Concursos de professorat dels cossos docents universitaris

 Descarregar pdf

 Normativa relacionada:
Normativa per als concursos d'accés als cossos docents universitaris de la Universitat de Lleida

 

ALERTA: La Universitat de Lleida informa que, des del 14 de març fins el 31 de maig de 2020, resta suspès el còmput dels terminis per presentar sol·licituds, recursos i qualsevol altra actuació en procediments tramitats per la UdL. Aquesta suspensió no afecta la possibilitat de presentar documents davant el registre electrònic, que continua funcionant amb normalitat. El còmput dels terminis es reprendrà l'1 de juny de 2020, i acabaran quan transcorrin els dies que en restaven en data 14 de març.

 

AVÍS PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir directament al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

 

   Darrera modificació: