Descarregar pdf

Requisits

REQUISITS GENERALS:

  • Estar matriculat a la Universitat de Lleida en el moment de fer la sol·licitud i en el moment de fer la mobilitat;
  • Tenir, com a mínim, una nota mitjana d'expedient acadèmic de 6,00 (5,50 en les titulacions de la branca de coneixement d'enginyeria i arquitectura). Per a l’estudiantat amb necessitats específiques de suport per a l’educació superior (NESES) adscrit al Programa UdLxTothom o que pugui acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33% d'acord amb la normativa vigent, la nota mitjana mínima és de 5,00. Aquesta mitjana serà la suma dels crèdits qualificats multiplicats cada un pel valor de la qualificació corresponent i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. En aquesta fórmula es tindran en compte l’última qualificació obtinguda per a cada assignatura, a data 30 de setembre de 2022
  • Tenir aprovats un mínim de 52 crèdits ECTS dels estudis de grau. Aquests crèdits han de constar a l’expedient acadèmic de la UdL a data 30 de setembre de 2022. Tanmateix, per iniciar la mobilitat, l’estudiant ha de tenir aprovat un nombre de crèdits igual o superior als crèdits de primer curs de la seua titulació. En cas que el centre comprovi que l’estudiant no arriba a aquest mínim perdrà la plaça de mobilitat.  
  • Acreditar els coneixements lingüístics de la llengua en què s’imparteixen la docència a la universitat de destinació. 

 REQUISITS LINGÜÍSTICS:

Algunes universitats ens exigeixen que els estudiants que volen anar d'intercanvi acreditin uns coneixements mínims de la llengua docència. És important que es puguin acreditar els requisits lingüístics en el moment de fer la sol·licitud. Comprovar els requisits en la descripció de la plaça.

Consultar la secció "Enllaços a proves d'idioma"

REQUISITS ESPECÍFICS:

Cal tenir en compte el calendari acadèmic d'alguns destins del programa. En alguns destins, sobretot a sudamèrica, el seu calendari acadèmic no es correspon amb el de la UdL, pel que fa a correspondència de semestres (el seu primer és el nostre segon, i el segon és el primer), i pel que fa a dates d'inici i d'estada. A l'hora de triar aquests destins cal tenir en compte aquestes circumstàncies per triar assignatures i perquè cal respectar el seu calendari per l'inici i fi d'estada.

 

Enllaços proves d'idioma

   Darrera modificació: