Erasmus 2013/14 - Mobilitats pendents de justificar

 Descarregar pdf

FUNCIONAMENT:

 


CONVOCATÒRIA &  SOL·LICITUDS - Peticions per al curs 2013 / 14


RESOLUCIONS


DOCUMENTACIÓ PER A LES ESTADES CONCEDIDES 


    DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Les estades curtes de docència Erasmus, formalment anomenades "Mobilitat de personal docent a institucions d'ensenyament superior amb finalitats d'ensenyament", són una acció del programa sectorial Erasmus, inclòs dins el nou Programa d'Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning) de la Comissió Europea. Mitjançant aquesta acció, el professorat universitari pot fer estades en una altra universitat europea per tal d'impartir-hi un període d'estudis dins el seu programa acadèmic. 

Els objectius d'aquest tipus de mobilitat són:

 • Permetre a aquells estudiants que no puguin participar en un programa de mobilitat que es beneficiïn del coneixement i l'experiència del personal docent d'universitats d'altres països europeus.

 • Fomentar l'intercanvi de competències i experiència sobre mètodes pedagògics.

 • Animar les universitats perquè ampliïn i enriqueixin la varietat i el contingut dels cursos que ofereixen.

  PERÍODE D'ESTADA I NOMBRE D'HORES LECTIVES

 • En quin període es pot realitzar l'estada?  Durant el curs 2013/14 (fins al juny 2014 inclòs).
 • Quantes hores de docència cal fer?  Cal impartir, com a mínim, 5 hores de classe a la universitat de destinació.

   REQUISITS

 • Ser professor de la UdL (és a dir, formar part de la nòmina de la UdL) en el moment de fer la sol·licitud i també durant el curs de l'estada.
 • Tenir la nacionalitat d'un paÍs de la UE o bé d'un país que participi en el programa Erasmus. En el cas de tenir nacionalitat de tercers països, cal acreditar que es té un permís vàlid per residir a Espanya


  SELECCIÓ


Es concedirà prioritat a les sol·licituds següents:

 • les presentades per un professor/a que prèviament hagi acollit professorat estranger en el marc del mateix programa
 • que suposin el primer desplaçament Erasmus a un altre país del professor que hi participi
 • que es realitzin en un país o àrea poc representada
 • que se sol·licitin des d'una àrea o centre de la UdL poc representat
 • que permetin elaborar nous materials didàctics
 • que s'utilitzin per preparar futurs projectes de cooperació entre la universitat d'origen i la de destinació
 • que tinguin com a universitat de destinació un centre d'ensenyament superior especialitzat en nous mètodes de docència, com l'ensenyament a distància
 • que corresponguin al professor/a que va promoure la creació de la plaça per a la qual demana la mobilitat
 
L'import de l'ajut està condicionat per l'assignació de fons a la Universitat de Lleida i pels criteris establerts per part de l' Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE).


 

 AJUT ECONÒMIC  (curs 2013/14 ) 

 • Quines despeses cobreix l'ajut?  Aquest ajut és un complement per cobrir les des peses addicionals que suposa al professorat el fet d'impartir classes a l'estranger. Per tant, no té com a objectiu cobrir la totalitat del cost real. 
 •  Quin és l'import de l'ajut Erasmus per al curs 2013/14?   L'ajut Erasmus consisteix en un import únic de 120 €/dia, fins a un màxim de 600 €.  L'import varia en funció del nombre de dies en què s'ha impartit la docència (segons consti el certificat d'assistència).
Erasmus

                          

1 dia

2 dies

3 dies

4 dies

5 dies

120 €

240 €

360 €

480 €

600 €

               
 • Quan es rep l'ajut?  El pagament de l'ajut s'efectua un cop reallitzada l'estada i presentada la documentació justificativa a l'Oficina de Relacions Internacionals.   D'acord amb la normativa de l'OAPPE, aquest ajut l'ha de rebre directament el professor que realitza l'estada. Per tant, des de l'ORI no es podran tramitar pagaments a departaments/facultats ni a agències de viatges. 
 • Què caldrà presentar per rebre l'ajut?  Per poder tramitar el pagament dels ajuts, és imprescindible presentar les factures, tiquets i altres justificants del viatge, juntament amb la documentació Erasmus requerida.
 • Compatibilitat amb altres ajuts:  L'ajut Erasmus és compatible amb altres fonts de finançament.  També és possible participar en la mobilitat sense tenir aquest ajut de l'ORI, si es notifica i si la plaça no està ocupada per algun altre professor. 


   

 RECONEIXEMENT ACADÈMIC

Les hores de docència impartides en altres universitats europees es reconeixeran d'acord amb el que estableix la normativa del nou DPA sobre aquest tema.


 ENLLAÇOS D'INTERÈS 

PLACES

Feu clic aquí per consultar la LLISTA DE PLACES 2013 / 14

Contacte amb la universitat de destinació: Per tal de comprovar la disponibilitat del professor/a contrapart a la universitat de destinació i acordar el pla de docència, cal posar-se en contacte amb la universitat de destí abans de presentar la sol·licitud.
SOL·LICITUD i termini de presentació

 • Feu clic aquí per descarregar-vos l'imprès de SOL·LICITUDEmpleneu-lo amb ordinador, si us plau.

 • Les persones interessades han de presentar la sol·licitud en qualsevol Registre de la UdL.
 • Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud:
              - carta d'invitació (o missatge de correu electrònic) de la persona de contacte de la universitat de destinació, donant el vistiplau a l'estada de docència dins del marc del programa Erasmus.
              - esborrany del Programa de Docència (model en anglèsmodel en francès / model en espanyol)

 • El termini de presentació està obert fins al 30 de setembre de 2013
 •  Si una mateixa persona sol·licita més d'una estada, caldrà que el sol·licitant les prioritzi.CONVOCATÒRIA  2013/14

Feu clic aquí per consultar el TEXT DE LA CONVOCATÒRIA
RESOLUCIONS


Curs 2013 / 14 - DOCUMENTACIÓ PER A LES ESTADES CONCEDIDES


ABANS DE MARXAR
Programa de docència. Ja signat per l'interessat i per la universitat de destí. Triar idioma:
DESPRÉS DE L'ESTADA

Factures, tiquets i justificants de despesa

 


 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

   Darrera modificació: