Qüestionari

 Descarregar Pdf

Qüestionari per a la detecció de les necessitats de persones amb discapacitat


Us agrairem que contesteu aquest qüestionari, de forma voluntària, amb la finalitat de conèixer les necessitats de l'estudiantat amb discapacitats o malalties, i poder dur a terme accions de millora.
En el cas de PDI i PAS us podeu posar en contacte amb udlxtothom@udl.cat

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades que aporteu –cas de no respondre al quüestionari de forma anònima- seran tractades per la Universitat de Lleida exclussivament per la finalitat per la qual han estat sol·licitades. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició adreçant-se per escrit a la SECRETARIA GENERAL de la Universitat de Lleida.


Dades personals


Nom i cognoms (o DNI)
 
Adreça de Correu Electrònic *
*
Telèfon de Contacte *
*

* Dades obligatòries. Podeu deixar en blanc el vostre nom per respondre el qüestionari de forma anònima, però el correu electrònic i/o el telèfon de contacte el necessitem per si hem de contactar amb vosaltres.1. Data de naixement:2. Sexe:

Home
Dona

3. Lloc de residència familliar (població):


4. Lloc de residència durant el curs (població):


5. Tipus d'afectació o malaltia (indiqueu les discapacitats o malalties que interfereixen o repercuteixen en la vida acadèmica):


Discapacitat auditiva
Discapacitat visual
Afectació del tronc o la columna vertebral
Dificultats en els membres superiors
Dificultats en els membres inferiors
Trastorn orgànic
Trastorn neurològic
Malaltia crònica
Lesió temporal per accident
Altres (especifiqueu-les)


6. Grau de discapacitat:


% grau discapacitat     Amb la certificació de l'ICASS

Necessitats d’assistència d’una tercera persona
7. Necessiteu l’ajuda d’una altra persona?

Habitualment
Puntualment
Mai

8. Si s’escau, per a quines activitats quotidianes necessiteu ajuda?

Desplaçament
Altres (indiqueu-les)

Transport
9. Utilitzeu algun mitjà de transport per als desplaçaments al centre universitari?


No

10. Indiqueu quin mitjà de transport utilitzeu:

Cotxe
Transport públic
Transport especial
Moto
Altres (especifiqueu-los)

11. Si no utilitzeu cap mitjà de transport, indiqueu com us desplaceu al centre universitari:

Sense acompanyament
Amb companys d’e studis
Amb acompanyament d’altres persones
Altres (especifiqueu-los)

 

Dades acadèmiques
12. Titulació en la que us matriculeu aquest curs:13. Curs d'inici dels estudis a la UdL:

Adaptacions i serveis que necessiteu a la UdL

14. Indiqueu, si s'escau, quines adaptacions físiques necessiteu a la UdL:

Mobiliari
Mobiliari tècnic
Ascensors
Accessibilitat a les aules docents
Accessibilitat a les biblioteques
Accessibilitat a les aules d’informàtica
Aparcament
Altres (especifiqueu-les)

15. Indiqueu, si s'escau, quines adaptacions docents necessiteu a la UdL:

Més temps en els exàmens
Material docent adaptat
Interpretació de signes
Programes informàtics
Reforç de matèries
Altres (especifiqueu-les)

   Darrera modificació: