Tesis català

 Descarregar Pdf

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA CORRECCIÓ DE TESIS DOCTORALS EN CATALÀ (2019)

Acord número 314/2018 del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018, pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català (2019).

Un dels eixos de la política lingüística de la UdL dels darrers anys ha estat vetllar per consolidar l’ús del català en els diferents àmbits. És per això que s'aposta per seguir impulsant l’elaboració de tesis en llengua catalana mitjançant programes d’ajuts (correcció) per garantir-ne la qualitat lingüística, i també, per fomentar la recerca feta en català i divulgar-la adequadament mitjançant l’ajut per a la traducció a l’anglès d’un resum del treball.

Bases de la convocatòria d’ajuts a la correcció de tesis doctorals en català. 2019

  1. Objectius

a) Promoure la redacció i la presentació de tesis doctorals en català a la UdL i garantir-ne la qualitat lingüística. Les tesis doctorals objecte d’aquests ajuts han d’estar escrites totalment o majoritàriament en català. Les tesis no han de tindre com a objecte d’estudi la llengua i/o la literatura catalana (i les seues múltiples vessants: didàctica, llenguatges específics, sociolingüística...).

b) Difondre en anglès un resum de les tesis doctorals redactades en català.

2. Requisits

Les tesis doctorals presentades han de tindre un mínim de qualitat lingüística. Si s'observa que la qualitat del text d'entrada no és satisfactòria, es pot denegar l'ajut (per exemple, textos procedents de traducció automàtica).

  1. Destinataris

Poden presentar sol·licituds a aquesta convocatòria totes les persones que hagin inscrit la tesi doctoral a la UdL i que la tinguin enllestida per poder-la presentar.

  1. Quantia i destinació dels ajuts

a) La dotació de la convocatòria per a la correcció de tesis doctorals és de 3.000 €.

La Comissió de Política Lingüística de la UdL pot estudiar la possibilitat d’ampliar la dotació en funció de la demanda.

L’import de l’ajut per tesi doctoral serà com a màxim de 500 €.

Els ajuts es destinaran a subvencionar les despeses originades per la correcció de les tesis doctorals. La valoració de l’adequació dels textos a l’objecte de la convocatòria i la gestió de la correcció aniran a càrrec de l'Institut de Llengües de la UdL.

En el cas de les tesis doctorals escrites majoritàriament en català, l’import de l’ajut es destinarà a la correcció de les parts, o capítols, que no siguin articles, en català.

Tant si es vol la correcció d’una part de la tesi (les tesis escrites amb articles o similars) com si es vol la correcció de tota la tesi, s’haurà de lliurar la tesi sencera en el format definitiu.

Si l’import de la correcció excedeix l’ajut concedit, la persona sol·licitant s’haurà de comprometre a fer-se càrrec del cost restant.

Els sol·licitants als quals se’ls concedeixi l’ajut hauran de lliurar la tesi doctoral amb temps suficient per poder-ne fer la correcció lingüística.

L’Institut de Llengües es compromet a lliurar la tesi corregida en el termini màxim d’un mes des que hagi rebut el text definitiu.

La persona sol·licitant haurà de fer constar en la tesi que ha rebut un ajut per a la correcció del text, d’acord amb l’expressió que fixarà l'Institut de Llengües.

b) L'Institut de Llengües, en coordinació amb l’Àrea de Gestió Acadèmica, gestionarà el suport lingüístic per fer el resum en anglès de les tesis doctorals redactades majoritàriament en català i, si s’escau, per incorporar-lo a les TDX.

5. Sol·licituds

Les sol·licituds per a la correcció de les tesis doctorals en català s’han de presentar en qualsevol dels registres físics previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,  o  al registre electrònic de la UdL, i s'han d'adreçar a l'Institut de Llengües segons el model previst, que es troba a la web de l'Institut de Llengües (www.udl.cat/institutdellengues).

  1. Termini de presentació de sol·licituds

Aquesta convocatòria és oberta fins al 15 de novembre de 2019.

  1. Resolució

L’òrgan instructor del procediment per atorgar els ajuts d’acord amb aquesta convocatòria és l'Institut de Llengües de la Universitat.

La competència per resoldre correspon, per delegació del rector aprovada mitjançant la Resolució de 18 de novembre de 2015, per la qual s’aprova la delegació de competències del rector de la
Universitat de Lleida en diversos òrgans unipersonals de la universitat (DOGC Núm. 7006 - 26.11.2015), a la vicerectora d’Estudiants, d’acord amb la proposta de resolució de la convocatòria que emeti l'Institut de Llengües.

La Comissió de l’Institut de Llengües formada per la direcció, el coordinador tècnic i el tècnic de dinamització lingüística, farà una  proposta de resolució. La competència per resoldre la convocatòria correspon a la vicerectora d’Estudiants, d’acord amb la proposta de resolució que emeti la Comissió de l'Institut de Llengües.

En el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud, la vicerectora d’Estudiants comunicarà a la persona sol·licitant si se li atorga l’ajut.

A partir del 15 de novembre de 2019, en el termini màxim d’un mes, la vicerectora d’Estudiants farà pública la llista definitiva d’ajuts atorgats en el tauler d’anuncis electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php). També pot ser objecte de publicació no oficial en la web de l’Institut de Llengües.

Contra la resolució de la vicerectora, que actua per delegació, els interessats poden interposar un recurs de reposició davant la mateixa vicerectora en el termini d’un mes, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,  a comptar sempre ambdós terminis de l’endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en la pàgina web indicada.

  1. Aclariments

És competència del Vicerectorat d’Estudiants l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació de les bases.

  1. Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.

Contra aquesta convocatòria, es pot interposar un recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el Consell de Govern en el termini d’un mes, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar sempre ambdós terminis de l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d'anuncis electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php).

 

SOL·LICITUD PER ALS AJUTS A LA CORRECCIÓ DE TESIS DOCTORALS EN CATALÀ (2019)

 

DADES PERSONALS

 

Nom i cognoms:

 

DNI:

 

Telèfon de contacte:

 

Adreça electrònica:

 

DADES DE LA TESI DOCTORAL

Títol de la tesi:

 

Extensió aproximada en paraules:

 

Director/a de la tesi:

 

Tutor/a de la tesi:

 

Departament on es presenta la tesi:

 

Programa de doctorat:

 

Necessita la tesi corregida... (data aproximada):

 

Com a director/a i/o tutor/a de tesi acredito que s’ha inscrit la tesi doctoral i que està enllestida per poder-la presentar i que és el text definitiu:

 

Vist i plau del director/a                                            Vist i plau del tutor/a

 

Signatura:                            Data:                              Signatura:                             Data:

 

 

 

Sol·licito l’admissió a la convocatòria d’ajuts a la correcció de tesis doctorals en català, i DECLARO que he inscrit la tesi doctoral i que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo els requisits exigits en la convocatòria. Em comprometo a fer-me càrrec del cost restant, si l’import de la correcció excedeix l’ajut concedit.

 

......................................,  ................. de ........................ de 2019

 

Signatura

 

 

 

 

 

INSTITUT DE LLENGÜES

   Darrera modificació: