Ajuts PMP

 Descarregar Pdf

Ajuts per al Programa Mobilitat UdL

L' Oficina de Relacions Internacionals ofereix als estudiants que participen en el programa de mobilitat de la UdL uns ajuts per cobrir despeses d'estada i manutenció.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria:

 • Estudiants de centres adscrits.
 • Estudiants que ja gaudeixin d'un ajut d'estada i manutenció a la universitat de destinació.
 • Estudiants que siguin beneficiaris d'una de les Beques Iberoamérica per a estudiants de Grau de Santander Universidades.

Convocatòria 2018/19

Beques de la Generalitat de Catalunya per estudiants dels programes de mobilitat (Beca MOBINT)

CONVOCATÒRIA 2017-18:

22 de juliol - 21 d'agost

INFORMACIONS IMPORTANTS:

IMPORT DE LA BECA:

200€ / mes, fins a un màxim de 6 mesos.

REQUISITS: (IMPORTANT: SI NO COMPLIU ELS REQUISITS, NO CAL QUE SOL·LICITEU LA BECA PERQUÈ QUEDEU AUTOMÀTICAMENT EXCLOSOS).


Veure convocatòria, apartat 2.1.

 1. Estar matriculat en alguna de les universitats catalanes.
 2. Haver estat seleccionat per a participar en un programa de mobilitat internacional amb reconeixement acadèmic per al curs 2017-18. (A vosaltres us correspon la MODALITAT B)
 3. Tenir 60 crèdits superats.
 4. Tenir una acreditació B2 d'Alemany, Anglès, Francès o Italià (independentment de que el país de destí sigui amb llengua de docència en castellà).
 5. Tenir una nota mitjana de 6.30  (en el cas d'enginyeries: 5.70), com a mínim.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-de-les-universitats-catalanes-per-al-curs-2016-2017-MOBINT-2016

I llegir abans instruccions a la convocatòria, apartat 5.1 : "Sol·licituds i documentació"

Preferentment s'han de presentar via telemàtica (amb signatura electrònica), si no disposeu de mitjans per fer-ho, ompliu la sol·licitud, adjunteu la documentació i presenteu-la a qualsevol dels registres de la UdL. Ells la faran arribar en format electrònic a l'Agaur (http://www.udl.cat/ca/organs/secretaria/personal/registre/)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

22 de juliol - 21 d'agost

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

Mirar bases apartat 5.4, per saber la documentació que heu de presentar.

a) Credencial emesa per la universitat o el centre d'origen que acrediti que la persona sol·licitant ha estat seleccionada per fer una estada acadèmica de mobilitat amb reconeixement acadèmic el curs que prevegi la convocatòria. 

b) Expedient acadèmic o document, degudament segellat pel centre, en què es faci constar la nota mitjana de l'expedient acadèmic (amb un decimal), calculada d'acord amb el que estableixen aquestes bases reguladores; el nombre de crèdits superats fins al moment, i els crèdits matriculats el curs en què se sol·licita l'ajut.

(En el cas dels estudiants d'INEFC i Relacions Laborals, heu de demanar l'expedient a la Secretaria del vostre centre, perquè nosaltres no hi tenim accés – heu de demanar un “Expedient EXPERASMUS2”).

c) Per acreditar el coneixement de llengües, com a requisit o com a mèrit, s'ha d'aportar la documentació acreditativa corresponent, d'acord amb el que s'indica en la base 2.1.f).

No es tindrà en compte cap circumstància personal de coneixement de llengües sense un document que ho acrediti.

 1. d) L'estudiantat de màster universitari ha d'aportar un document, segellat degudament pel centre, en què es faci constar la nota mitjana de l'expedient acadèmic (amb un decimal) dels estudis que hi han donat accés, calculada d'acord amb el que estableixen aquestes bases reguladores.

  e) En relació amb les persones no comunitàries, cal l'autorització legal corresponent, d'acord amb l'esmentada Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
 2. f) Qualsevol altra documentació necessària per justificar la situació acadèmica o personal al·legada per la persona sol·licitant.

g) L'AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts la documentació que consideri necessària per tal d'acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent. La no-aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar el desistiment de la sol·licitud.CRITERIS DE SELECCIÓ:

Veure bases, apartat 8.1.


INCOMPATIBILITAT DE LES BEQUES:

Aquesta beca NO és incompatible amb cap altra beca que pugueu rebre per a la mobilitat que heu estat seleccionats, no obstant, heu de declarar si se us ha concedit una beca Grado Iberoamérica Santander o una beca de Caixa d’Enginyers o una beca per conveni mobilitat (Universitats Mexicanes)..

SÍ que és incompatible amb les beques Mobint-MIF que convocarà l’Agaur en breu (només per a estudiants de certs graus de la Facultat d’Educació, ja us en informarem). I SÍ que és incompatible si l'heu rebuda anteriorment per qualsevol altra mobilitat.

DUBTES I PREGUNTES:

Si teniu algun dubte sobre aquestes beques, us heu d'adreçar directament a l'AGAUR (pregunteu per la convocatòria MOBINT):
email: informacio.agaur@gencat.cat
tel.: 93 310 63 94

"Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades"

Aquest programa s'adreça a estudiants de grau de universitats iberoamericanes definides en cada convocatòria com a participants del Programa. En la convocatòria 2018 seràn Universitats Participants del Programa, les universitats d'Argentina, Brasil, Colòmbia, Espanya, Mèxic, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguai i Xile que es relacionen en l'annex.
La finalitat de les Beques és facilitar als estudiants el seguiment d'estudis durant un semestre acadèmic en una universitat iberoamericana diferent del de la d'origen.
L'import unitari de les Beques per a tots els estudiants beneficiaris, sense distinció de país, serà de 3.000€. L'import es destinarà a ajudar a sufragar les despeses de matrícules - si n'hi ha-, desplaçament, assegurança de viatge, manutenció i allotjament.

 A la Universitat de Lleida, per al curs 2018-19 li corresponen 9 beques de 3.000 € cadascuna. L'import que percebran els beneficiaris serà de 2.790€ que és l'import un cop deduït la prima de l'assegurança que el Santander ha de contractar obligatòriament per cada beneficiari.

Convocatòria 2018-19:

Requisits per a poder participar:

 • Estar matriculat en estudis de grau o llicenciatura.
 • Haver cursat al menys la meitat dels crèdits o haver superat íntegra i satisfactoriament els dos primers cursos dels estudis.
 • Estar seleccionat per a un programa de mobilitat de la UdL (Erasmus o Programa de Mobilitat de la UdL).
 • Que la vostra universitat de destinació estigui inclosa en el document "Universitats participants en la convocatòria".

Sol·licitud:

 • Per a participar en aquesta convocatòria s'ha d'omplir una sol·licitud online a traves de la web www.becas-santander.com.
 • El termini finalitza el 31 de maig de 2018.


Resolució:

Atès que el conveni estableix que cada universitat beneficiària és responsable de la convocatòria i gestió de les beques assignades, per a la concessió es tindrà en compte els mèrits acadèmics.

L'Oficina de Relacions Internacionals emetrà la resolució de les beques. Els beneficiaris hauran de:

 • Acceptar la beca a traves de la web del Santander.
 • Obrir un compte al Banc de Santander per poder cobrar l'import de la beca.
 • Per als beneficiaris el Santander contractarà, a través de la companyia AXA, una assegurança de viatge especial per a tot el període de la beca amb cobertura mèdica i sanitari, mort i invalidesa per accident, assistència en la repatriació de morts per qualsevol causa i reemborsament de despeses mèdiques per accident. Aquesta assegurança costa 180€ per 6 mesos de cobertura i es descomptarà del pagament de la beca assignada a l'estudiant.
 • Omplir el full de retenció fiscal d'Hisenda que l'ORi facilitarà als beneficiaris.
 • Descarregar la pòlissa (aquesta pòlissa només té cobertura de 6 mesos, si l'estada és superior a aquest període, l'estudiant haurà de contractar una altra pòlissa per al període no cobert).
 • Realitzar l'estada i estudis en la universitat de destinació entre l'1 de juliol de 2018 i el 31 d'agost de 2019.

Caixa d'Enginyers

 

El “Conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general entre la Universitat de Lleida i la Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers”, signat el  17 de gener de 2017, preveu, entre altres disposicions, l’atorgament de beques de mobilitat per a estudiants participants en el programa Mobilitat UdL.

Podran ser beneficiaris de les beques concedides per aquest programa els estudiants de la Universitat de Lleida que participin en estades acadèmiques dins del Programa de Mobilitat de la UdL durant el curs 2018/19, d’acord amb la Convocatòria per a la selecció d’estudiants per participar en programes internacionals de mobilitat 2018/198 (aprovada en el Consell de Govern de la UdL de 26 d’octubre de 2017), en universitats de països no pertanyents a l’Amèrica Llatina.

 

Fes realitat els teus projectes amb Caixa d’Enginyers

A Caixa d'Enginyers estem al costat dels projectes innovadors. Per això, si tens 30 anys o menys, tens un món d’oportunitats per desenvolupar les teves habilitats i poder anar forjant els teus projectes personals i professionals, tant si necessites finançament per seguir-te formant com si vols anar-te’n a estudiar a l’estranger i disposar dels teus estalvis on vulguis i quan vulguis en condicions avantatjoses. Et posem el mon a les teves mans.

Al Grup Caixa d’Enginyers portem 50 anys dedicats a satisfer les necessitats dels nostres socis oferint serveis i productes financers i asseguradors establint relacions basades en l’ètica, el compromís i la confiança. A continuació, et mostrem una selecció dels productes i serveis* pensats per a tu:

 

Si necessites més informació truca’ns a Banca TELEFÒNICA al 902 300 321 (+34 933 102 626), de dilluns a divendres de 8.00 a 22.00 h y dissabtes de 8.00 a 15.00 h. Visita www.caixa-enginyers.com

 *Totes les condicions descrites estan subjectes a ofertes vigents.

   Darrera modificació: