Normativa

 Descarregar pdf

La regulació de les PAE es fonamenta en les normatives següents:

 

    • Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

 

    • Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació.

 

    • Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (Disposición adicional 25a Bonificación en la cotización a la Seguridad Social por las prácticas curriculares externas).

 

 

 
   Darrera modificació: