació de l'entorn de la UdL

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL)

El Parc Científic és el punt de trobada de les empreses amb la universitat, facilitant també la posada en marxa de noves iniciatives empresarials.

Eurecat! (Lleida)

Eurecat dirigeix la seva activitat a tots els sectors empresarials però, en especial, a set grans àmbits estratègics: Alimentació, Energia i recursos, Sistemes industrials, Indústries basades en el disseny, Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible, Indústries de la salut i Indústries culturals i basades en l’experiència.       

Fruitcentre (IRTA)

El Fruitcentre és la una infraestructura de l'IRTA, institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ubicada al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV), pertanyent a l'Institut Català de la Salut, és el centre de referència de malalts aguts de les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran. Exerceix també influència sobre la franja oriental de l'Aragó. La població compresa en aquests territoris assoleix en conjunt la xifra de 450.000 habitants.             

Ciència i Recerca Experimental Biomèdica Aplicada

El centre Ciència i Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA) és una entitat dedicada a la investigació i formació en l’àmbit biomèdic. Impulsat per la Diputació de Lleida, L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i el Departament de Salut, el CREBA neix com a resposta a la creixent necessitat d’oferir instal·lacions de qualitat per a la recerca i formació biomèdica.

Museu de Lleida

El Museu de Lleida és una institució al servei del territori i dels seus habitants, creada mitjançant un conveni signat l’1 d’agost del 1997 en forma de consorci institucional, integrat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació i l’Ajuntament de Lleida, el Consell Comarcal del Segrià i el Bisbat de Lleida.

  Càtedres Universitat-Empresa

Les Càtedres Universitat-Empresa són instruments per a formalitzar i fer públics acords duradors de col·laboració d’ampli abast, en un o diversos dominis de coneixement, entre la Universitat i les Empreses o Institucions. Són instruments ideals per:

 • Establir línies de treball conjuntes
 • Assessorament en innovació, desenvolupament i formació
 • Acollir projectes compartits
 • Coordinar grups d’investigadors per desenvolupar projectes multidisciplinars i integradors
 • Organitzar seminaris, conferències, jornades i cursos específics, que no formin part de la docència reglada de la Universitat
 • Ajudar a l’empresa o institució a cercar professionals i tecnologies adients a les seves necessitats

  Campus d'Excel·lència Internacional IBERUS

El CEI IBERUS representa la projecció de la nostra universitat en tota la vall de l'Ebre i una aposta per a la seva internacionalització. IBERUS és un consorci conjunt amb les universitats de Saragossa, La Rioja i la Pública de Navarra.

  Altres institucions

Barcelona Bioinformatics (BIB)

Bioinformatics Barcelona Association (BIB) is a non-profit independent association for the provision of education and training, the promotion of advanced research, the transfer of knowledge and technology, the competitiveness and innovation of the industrial sector, and the offering of greater visibility to the field of Bioinformatics.

LleidaDrone

La asociación Lleida Drone la forman varias docenas de profesionales, aficionados y empresas del sector, que se citan con asiduidad en el entorno creativo del Parc Científic i Tecnològic de Lleida, para desarrollar proyectos de tecnologia conjuntos relativos a los drone, así como organizar jornadas divulgativas como las Conferencias Profesionales y Amateur Lleida Drone, donde dan a conocer los diferentes avances del sector.

Fundació del Món Rural

La Fundació del Món Rural (FMR) és impulsada pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i va ser creada per Acord de Govern el 2006. La FMR vol ser l’ànima crítica que proposa canvis, estimula nous debats en el sí dels departaments del Govern i fa que s’obrin  noves línies de treball per tal que la perspectiva rural sigui present en els estaments governamentals i aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic del seu entorn rural per al desenvolupament sostenible del país. Per aconseguir-ho, la FMR realitza el seu treball en col·laboració amb els agents actius del món rural, és a dir, promovent la participació de persones, entitats, associacions i empreses presents al territori.

Fundación Triptolemos

Fundación Triptolemos neix d'una visió unitària i global del sistema alimentari. Col·labora en la optimització i articulació del seu funcionament, perquè redundi en benefici de la disponibilitat i qualitat dels aliments, i en la confiança en un entorn de sostenibilitat global.

  Xarxes de recerca on participa la UdL

Global Forest Biodiversity Initiative

 • We are an international multi-stakeholder team of foresters and forest scientists.
 • We support cutting-edge research and policy making in forest sciences and related areas.
 • We are dedicated to the service of global, regional, and local communities.
 • We are a platform for international forest education and research dissemination.
 • We are a portal to global forest inventory data and services.

UdL contact:

Sergio de Miguel

CIBERES: Centro de Investigación Biomédica en Red (Enfermedades respiratorias)

CIBERES és una xarxa de recerca multidisciplinar que té com a objectiu fonamental combatre les enfermetats respiratòries mitjançant el foment de la recerca d'excel·lència i la seva  translació ràpida i segura a la pràctica clínica.

 

Director i contacte UdL:

Ferran Barbé

CIBERONC: Centro de Investigación Biomédica en Red (Cáncer)

L'àrea temàtica de Càncer (CIBERONC) creada a finals de 2016 està formada per 50 grups de recerca pertanyents a 27 institucions consorciades entre hospitals, universitats i centres de recerca. Aquests grups multidisciplinars treballen conjuntament en sis grans Programes de Recerca: càncer de còlon i tracte digestiu; càncer de mama; càncer de pulmó i vies respiratòries; tumors hematològics; tumors de baixa prevalença; i mecanismes moleculars de la progressió tumoral. La creació d'aquesta àrea representa una gran oportunitat per integrar l'excel·lent investigació bàsica que es realitza actualment a Espanya en la realitat clínica.

Contacto UdL: Dr. Xavier Matias-Guiu