Criteris de selecció

 Descarregar pdf

Les sol·licituds es valoraran d’acord amb els criteris següents:

  • Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic (fins a un màxim de 10 punts) a data 30 de setembre anterior. La nota mitjana es calcularà d’acord amb la fórmula especificada al requisit c de la base tercera: suma dels crèdits qualificats multiplicats cada un pel valor de la qualificació corresponent i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. En el cas d’enginyeries i arquitectura, aquesta nota es ponderarà multiplicant-la per 1,17.  El requisit de nota mínima per participar en la convocatòria és 5,50 com a criteri general (per a enginyeries i arquitectura: 5,00).
  •  Coneixements d'idioma (fins a un màxim de 2 punts). Els nivells es puntuaran d'acord amb la taula que figura a l'annex 1 de la convocatòria.  En tots els casos, per tal de poder acreditar el nivell lingüístic, caldrà presentar un certificat en el moment de formalitzar la sol·licitud (independentment de la nacionalitat i la llengua materna de l'estudiant).
  • Col·laboració activa amb el Voluntariat Lingüístic de la UdL (+ 0,20 punts). S’atorgaran 0,20 punts als estudiants que hagin participat o estiguin participant, de manera activa, en el Voluntariat Lingüístic. Els estudiants d'aquest programa de voluntariat col·laboren en les activitats lingüístiques, socials i culturals que s'organitzen a la UdL per acollir els estudiants internacionals que vénen a cursar estudis a Lleida. El Voluntariat Lingüístic està coordinat per l'Institut de Llengües, unitat que confirmarà si la col·laboració dels candidats ha estat activa.
  • Participació prèvia (- 0,50 punts). Es restarà 0,50 punts als estudiants que ja hagin realitzat una estada a través d’un dels programes de mobilitat, per donar prioritat a aquells candidats que encara no hagin tingut l’oportunitat de participar-hi.
  • Necessitats especials  (+ 0,50 punts). Per fomentar la inclusió, s'atorgaran 0,50 punts a l'estudiantat amb necessitats especials que acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.
  • Mobilitats 2020/21 cancel·lades per COVID (+ 0,30 punts).  S'atorgarà 0,30 punts als estudiants que, a conseqüència de la COVID-19, han hagut de cancel·lar la mobilitat prevista per al curs 2020/21.

 

 

 

   Darrera modificació: