Matèria transversal

 Descarregar pdf

La formació integral de l’estudiant és una de les funcions fonamentals de les universitats. La universitat ha de formar bons professionals de les diverses branques del coneixement, al mateix temps que ha de facilitar el desenvolupament intel·lectual i personal dels estudiants a partir d’uns valors i una capacitat de reflexió crítica que els permeti interactuar amb la societat de la qual formen part com a ciutadans.

En aquest sentit, les institucions universitàries han de poder oferir coneixements i potenciar capacitats que siguin socialment útils per al conjunt dels estudiants, indistintament de la titulació que cursin, i que tinguin un caràcter de formació transversal.
El Reial decret 861/2010, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, ja recull aquesta filosofia sobre la formació transversal, més enllà de la docència reglada stricto sensu. L’article 12.8 assenyala, referent a això, que, “d’acord amb l’article 46.2.i) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els estudiants poden obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. A aquest efecte, el pla d’estudis ha de preveure la possibilitat que els estudiants obtinguin un reconeixement de com a mínim 6 crèdits sobre el total de l’esmentat pla d’estudis, per la participació en les activitats esmentades”.

La UdL ofereix aquests coneixements i capacitats mitjançant l’assignatura de 6 ECTS matèria transversal que consta en els plans d’estudis de tots els graus i dobles graus.

 La formació en matèria transversal se centrarà en aquells àmbits de coneixement i aquelles competències que es consideren substancials per enfortir una formació integral de l’estudiant, com són: compromís ètic, capacitat d’aprenentatge i responsabilitat, treball en equip, ús de les TIC, capacitat creativa i emprenedora, capacitat comunicativa, i compromís amb la sostenibilitat i l’equitat de gènere. També inclourà activitats d’interès cultural i esportiu; les relacionades amb la qüestió de gènere; les solidàries i de cooperació; les que propicien l’adquisició de competències en la gestió de la informació –recursos bibliogràfics i de documentació–; la participació en congressos i jornades de caràcter clarament transversal i organitzats pels centres de la UdL, així com la representació i participació dels estudiants.

   Darrera modificació: