Accessibilitat Web

 Descarregar pdf

Acord núm. 63/2020 del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020, pel qual s’aprova la creació de la Unitat responsable d’accessibilitat web.

El 20 de setembre de 2018 va entrar en vigor el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per dispositius mòbils del sector públic.

Entre les previsions d’aquest Reial decret estan les designacions de les Unitats responsables d’accessibilitat i la constitució de la xarxa de contactes d’accessibilitat digital de les administracions públiques. En el cas concret de l’àmbit universitari, cada universitat haurà de procedir a la designació d’una Unitat responsable d'accessibilitat, encarregada de garantir el compliment dels requisits d’accessibilitat de tots els llocs web i aplicacions per dispositius mòbils dins del seu àmbit competencial.

És per aquest motiu que el vicerectorat d’Infraestructures, competent en aquesta matèria proposa la creació de la Unitat responsable d’accessibilitat web que estarà formada per:

 • El vicerector o la vicerectora amb competències en matèria d’accessibilitat web, que la presidirà.
 • El coordinador o la coordinadora amb competències en matèria de compromís social.
 • El coordinador o la coordinadora amb competències en matèria de comunicació, difusió i premsa.
 • El coordinador o la coordinadora en competències en transformació digital.
 • El director o la directora d’àrea en matèria de tecnologia.
 • El cap o la cap de sistemes i comunicacions de la Universitat de Lleida.

Les Unitats responsables d'accessibilitat web i aplicacions mòbils són les encarregades de garantir el compliment dels requisits d'accessibilitat de tots els llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dins del seu àmbit competencial, les funcions del qual es recullen a l'article 16.3 de l'esmentat Reial decret, són les següents:

 1. Coordinar i vetllar pel funcionament efectiu dels mecanismes de comunicació establerts al capítol II ajudant a la definició, emetent directrius i promovent l'existència dels mitjans i procediments per garantir una adequada gestió i atenció de totes les consultes, suggeriments, comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible es rebin a cadascun dels òrgans, organismes o entitats sota la seva competència.
 2. Atendre i donar resposta a les reclamacions que, en aplicació del que disposa l'article 13, li siguin dirigides.
 3. Revisar les avaluacions realitzades per acollir-se a excepció del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar-los una càrrega desproporcionada regulada a l'article 7.
 4. Coordinar les revisions periòdiques d'accessibilitat establertes a l'article 17, amb la col·laboració, si escau, de les unitats de tecnologies de la informació i comunicacions.
 5. Coordinar i fomentar les activitats de promoció, conscienciació i formació establertes a l'article 8.
 6. Realitzar els informes que es determinin per garantir el compliment de les previsions establertes a l'article 19.
 7. Actuar com a punt de contacte amb l'organisme encarregat de fer el seguiment i la presentació d'informes i col·laborar amb les tasques que té assignades.
 8. Qualssevol altres que en garantia de l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils li puguin ser atribuïdes.

 

   Darrera modificació: