Procediment de matrícula setembre 2018

 • Estudiantat UdL, Alumni UdL i persones externes a la UdL: matrícula presencial a la Secretaria de l'Institut de Llengües durant l'horari de matrícula. Horari de Secretaria en període de matrícula del 3 al 21 de setembre: del dilluns al dijous, de 9.30 a 14 h i  de 15.30 a 17.30 h; el divendres, de 9.30 a 14 h.
 • Personal docent i investigador UdL: a través d'un formulari electrònic. (Formulari tancat. Per a qualsevol consulta contacteu amb idiomes.il@udl.cat)
 • Personal d'administració i serveis UdL: a través del portal de l'empleat del Servei de Personal

  Terminis de matrícula 2018-2019

MATRÍCULA SETEMBRE 2018

-Matrícula d'antics alumnes del 2017-2018

Els alumnes dels cursos de totes les llengües de l'Escola d'Idiomes de la UdL del curs acadèmic 2017-2018  es poden inscriure al curs del nivell següent (o bé al mateix, si l'han suspès o no s'han presentat a l'examen) de manera preferent els dies 3 i 4 de setembre de 2018.

-Matrícula d'alumnat nou         

 • Alumnat nou UdL (estudiantat, PAS, PDI, Alumni): del 5 al 18 de setembre de 2018
 • Alumnat nou extern a la UdL: del 19 al 21 de setembre de 2018

Si hi ha places vacants, la matrícula continuarà oberta. El dia 24 es farà pública al web de l’IL la informació dels cursos amb places vacants. Quan un grup estarà ple s'informarà al web.

  Documentació

Documentació necessària per formalitzar la matrícula.

 • Document d'identitat.
 • Vinculació amb la UdL:

-Estudiants de centres adscrits a la UdL (INEFC i Relacions Laborals): Matrícula del curs 2018-2019
-Membres de l'Associació d'Antics Alumnes i Amics Alumni UdL: Carnet d'Alumni UdL

Per a la resta de casos, no cal presentar cap documentació perquè l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües ja disposa de dades d’estudiants matriculats a la UdL i del personal que hi treballa. No obstant això, es pot requerir la presentació d’algun document si es considera convenient.

 •  Còpia del certificat del nivell anterior (si no s'ha fet cap prova de nivell ni cap curs a l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües).

En el moment de fer la matrícula presencial a la Secretaria de l'Institut de Llengües, cada persona pot fer fins a dos inscripcions (dos inscripcions a diferents cursos o inscripció de dos persones diferents al mateix curs o a diferents cursos).

L'alumnat amb discapacitat haurà de presentar els informes mèdics pertinents i justificatius durant el període de matrícula (certificat mèdic oficial amb el tipus i grau de discapacitat, i necessitats específiques que requereixin –document ICASS–) per tal d'adaptar les mesures necessàries pel que fa a la docència i a l'avaluació i facilitar així la integració d'aquest alumnat als cursos de llengües.

L’Escola d’Idiomes es reserva el dret de suspendre un curs si no arriba a quinze inscrits per a cursos de llengua general o deu en el cas de cursos de conversa o específics.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament i/o presentar la documentació requerida. En cas de no presentar aquesta documentació i/o no fer efectiu el pagament en el termini de dos dies hàbils a partir de la data de la inscripció, la matrícula queda automàticament anul·lada. En cas de renúncia, s'ha de comunicar per escrit a  l'adreça de l’IL institutdellengues@udl.cat per tindre’n constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula i canvis de grup.

  Matrícula d'antics alumnes d'anglès 2017-2018 a cursos del 2018-2019 (juliol 2018)

Els alumnes dels cursos d'anglès de l'Escola d'Idiomes de la UdL del curs 2017-2018 es poden inscriure al curs del nivell següent (o bé al mateix, si l'han suspès o no s'han presentat a l'examen) de manera preferent del 12 al 19 de juliol de 2018 a través d'un formulari en línia (operatiu durant el termini establert).

 • Estudiantat UdL, Alumni UdL i persones externes a la UdL: formulari tancat (noves inscripcions a partir del 3 de setembre)
 • Personal docent i investigador UdL: formulari tancat (noves inscripcions a partir del 3 de setembre)
 • Personal d'administració i serveis UdL: a través del portal de l'empleat del Servei de Personal

Si no es realitza la matrícula en aquest termini, es podrà fer al setembre en els períodes establerts.