Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor

 Descarregar pdf
 

El Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor depèn del Vicerectorat d’Estudiants.

 

El seu objectiu és donar suport a l’estudiant en el seu procés de formació integral durant els anys d’estada a la UdL, facilitant-li orientació personal, acadèmica i professional, per a què pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària i de cara al seu futur professional.

 

Els programes que conformen el Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor són:

 

  • Programa Acollida: l'estudiant de nou ingrés als graus de la UdL te, durant la setmana anterior a l’inici de cada curs, un primer contacte amb la que serà la seva universitat. Aquesta acollida consisteix bàsicament en explicar l'organització dels estudis i els centres, donar a conèixer els principals serveis i eines que podran fer servir i ensenyar-los els espais pels que s’hauran de moure.

  • Programa Tutories: són reunions (individuals o grupals) en les quals estudiants i tutors s’interrelacionen per tal de resoldre dubtes i rebre suport i orientació.

  • Programa Tallers: cada centre organitza tallers de formació de temàtica bàsicament transversal, segons les necessitats i la demanda dels estudiants. Aquests tallers són gratuïts pels estudiants i és un ajut per a la seva formació.
  • Programa Mentor: estudiants de cursos superiors ajuden a estudiants de nou accés i de cursos inferiors en la seva orientació integral.

 Els Coordinadors de Centre és professorat dels centres universitaris, encarregats de dinamitzar el procés de tutorització i orientació entre el professorat de la comunitat universitària de la UdL, per tal d'afavorir l'excel·lència acadèmica, la formació integral i l'atenció acurada de l'estudiantat en el seu procés de maduració i aprenentatge.


Podeu trobar més informació a Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor

   Darrera modificació: