Documentació

 Descarregar Pdf


 DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD (en línia):

  • Fotocòpia del DNI  (per les dues cares, però ambdues cares a la mateixa pàgina). En el cas de nacionalitat no espanyola, fotocòpia del NIE amb validesa per a tot el període de la mobilitat.
  • Fotocòpia del resguard oficial de matrícula a la UdL del curs actual.
  • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta del banc (o document equivalent expedit per l'entitat bancària), on consti el número de compte bancari IBAN on es vulguin rebre les beques i on consti també el nom de l'estudiant com a titular o cotitular del compte.
  • 1 fotografia actual (tipus carnet/passaport). No s'admetran altres tipus de fotografies
  • Fotocòpia del certificat oficial de llengües estrangeres relacionades amb la mobilitat. Hi ha de constar el nivell assolit. 
  • Per a estudiants de màster que hagin cursat la titulació de grau en una altra universitat diferent a la UdL:  Fotocòpia de l'expedient acadèmic de grau, amb nota mitjana sobre 10 punts. Si es tracta d'una titulació obtinguda en un altre país, cal sol·licitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte l’equivalència de nota mitjana dels estudis realitzats a l’estranger i adjuntar el document expedit pel MECD a la sol·licitud de mobilitat.
    http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

 

   Darrera modificació: