Procediment de matrícula per als cursos del segon quadrimestre del curs 2018-2019

 • Estudiantat UdL, Alumni UdL i persones externes a la UdL: matrícula presencial a la Secretaria de l'Institut de Llengües durant l'horari de matrícula: del 21 de gener al 8 de febrer: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h i les tardes de dimarts, dimecres i dijous de 15.30 a 17.30 h. A partir de l'11 de febrer l’horari serà de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h i els dimarts de 15.30 a 17.30 h
 • Personal docent i investigador de la UdL en actiu: a través d'un formulari electrònic: (matrícula oberta mentre hi hagi places vacants) accés al formulari
 • Personal d'administració i serveis UdL: a través del portal de l'empleat del Servei de Personal

  Terminis de matrícula per al segon quadrimestre

Matrícula per als antics alumnes de l'Institut de Llengües del curs 2017-2018 i del 1r quadrimestre del curs 2018-2019 o alumnat nou UdL (estuadiantat, PAS, PDI, Alumni)

 • Per als cursos de conversa d'anglès B1, B2, C1; curs de conversa de francès B1 i occità A2, català A1 extensiu, català B2, català C2 i català administratiu i cursos específics per al PAS i PDI (de conversa d'anglès, de conversa de francès, anglès inicial i cursos de manteniment): del 21 al 25 de gener.
 • Per al curs de català C1: de l'11 al 15 de febrer
 • Per al curs de català A2 i català B1: del 6 al 8 de febrer
 • Per als cursos de castellà A1, castellà A2, castellà B1 i castellà B2: de l'1 al 6 de febrer
 • Per al curs d'italià A1: del 21 al 27 de febrer

Matrícula per a alumnes externs a la UdL

 • Per als cursos de conversa d'anglès B1, B2, C1; curs de conversa de francès B1 i occità A2, català A1 extensiu, català B2, català C2 i català administratiu: 28 i 29 de gener.
 • Per al curs de català C1: 18 i 19 de febrer
 • Per als cursos de castellà A1, castellà A2, castellà B1 i castellà B2: 7 i 8 de febrer
 • Per al curs d'italià A1: 28 de febrer i 1 de març

Si hi ha places vacants, la matrícula continuarà oberta fins a quinze dies després de l’inici de cada curs.

La realització dels cursos està supeditada al nombre d’inscrits. L’Escola d’Idiomes es reserva el dret de suspendre un curs si no arriba a quinze inscrits per a cursos de llengua general o deu en el cas de cursos de conversa o específics. La confirmació de la realització o l’anul·lació dels cursos es publicarà a la web de l’Institut de Llengües una setmana abans del seu inici. Un cop confirmat el curs, es pot adquirir el material necessari que es farà servir.

  Documentació

Documentació necessària per formalitzar la matrícula

 • Document d'identitat.
 • Còpia del certificat del nivell anterior (si no s'ha fet cap prova de nivell ni cap curs a l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües).
 • Acreditació de la vinculació amb la UdL, si escau.
 • Estudiants i PDI de centres adscrits a la UdL (INEFC i Relacions Laborals): matrícula del curs 2018-2019 i acreditació de la condició de PDI.
 • Estudiants de centres propis de la UdL: no cal presentar cap documentació acreditativa perquè l’Institut de Llengües ja disposa d’aquestes dades. No obstant això, es pot requerir la presentació d’algun document si es considera convenient.
 • PDI en actiu de la UdL: no cal presentar cap documentació acreditativa, però abans de formalitzar la matrícula es comprovarà la vinculació actual. Es pot requerir la presentació d’algun document si es considera convenient.
 •  PAS de la UdL: ha de seguir les indicacions del Servei de Personal.
 •  Membres Alumni UdL: carnet d'Alumni UdL en vigor.


En el moment de fer la matrícula presencial a la Secretaria de l'Institut de Llengües, cada persona pot fer fins a dos inscripcions (dos inscripcions a diferents cursos o inscripció de dos persones diferents al mateix curs o a diferents cursos). El PDI de la UdL pot consultar la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

 L'alumnat amb discapacitat haurà de presentar els informes mèdics pertinents i justificatius durant el període de matrícula (certificat mèdic oficial amb el tipus i grau de discapacitat, i necessitats específiques que requereixin –document ICASS–) per tal d'adaptar les mesures necessàries pel que fa a la docència i a l'avaluació i facilitar així la integració d'aquest alumnat als cursos de llengües.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament i/o presentar la documentació requerida. En cas de no presentar aquesta documentació i/o no fer efectiu el pagament en el termini de dos dies hàbils a partir de la data de la inscripció, la matrícula queda automàticament anul·lada. En cas de renúncia, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula i canvis de grup.