Descarregar pdf
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
 
 

La matrícula de primer curs de nou ingrés, en els graus oficials dels centres propis de la universitat de Lleida es farà pel sistema d’Automatrícula. Cal que consulteu quan heu de fer la matrícula.

Els estudiants de nou ingrés abans de realitzar la matrícula cal que facin arribar a la Secretaria del centre (dades de contancte amb els centres), per correu postal o demanant cita prèvia, tota la documentació que s’indica a continuació:

  • Document d'identitat: únicament cal aportar el document d'identitat en els casos següents:
• Si sou estranger de la Comunitat Europea: el document acreditatiu de la nacionalitat i de la identitat o NIE.
• Si sou estranger de països no comunitaris: el passaport o NIE.
  • Documentació que acrediti el dret a exempció o bonificació sobre els preus de la matrícula:

En cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació o gratuïtat cal presentar la documentació acreditativa, si s’escau, abans o en el termini de matriculació. Consulteu document exempcions i bonificacions

  • Altra documentació:

- Si us matriculeu en els graus del campus de la salut heu de presentar el justificant de les vacunacions contra el tètan i l’hepatitis B.

- Si sou estranger de 28 anys o més heu de presentar original i còpia de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol.

- Haureu de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, el resguard que justifica que s’han abonat els drets de trasllat d’expedient i una còpia de l’expedient, els estudiants següents:

a) Els estudiants de primer curs que ingressin en aquesta universitat i que tinguin estudis universitaris iniciats en una altra titulació.

b) Els estudiants que provinguin d’un altre districte universitari, excepte si estan pendents de reassignació de plaça en una altra universitat (en lo referent a l'expedient de les proves d'accés a la universitat). Cal que el presentin un cop confirmin la matrícula a la Universitat de Lleida.

c) Els estudiants d’altres cursos que provinguin d’altres universitats o d’altres centres d’aquesta universitat.

- Titulats universitaris en centres privats còpia autenticada del títol corresponent o resguard. 

- Estudiantat a temps parcial:

L’estudiantat que es matriculi en la modalitat de temps parcial ha de presentar una sol·licitud, adreçada al degà o degana o al director o directora del centre, aportant la documentació que justifiqui que no es pot dedicar plenament a l’estudi universitari. Si el motiu és laboral s’ha de presentar una certificació de l’empresa on treballa i un informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social o un òrgan competent. Els treballadors autònoms han de presentar una fotocòpia dels impostos o la llicència fiscal en lloc de la certificació de l’empresa.

Heu enviar la sol·licitud i la documentació acreditativa a través de la seu electrònica.

Heu d’utilitzar el formulari “sol·licitud modalitat d’estudis temps parcial” que trobareu en aquest enllaç: http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciomatricula/sollicituds/ 

Consulteu també les instruccions per fer l’enviament.

Les resolucions d’aquestes sol·licituds es publicaran al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la UdL (htpp://seuelectronica.udl.cat/etauler.phb) i a la pàgina web del centre, tal com estableix la disposició addicional setena de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

- Estudiant becari:

Els estudiants que vulguin sol·licitar beca del Ministeri han de consultar la pàgina següent: http://www.udl.cat/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/acreditaciobecari.html (pendent d’actualitació)

- Modificacins de matrícula:

Un cop realitzada la matricula se'n poden fer modificacions segons indica el document següent:
Modificacions i ampliacions parcials de la matrícula

-Acreditació d’una tercera llengua:

Còpia del document acreditatiu del nivell assolit de qualsevol de les llengües establertes en les proves per a l’accés a la universitat (alemany, anglès, francès o italià).

Heu d’enviar per correu ordinari la documentació acreditativa o bé presentar-la presencialment en la secretaria del centre demanant cita prèvia.

Mes informació: Acreditació d’una tercera llengua

 

   Darrera modificació: