Documentació

 Descarregar pdf


 DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD (en línia):

  • DNI per les dues cares (si és possible, ambdues cares a la mateixa pàgina). En el cas de nacionalitat no espanyola, fotocòpia del NIE amb validesa per a tot el període de la mobilitat. Els estudiants amb nacionalitat andorrana també necessiten NIE per poder participar en Erasmus.
  • Resguard oficial de la matrícula a la UdL del curs actual.
  • Dades bancàries del compte on es vulgui rebre la beca:  Certificat de titularitat o document bancari on consti l'IBAN i el nom de l'estudiant com a titular o cotitular del compte.  
  • Acreditació d'idiomes. Ha de constar-hi el nivell assolit segons el marc europeu de referència (A1,A2,B1,B2,C1,C2), excloent català i espanyol.
  • Learning agreement provisional de les universitats sol·licitades. Feu clic aquí per descarregar-vos la plantilla del document de learning agreement provisional. Cal fer un document per a cada destí que es demani, perquè les assignatures de destí seran diferents en cada cas. Incloure la llista provisional d'assignatures/crèdits que l'estudiant desitja cursar a la universitat de destinació i la llista d'assignatures/crèdits que proposa reconèixer a la UdL. Cal tenir en compte que en alguns casos a destí només es poden escollir assignatures d'una titulació determinada o d'una única facultat/departament; conculteu l'apartat "observacions" de cada plaça. Per saber si la proposta d'assignatures és viable, s'aconsella contactar via email amb el corresponent coordinador/a de mobilitat a la UdL.
  • Fotografia
  • Només per a estudiants de màster que hagin cursat la titulació de grau en una altra universitat diferent a la UdL:  Expedient acadèmic de grau, amb nota mitjana final de carrera sobre 10 punts. Si es tracta d'una titulació obtinguda en un altre país, cal sol·licitar al Ministerio de Universidades (Gobierno de España) l’equivalència de nota mitjana dels estudis realitzats a l’estranger i adjuntar a la sol·licitud de mobilitat el document expedit pel Ministeri:
    http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html

 

   Darrera modificació: