Requisits

 Descarregar Pdf
  • Tenir la NACIONALITAT d’un dels països participants en el programa, o acreditar estar en possessió d’un permís de residència a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.
  • Estar MATRICULAT a la UdL (en un centre propi o adscrit) en el moment en què es presenta la sol·licitud i també durant el curs de l'estada Erasmus.
  • No haver finalitzat els estudis. L'estada ha de tenir com a objectiu principal el RECONEIXEMENT DE CRÈDITS.
  • Tenir una NOTA MITJANA D'APROVAT de 5,5 punts com a mínim. Aquesta mitjana serà la suma dels crèdits qualificats multiplicats cada un pel valor de la qualificació corresponent i dividit pel nombre total de crèdits qualificats.
  • Tenir APROVATS un mínim de 60 crèdits (o el nombre de crèdits equivalents al primer curs de grau) en el moment de presentar la sol·licitud.
  • No haver exhaurit els 12 mesos Erasmus per cada nivell d'estudis. Aquest és el període màxim del qual cada estudiant pot disponsar dins el programa Erasmus, sumant totes les seves estades. És a dir, es pot repetir, però la suma de tots els períodes Erasmus (Estudis i Pràctiques) no pot ser, en cap cas, superior a 12 mesos.   Els estudiants del grau de Medicina són una excepció; poden realitzar fins a 24 mesos de mobilitat.
  • IDIOMA:  Tenir CONEIXEMENTS INTERMEDIS de la LLENGUA en què s'imparteixen els estudis a la universitat de destinació.  Consulteu les observacions a la llista de places i comproveu requisits lingüístics de cada destinació a la pàgina web de la universitat del vostre interès.  Per poder participar en Erasmus, cal acreditar com a mínim un nivell B1 (preferentment B2) o superior, en el moment de fer la sol·licitud.   En el cas de l'italià i el portuguès, generalment no s'exigeix acreditar-los en el moment de presentar la sol·licitud (si la universitat de destí no ho exigeix), però l'estudiant s'ha de comprometre a fer algun curs de formació en aquestes llengües abans de l'estada Erasmus, si obté plaça.
   Darrera modificació: