Després de l'estada

 Descarregar pdfDOCUMENTACIÓ FINAL:

  • CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA    (signat per la universitat de destinació). El document signat a l'inici de l'estada però amb la secció de la finalització d'estada complimentada.

NOTES:


A banda d'aquest document anterior, també caldrà portar:

  • Notes obtingudes a destí
CONVALIDACIÓ:


Cal portar una còpia de les notes al coordinador acadèmic, per poder fer l'acta de convalidació.
En el cas de projectes finals de carrera, també s'ha de presentar una còpia del projecte.


Observacions:

Els estudiants de Mobilitat no tenen dues convocatòries d'examen a Lleida, pel que fa a les assignatures incloses a l'acord acadèmic. Per tant,  no hi ha la possibilitat d'examinar-se al setembre a Lleida d'una assignatura suspesa durant l'estada Sicue.
Si l'estudiant suspèn una assignatura a la universitat de destinació, cal recuperar-la allà. En cas contrari, es calificarà l'assignatura de la UdL com a suspens i caldrà tornar a matricular l'assignatura el curs següent a la UdL.

Els estudis convalidats de la UdL rebran la qualificació corresponent, a criteri del coordinador de centre. El coordinador farà constar les notes equivalents a la UdL en l'Acta conveni mobilitat.

L'Acta conveni mobilitat ha d'incloure la mateixa informació que l'acord de convalidació / learning agreement, més les qualificacions obtingudes a destinació i la seva nota equivalent a Lleida.

La formalització d'aquest document es farà amb la màxima rapidesa possible, però cal tenir present que la convalidació no és immediata, sinó que triga un temps, ja que han de donar-hi el vistiplau els diferents responsables: el coordinador d'àrea i/o de centre, a més de la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació.

Finalment, la convalidació es trametrà a la Secretaria de centre, i aquesta l'introduirà a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Com que la matrícula d'un curs acadèmic a la UdL té validesa fins al setembre, cal haver tramitat la convalidació dels estudis a mitjans de setembre.
   Darrera modificació: