Descarregar Pdf
QUÈ HEU DE PORTAR?
 
 
Per matricular-vos és imprescindible que presenteu una sèrie de documents i que empleneu alguns impresos. Llegiu amb atenció la informació següent: 

  • Imprès de matrícula degudament emplenat si feu matrícula presencial en els centres adscrits. Si feu l'automatrícula en els centres propis no cal presentar aquest imprès.
  • Document d'identitat vigent (original i còpia):
• Si sou ciutadà espanyol: el DNI.
• Si sou estranger de la Comunitat Europea: el document acreditatiu de la nacionalitat i de la identitat.
• Si sou estranger de països no comunitaris: el passaport.
  • Una fotografia de mida carnet, amb el nom escrit darrere
  • Documentació que acrediti, si escau, el dret a exempció o bonificació sobre els preus de la matrícula.
  • Si us matriculeu en els graus del campus de la salut heu de presentar el justificant de les vacunacions contra el tètan i l’hepatitis B.
  • Si sou estranger de 28 anys o més heu de presentar original i còpia de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol.
  • Haureu de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, el resguard que justifica que s’han abonat els drets de trasllat d’expedient i una còpia de l’expedient, els estudiants següents:

a) Els estudiants de primer curs que ingressin en aquesta universitat i que tinguin estudis universitaris iniciats en una altra titulació.

b) Els estudiants que provinguin d’un altre districte universitari, excepte si estan pendents de reassignació de plaça en una altra universitat (en lo referent a l'expedient de les proves d'accés a la universitat). Cal que el presentin un cop confirmin la matrícula a la Universitat de Lleida.

 c) Els estudiants d’altres cursos que provinguin d’altres universitats o d’altres centres d’aquesta universitat.

  • Si us matriculeu en la modalitat de temps parcial heu de presentar una sol·licitud, en el període ordinari de matrícula adreçada al degà o degana o al director o directora del centre, amb la documentació que justifiqui que no us podeu dedicar plenament a l’estudi universitari. Si el motiu és laboral s’ha de presentar unauna certificació de l’empresa on treballeu i un informe de vida laboral. Si sou autònom/a heu de presentar una fotocòpia dels impostos o la llicència fiscal.
  • Si ja teniu alguna titulació de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, haureu de presentar una còpia autenticada del títol corresponent, o resguard.
  • Acreditació d’una tercera llengua

Un cop realitzada la matricula se'n poden fer modificacions segons indica el document següent: 
Modificacions i ampliacions parcials de la matrícula

   Darrera modificació: