Reconeixement de matèria transversal de representació i participació estudiantil

 Descarregar pdf

L’estudiantat de la UdL, segons la Normativa de reconeixement de la matèria transversal de representació i participació estudiantil, podrà obtenir el reconeixement de crèdits per la participació en tasques i cursos de formació en l’àmbit de la representació i participació estudiantil per:

a) Crèdits per cursos de formació sobre participació i representació estudiantil (art. 3).

b) Crèdits per participació i representació estudiantil (art. 4):

Estudiants amb representació (1 crèdit):

- representants membres del claustre.

- representants membres de les Juntes de Facultat i Escola i Consells de Departament.

- delegats/des d’assignatura en aquelles titulacions que així s’organitzin.

- coordinadors/es o responsables de les associacions d’estudiants de la Universitat de Lleida.

Estudiants amb representació (2 crèdits):

- representants membres del Consell de Govern.

- delegats/des  i subdelegats/des de classe.

Estudiants amb representació (3 crèdits):

- coordianadors responsables del Consells central o de centres.

- mentors del Programa de Tutories a cada centre.

 

Procediement d'obtenció de crèdits:

a) Cursos de formació sobre participació i representació estudiantil:

- Certificat d’aprofitament del curs.

- Fer la sol·licitud del reconeixement a la secretaria del centre on s’estigui matriculat.

b) Participació i representació estudiantil:

- Sol·licitud (Annex I).

- Informe breu de les activitats realitzades

- Documentació acreditativa de la tasca realitzada (una de les dues):

· Diploma/es del curs acadèmic corresponent, expedit pel Consell de l'Estudiantat amb el vistiplau del cap d'estudis del centre.

· Faig constar del/la cap d'estudis del centre (posa't en contacte amb la secretaria del teu centre.

- Enviar per correu electrònic la sol·licitud i la documentació a l'adreça veo.secretaria@udl.cat (assumpte: sol·licitud reconeixement MT) i la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat farà una resolució de reconeixement del nombre de crèdits.

- Demanar el reconeixement de crèdit a la secretaria del centre on s’estigui matriculat aportant la resolució de la vicerectora.

Termini de presentació

Durant el curs acadèmic.

   Darrera modificació: