Descarregar Pdf
INICI > Entitat de Registre de Certificació Digital

 
 
L’Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD) és l’autoritat de certificació de la UdL encarregada de crear i gestionar els certificats digitals de tota la comunitat universitària.
 
UBICACIÓ
 
LLIURAMENT DE CERTIFICACIÓ
 
L’ERCD és l’encarregada d’enregistrar el certificat digital de cada membre de la universitat en la seua nova targeta universitària.

manual1

El calendari de certificació de l’ERCD és el següent:
 
COL·LECTIU NOMBRE DE PERSONES PERÍODE PREVIST DE CITES
1 Rector
9 Vicerectors/es
1 Secretària general
1 Gerent 
12 CERTIFICATS DURANT LA TARDOR DE 2010
7 Degans/es i Director/es de Centre
22 Vicedegans/es i vicedirectors/es
7 Secretaris/es Centre
26 Directors/es de Departament
26 Secretaris/es Departament
1 Directors/es Institut
89 Hivern/ primavera del curs 2010/11
 PAS de suport a Rector, Vicerectors/es, Secretària general, Gerent, Degans/es i director/es de centre, Vicedegans/es i vicedirectors/es, Secretaris/es de Centre, Directors/es de departament, Secretaris departament, Directors Institut  101 Hivern/ primavera del curs 2010/11
 
El procediment de certificació consta de 2 passos.

REIMPRESSIÓ DE LA VOSTRA TARGETA
L’ERCD, seguint el seu calendari de certificació, us enviarà un correu electrònic amb indicacions per a que trameteu per correu intern una fotocòpia del vostre NIF (o Passaport o Targeta de resident), una fotocòpia de la vostra targeta de la UdL actual,  i una fotografia recent en color (del vostre rostre sobre fons blanc, de mida 32 por 26 mil·límetres).

Un cop l’ERCD rebi la citada informació, procedirà a ordenar la reimpressió de la vostra targeta universitària.

CERTIFICACIÓ
Transcorregudes tres setmanes, que corresponen al període habitual de reimpressió de targetes, rebreu un segon correu electrònic de l’ERCD, en el qual se us requerirà a concertar, mitjançant l’aplicació de cita prèvia https://ercd.udl.net , la vostra cita de certificació, que sempre serà presencial, tindrà lloc en la seu de l’ERCD.
 
-El dia i hora acordats mitjançant l’aplicació de cita prèvia es procedirà, depenent de si teniu vinculada la vostra targeta a un compte  del Banco de Santander, de la següent manera:
 
•Si teniu vinculada la vostra targeta a un compte del Banco de Santander, haureu rebut la nova targeta universitària en el vostre domicili. Per la qual cosa haureu de personar-vos a la vostra cita de certificació amb dos documents: la vostra nova targeta universitària, el carnet antic de la UdL i l’original del vostre DNI.

•Les targetes no vinculades a un compte del Banco de Santander les rebrà directament l’ERCD, que les custodiarà fins al moment de la vostra cita de certificació. En aquest cas caldrà que aporteu l’original del vostre DNI i el carnet actual de la UdL.

-Els tràmits de lliurament de certificat inclouen la digitalització del DNI de cada persona citada, i la signatura per part d’aquesta del full de lliurament i acceptació de certificats.

-Finalment, l’acte de lliurament conclourà amb la creació del vostre certificat digital i el seu enregistrament sobre la vostra targeta universitària.

 

PÈRDUA DE LA TARGETA
 
En cas de pèrdua de la targeta UdL s’ha de procedir de la següent manera:

Heu de telefonar al tel. 902 90 10 80 de l'Agència Catalana de Certificació (CATCert), per tal de procedir a la suspensió del vostre certificat digital.

La CATCert us demanarà el codi de suspensió del vostre certificat. Aquesta dada figura en l’apartat “j” del document anomenat “Full de lliurament i acceptació de certificats (CPISR + CPX)”, que se us va lliurar durant la cita prèvia (que vareu concertar amb l’ERCD).
Full_lliurament_2
La suspensió consisteix en un bloqueig preventiu, de 120 dies, del vostre certificat digital.

Si durant el període cautelar de 120 dies de suspensió, trobéssiu la vostra targeta, podreu tornar-la a habilitar-la (activar-la), omplint el formulari d’habilitació (habilitacio.doc).

Un cop exhaurits els 120 dies de suspensió cautelar, es revocarà (s’anul·larà) automàticament el vostre certificat, i haureu de procedir a sol·licitar una nova targeta, mitjançant el formulari de reimpressió de targeta UdL (targeta.pdf).
 
També podeu forçar la revocació immediata del vostre certificat digital (sense passar pel tràmit de la suspensió cautelar de 120 dies) quan tingueu la certesa de que l’heu perduda definitivament. En aquest cas cal que ompliu el formulari de revocació de certificat digital (revocacio.doc), i que contacteu amb l'ERCD (tel. 2069, ercd@udl.cat) per tal de reimprimir la vostra targeta universitària.

En cas que causeu baixa definitica en la UdL, també haureu de procedir a revocar el vostre certificat digital, mitjançant el formulari corresponent (revocacio.doc).
 

Si la vostra targeta té utilitat financera, truqueu immediatament a la Superlinea del Banc de Santander T. 902 29 00 29 o adreceu-vos a qualsevol oficina d’aquesta Entitat.

OBLIGACIONS DELS POSSEÏDORS DE LA TARGETA UdL
 
Tot posseïdor de la targeta UdL haurà de tenir en consideració que:
  • La targeta UdL és personal i intransferible, i identifica la persona titular com a membre de la comunitat universitària de la Universitat de Lleida i com a persona certificada per l’Agència Catalana de Certificació. La seva utilització queda subjecta al coneixement i acceptació de les condicions d’ús i la DPC o Declaració de Pràctiques de Certificació corresponents.
  • Cal que tingueu coneixement i accepteu els termes, les condicions i els límits d’ús que s’exposen a les Condicions Generals del servei de certificació digital de la CATCert.
  • En cas de pèrdua de la targeta UdL s’haurà de procedir com s’indica en el punt anterior. 
 
FORMULARIS DE L'ENTITAT DE REGISTRE
 
Formularis de sol·licitud de certificats digitals per a persones:

- D’habilitació de certificat digital (habilitacio.doc). Podeu sol·licitar l’habilitació del vostre certificat, en el cas de que se us hagi suspès (per pèrdua de la vostra targeta), omplint aquest formulari (habilitacio.doc) i trametent-nos-el a lERCD per dues vies:
· Signat digitalment, i enviant-lo al nostre correu electrònic er@udl.cat.
· Signat manuscritament, i enviada per correu postal a l'adreça::
Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD)
Edifici del Rectorat
Plaça de Víctor Siurana, 1
Despatx 3.56
E-25003 Lleida.
 
- De revocació de certificat digital (revocacio.doc). La revocació és irreversible i suposa invalidar definitivament el vostre certificat digital. Aquesta circumstància es produirà es cas de pèrdua de la vostra targeta, quan causeu baixa definitiva en la UdL, o en cas del que el vostre càrrec o estatus canviï en la UdL (en aquest darrer supòsit, la revocació podria fer-se d’ofici per part de l’ERCD). Podeu sol·licitar la revocació del vostre certificat, omplint aquest formulari (revocacio.doc) i trametent-nos-el a lERCD per dues vies:
· Signat digitalment, i enviant-lo al nostre correu electrònic er@udl.cat.
· Signat manuscritament, i enviada per correu postal a l'adreça:
Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD)
Edifici del Rectorat
Plaça de Víctor Siurana, 1
Despatx 3.56
E-25003 Lleida.
 

Formularis de sol·licitud de certificats digitals per a dispositius:

- D’aplicació assegurada CDA (CDA.doc).
- De programari CDP (CDP.doc).
- De servidor segur CDS (CDS.doc).
- De servidor segur controlador de domini CDSDC (CDSDC.doc).
- De certificat digital de Segell electrònic (segell.doc).
    Print Enrere Puja
   Darrera modificació: