Descarregar Pdf
QUÈ HEU DE PORTAR?
 
 
Per matricular-vos és imprescindible que presenteu una sèrie de documents i que empleneu alguns impresos. Llegiu amb atenció la informació següent: 

  • Imprès de matrícula degudament emplenat si feu matrícula presencial en els centres adscrits. Si feu l'automatrícula en els centres propis no cal presentar aquest imprès.
  • Document d'identitat vigent (original i còpia):
• Si sou ciutadà espanyol: el DNI.
• Si sou estranger de la Comunitat Europea: el document acreditatiu de la nacionalitat i de la identitat.
• Si sou estranger de països no comunitaris: el passaport.
  • Una fotografia de mida carnet, amb el nom escrit darrere
  • Si us matriculeu en els graus del campus de la salut heu de presentar el justificant de les vacunacions contra el tètan i l’hepatitis B.
  • Si sou estranger de 28 anys o més heu de presentar original i còpia de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol.
  • Haureu de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, el resguard que justifica que s’han abonat els drets de trasllat d’expedient i una còpia de l’expedient, els estudiants següents:

a) Els estudiants de primer curs que ingressin en aquesta universitat mitjançant les vies de preinscripció 7 i 8.

b) Els estudiants que provinguin d’un altre districte universitari, excepte si estan pendents de reassignació de plaça en una altra universitat (en lo referent a l'expedient de les proves d'accés a la universitat). Cal que el presentin un cop confirmin la matrícula a la Universitat de Lleida.

 c) Els estudiants d’altres cursos que provinguin d’altres universitats o d’altres centres d’aquesta universitat.

  • Si us matriculeu en la modalitat de temps parcial heu de presentar una sol·licitud, en el període ordinari de matrícula adreçada al degà o degana o al director o directora del centre, amb la documentació que justifiqui que no us podeu dedicar plenament a l’estudi universitari. Si el motiu és laboral s’ha de presentar unauna certificació de l’empresa on treballeu i un informe de vida laboral. Si sou autònom/a heu de presentar una fotocòpia dels impostos o la llicència fiscal.
  • Si ja teniu alguna titulació de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, haureu de presentar una còpia autenticada del títol corresponent, o resguard.

Un cop realitzada la matricula se'n poden fer modificacions segons indica el document següent: 
Modificacions i ampliacions parcials de la matrícula

   Darrera modificació: