Reconeixement de matèries transversals de representació i participació estudiantil

 Descarregar pdf

Normativa de reconeixement de la matèria transversal de representació i participació estudiantil.

Reconeixement de crèdits per la participació en tasques i cursos de formació en l’àmbit de la representació i participació estudiantil

1. Crèdits per cursos de formació sobre participació i representació estudiantil (art. 3).

EL vicerectorat amb competències sobre estudiants, juntament amb el Consell de l’Estudiantat de la UdL, organitzaran cada curs acadèmic, almenys, un curs de formació sobre representació estudiantil, que s’oferirà com optatiu per a tot l’estudiantat de la UdL, com els tallers dins del Programes de Tutories o de Mentories, entre d’altres.

2. Crèdits per participació i representació estudiantil (art. 4):

2.a. Estudiants amb representació (1 crèdit):

  • Representants membres del claustre.
  • Representants membres de les Juntes de Facultat i Escola i Consells de Departament.
  • Delegats/des d’assignatura en aquelles titulacions que així s’organitzin.
  • Coordinadors/es o responsables de les associacions d’estudiants de la Universitat de Lleida.

2.b. Estudiants amb representació (2 crèdits):

  • Representants membres del Consell de Govern.
  • Delegats/des i subdelegats/des de classe.

2.c. Estudiants amb representació (3 crèdits):

  • Coordinadors responsables del Consells central o de centres.
  • Mentors del Programa de Tutories a cada centre.

Procediment d'obtenció de crèdits:

El reconeixement dels crèdits de matèria transversal s’ha de fer a la secretaria de la facultat o escola de la UdL en el qual l’estudiant s’hagi matriculat oficialment. L’estudiant ha de portar el certificat al seu centre perquè l’hi reconeguin i consti en el seu expedient acadèmic.

El certificat que heu d'aportar és per:

 1. Cursos de formació sobre participació i representació estudiantil:

 

Certificat d’aprofitament del curs

 

 2. Tasques de participació i representació estudiantil:

 

Resolució de la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat 

Perquè la vicerectora us faci la resolució amb el número de crèdits reconeguts heu d'aportar a l'adreça veo.secretaria@udl.cat (assumpte: sol·licitud reconeixement MT),  la següent documentació:

    1.  Sol·licitud (Annex I)
    2. Informe breu de les activitats realitzades
    3. Documentació acreditativa de de la tasca realitzada (una de les dos opcions):
      - Diploma/es expedit pel Consell de l'Estudiantat del curs acadèmic corresponent que acrediti el compliment de la tasca i el número de crèdits de matèria transversal. Signat pel coordinador i el secretari de l'Estudiantat i el/la cap d'estudis de la Facultat corresponent.
      - Faig Constar del/la cap d'estudis del centre, especificant el període de representació i el % de participació o confirmació d'assistència a les sessions de l'òrgan de participació (Claustre, Consell de Govern, Juntes de facultat/escola, Consells de departament...).Documentació acreditativa de la tasca realitzada (una de les dues opcions).

Termini de presentació

La matrícula del reconeixement de crèdits de la matèria transversal s'ha de fer en les dates que estableixi el calendari de matrícula de cada centre.

Només es podrà sol·licitar el reconeixement de crèdits de la Matèria Transversal fora d'aquests períodes, quan d'aquest reconeixement en depengui l'acabament dels estudis.

   Darrera modificació: