Accés amb titulació de Màster Universitari

 Descarregar pdf

 

Estudis oficials de doctorat

L’objectiu dels estudis de doctorat és la formació avançada de l’estudiantat en tècniques de recerca, que ha d’incloure l’elaboració i presentació de la tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca.

La superació d’aquests estudis donarà dret a l’obtenció del títol de doctor/a, que representa el nivell més elevat d’educació superior.Passos a seguir per a l'accés

1. Elegir una línia de recerca d’un dels programes de doctorat que s’ajusti al perfil del futur estudiant

2. Posar-se en contacte amb la persona responsable de la línia per obtenir el vistiplau respecte a la realització de la tesi doctoral en l’esmentada línia de recerca.

3. Sol·licitar la inscripció al doctorat mitjançant el document que apareix a la web

4. Adjuntar la documentació que s’indica a la sol·licitud.

5. Sol·licitar l’equivalència de titulació de Màster, si aquest s’ha fet a l’estranger

6. Els documents acadèmics (títols i certificats oficials amb qualificacions) expedits a l’estranger han de ser traduïts a l’espanyol o català mitjançant traducció jurada.

7. Els documents acadèmics (títols i certificats oficials amb qualificacions) expedits a l’estranger han d’estar legalitzats per via diplomàtica d’acord amb el que indica el Ministerio en l’apartat de “Legalización de los documentos expedidos en el extranjero”


Normativa que regula els estudis

  • RD 99/2011, de 28 de gener, BOE núm. 35 de 10 de febrer (sense programes verificats actualment)
  • RD 1393/2007, de 29 d’octubre, BOE núm. 260 de 30 d’octubre (els programes de doctorat actuals estan verificats segons aquesta normativa)
  • Normativa dels ensenyaments de doctorat de la Universitat de Lleida   versió en català
  • Normativa de las enseñanzas de doctorado de la Universitat de Lleida versión en castellano
  • Regulations governing doctoral courses at the University of Lleida       english version

 

Consulteu  AQUÍ   la  informació dels doctorats dels postgraus oficials


Vies d’accés per fer el doctorat

Vies

1. Amb títol oficial de Màster Universitari.

2. Amb títol del mateix nivell expedit per una institució d’e ducació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

3. Amb títol obtingut conforme a sistemes educatius aliens a l’P P P P EEES, sense necessitat d’homologar-lo, però prèvia comprovació què el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols de l’Estat espanyol de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de Doctorat.

Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que posseeix la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efecte que el de cursar els estudis de Doctorat.

4. Amb 60 crèdits en un o diversos Màsters Universitaris.

5. De manera excepcional, les persones que acreditin 60 crèdits de nivell de postgrau que hagin estat configurats d’acord amb la normativa que estableixi la Universitat, per activitats formatives no incloses en un màster universitari. Aquest període de formació requereix un informe favorable de l’ANECA.

6. Amb el títol de Graduat o Graduada amb durada mínima de 300 crèdits ECTS.
Tràmits per a l’accés als estudis de Doctorat

1. Sol·licitud d’inscripció a la Línia de Recerca (LR) que cal enviar a la Secció de Tercer Cicle (TC) amb la documentació corresponent segons la via d’accés.

2. La secció de TC remet la sol·licitud a la persona Coordinadora del Doctorat, responsable de les LR del Programa de doctorat, juntament amb el document d’Admissió al Doctorat que cal emplenar i signar.

3. La persona Coordinadora del Doctorat tramet a la  Secció de TC la sol·licitud d’a dmissió, un cop acceptat per la persona que coordina i és responsable del Programa Oficial de doctorat.

4. En cas de resolució favorable, la Secció TC farà la comunicació a la persona interessada, indicant-ne els passos a seguir i que seran els següents:

4.1. Matrícula de la tutela Acadèmica

4.2. Inscripció del tema de tesi durant el primer curs de matricula. Per a la matricula del segon curs caldrà tenir la tesi inscrita.

5. En cas de resolució desfavorable, la  Secció TC farà la notificació corresponent a la persona interessada amb indicació del recurs que es pot interposar i els motius de la denegació.

  

  • Inscripció al Doctorat
                   - Sol·licitud versió en català
                   - Solicitud   versión en castellano
                   - Register   english version

   Darrera modificació: