Ajuts finançats per l'Obra Social "la Caixa" per afavorir la internacionalització de la UdL mitjançant l'estada de Professorat d'Institucions Estrangeres (2016-17)

 Descarregar pdf


Finalitat i objecte
Beneficiaris
Ajuts i forma de pagament
Sol·licituds i termini de presentació
Selecció i criteris de valoració
Justificació i incompatibilitat


Altres ajuts de la UdL
Links d'interés

 


Finalitat i objecte


Aquesta convocatòria, fruit de la col·laboració entre la UdL i l'Obra Social La Caixa, té com a finalitat fomentar la internacionalització de la UdL i a la vegada potenciar la seva recerca i enfortir i complementar alguns àmbits docents.


Beneficiaris


Poden participar en aquest programa el professorat procedent d'altres pasïsos que desenvolupi la seua tasca professional i/o acadèmica a l'estranger. Es valorarà que es comprometi a impartir docència durant la seua estada a la UdL, preferentment en anglès.

Ajuts i forma de pagament
 

L'import de l'ajut es destinarà a pagar únicament les despeses que s'especifiquen a continuació:

a) Despeses de viatge fins a un màxim de 400€ quan el país d'origen del beneficiari estigui situat a Europa o el Magrib i de fins a un màxim de 1.200€ per a la resta del món.

L'Oficina de Relacions Internacionals es podrà fer càrrec de contractar el transport quan així ho sol·liciti el beneficiari. En aquest cas el pagament de l'ajut per aquest concepte es farà directament al proveïdor del servei.
Quan el beneficiari hagi contractat el transport pel seu compte el pagament es farà directament a la persona beneficiària a l'inici de la seua estada. L'import final percebut per aquest concepte quedarà subjecte als documents justificatius aportats.

b) Despeses de manutenció i allotjament fins a un màxim de 87.40€ per dia d'estada i fins a un màxim de dues setmanes.

L'Oficina de Relacions Internacionals abonarà al beneficiari l'import total de l'ajut atorgat. En el cas de què l'estada real sigui inferior a l'estada sol·licitada, l'import total de l'ajut es reduirà en 87.40€ per dia.

Sol·licituds i terminis de presentació
 

Les sol·licituds han de presentar-se a qualsevol registre de la UdL i han d'anar adreçades al Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació.

Les sol·licituds les han de presentar el professorat coordinador de la/les assignatura/es a les quals s'hauran d'incorporar els beneficiaris, amb el vistiplau del o del/la coordinador/a de les titulacions en les quals s'impartirà docència.

Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent:

- Currículum vitae breu de la persona beneficiàriaSol·licitud en format Microsoft wordEl termini de presentació de sol·licituds és el 23 de setembre de 2016.


Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la Web de l'Oficina de Relacions Internacionals al llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. Els interessats disposaran d'un termini de 5 dies hàbils per a esmenar defectes i presentar al·legacions.Selecció i criteris de valoració
 

Una comissió ad hoc integrada pels vicerectors de recerca i de relacions internacionals i cooperació i la Comissió de Relacions Internacionals i Cooperació avaluarà les sol·licituds de conformitat amb els criteris i barems següents:

a) Activitats a desenvolupar a Lleida relacionades amb la recerca de la UdL i adequació del currículum de l'investigador convidat: fins a 2 punts

b) Vàlua científica del grup o departament de la UdL: fins a 2 punts

c) Docència a desenvolupar a la UdL i adequació del currículum del PDI convidat

- Tipus d'assignatura a què va adreçada la docència
   a. Obligatòria 2 punts/ Optativa o tranversal: 1 punt

   b. Entre 2 i 5 hores de docència: 0.5 punt/ més de 5 hores: 1 punt

   c. Docència en anglès: 1 punt


d) Adequació del currículum investigador del PDI i l'activitat docent a impartir: fins a 1 punt

e) Adequació del Pla Operatiu d'internacionalització de la UdL i l'interès institucional de l'activitat: fins a 0.5 punt

g) Cofinançament de l'estada dels professors visitants a càrrec de les unitats sol·licitants: fins a 0.5 punt


 


Justificació i incompatibilitat


La justificació de la realització de l'activitat s'ha de fer mitjançant la presentació d'una memòria sobre l'activitat desenvolupada. La memòria l'ha de presentar el professorat coordinador de l'assignatura amb el vist-i-plau del/a coordinador/a de la titulació.
La percepció d'aquest ajut és incompatible amb els ajuts per a estades de docència Erasmus, els ajuts del Programa d'Ajuts de la UdL per a la promoció d'Activitats de Mobilitat Internacional i qualsevol altre procedent de fons propis de la UdL pel mateix concepte.

 

Text de la convocatòria (aquí)Altres ajuts de la UdLAjuts de la UdL per a activitats de mobilitat internacional

 

Links d'interés

   Darrera modificació: