Criteris de selecció

 Descarregar Pdf

Les sol·licituds es valoraran d’acord amb els criteris següents:

 • Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic (fins a un màxim de 10 punts). La nota mitjana es calcularà d’acord amb la fórmula especificada al requisit c de la base tercera: suma dels crèdits qualificats multiplicats cada un pel valor de la qualificació corresponent i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. En el cas d’enginyeries i d’arquitectura, aquesta nota es ponderarà multiplicant-la per 1,17.
 •  Coneixements d’idioma (fins a un màxim de 2 punts). S’atorgaran 0,15 punts per nivell d’idioma acreditat. Els estudiants que acreditin un nivell B2 de la llengua de docència acumularan 0,50 per aquest nivell, d’acord amb la taula que figura a l’annex 1 de la convocatòria. Es consideraran llengües puntuables:
  • anglès, francès, alemany i italià;
  • la llengua de docència de la destinació sol·licitada en primera opció;
  • la llengua local del territori on es trobi la universitat de destinació sol·licitada en primera opció.

  En tots els casos, per tal de poder acreditar el nivell lingüístic, caldrà presentar un certificat en el moment de formalitzar la sol·licitud per a la present convocatòria.

 • Haver col·laborat activament amb el Voluntariat Lingüístic de la UdL (0,20 punts).  S’atorgaran 0,20 punts als estudiants que, d’acord amb l’Institut de Llengües de la UdL, hagin participat activament en el Voluntariat Lingüístic en cursos anteriors.
 • Participació prèvia (-0,5 punts). Es restaran 0,5 punts als estudiants que ja hagin realitzat una estada a través d’un dels programes de mobilitat internacional per a estudis, per tal de donar prioritat a aquells candidats que encara no hagin tingut l’oportunitat de participar-hi.

 

 

 

   Darrera modificació: