Finalitat i objecte


Aquesta convocatòria té per finalitat fomentar la internacionalització de la UdL mitjançant l'atorgament d'ajuts per a estades a la UdL de professorat d'institucions estrangeres per impartir docència en els estudis de grau i màster durant el curs acadèmic 2018/2019.

Quin es pot beneficiar?


Poden participar en aquest programa el professorat procedent d'altres països que compleixi els requisits següents:

a) Desenvolupar la seua tasca professional i/o acadèmica a l'estranger
b) Comprometer's a donar una visió internacional de la seva docència durant la seua estada a la UdL preferentment en anglès

Ajuts i forma de pagament

L'import de l'ajut es destinarà a pagar únicament les despeses que s'especifiquen a continuació:

a) Despeses de viatge fins a un màxim de 400€ quan el país d'origen del beneficiari estigui situat a Europa o el Magrib i de fins a un màxim de 1.200€ per a la resta del món.

La unitat de Relacions Internacionals es podrà fer càrrec de contractar el transport quan així ho sol·liciti el beneficiari. En aquest cas el pagament de l'ajut per aquest concepte es farà directament al proveïdor del servei.
Quan el beneficiari hagi contractat el transport pel seu compte el pagament es farà directament a la persona beneficiària. L'import final percebut per aquest concepte quedarà subjecte als documents justificatius aportats.

b) Despeses de manutenció i allotjament fins a un màxim de 87.40€ per dia d'estada i fins a un màxim de dos setmanes. L'estada mínima serà serà de 2 dies i 8 hores de docència per setmana o fracció.

La unitat de Relacions Internacionals abonarà al beneficiari l'import total de l'ajut atorgat. En el cas de què l'estada real sigui inferior a l'estada sol·licitada, l'import total de l'ajut es reduirà en 87.40€ per dia.

Sol·licitud i terminis de presentació

Sol·licitud a emplenar.

La sol·licitud ha d'estar signada electrònicament pel sol·licitant i pel coordinador/a de les titulacions en les quals s'impartirà docència.

La mateixa ha d'anar acompanyada del currículum vitae de la persona convidada i s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça: incoming@int.udl.cat.


Els terminis de presentació de sol·licitud són:

a) el 20 de juliol de 2018 per a les activitats de docència previstes per al primer semestre i

b) el 19 d'octubre de 2018 per a les activitats de docència previstes per al segon semestre

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la Web de la unitat de Relacions Internacionals al llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. Els interessats disposaran d'un termini de 5 dies hàbils per a esmenar defectes i presentar al·legacions.

Selecció i criteris de valoració

La Comissió de Relacions Internacionals i Cooperació avaluarà les sol·licituds de conformitat amb els criteris i barems següents:

a) Tipus d'assignatura a què va adreçada la docència:

   a. Obligatòria o bàsica (troncal): 2 punts
   b. Optativa o tranversal: 1 punt

b) Impartició d'hores de docència setmanals:
   a. Vuit hores: 0.5 punts
   b. Més de vuit hores: 1 punt

c) Docència impartida en altres llegües:

a. anglès: 3 punts
b. altres llengües diferents del català i el castellà: 1,5 punts

d) Altres activitats relacionades amb l'àrea de docència (tutories de TFG i TFM, revisió de pla d'estudis, entre altres): fins a 1 punt

e) Cofinançament de l'estada dels professors visitants a càrrec de les unitats sol·licitants: fins a 0.5 punt

f) Mobilitats no suceptibles de demanar-se o d'haver estat demanades a través del programa Erasmus: 3 punts

Resolució


La resolució correspon a la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació de la UdL amb informe previ de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat,  i se'n informarà al Consell de Govern de la Universitat.

 

Justificació i compatibilitat

La justificació de la realització de l'activitat s'ha de fer mitjançant la presentació d'una memòria sobre l'activitat desenvolupada. La memòria l'ha de presentar el professorat coordinador de l'assignatura amb el vist-i-plau del/a coordinador/a de la titulació.
La percepció d'aquest ajut és incompatible amb els ajuts per a estades de docència Erasmus, els ajuts del Programa d'Ajuts de la UdL per a la promoció d'Activitats de Mobilitat Internacional i qualsevol altre procedent de fons propis de la UdL pel mateix concepte.

 

   Darrera modificació: