Pla de Recerca 2014-2018

 Descarregar pdf
El Pla de Recerca de la UdL aposta per un model en xarxa on els diferents grups, departaments, centres i instituts col·laborin en desenvolupar solucions a grans reptes socials i científics. Així, el Pla de Recerca proposa un model de recerca que es fonamenta en els següents punts:

  • Identificar reptes transversals que requereixin l’expertesa en diferents àmbits i que puguin acabar en actuacions socialment rellevants. La col·laboració entre diverses especialitats ha de permetre encarar problemes de gran abast social i científic que s’han de convertir en una imatge de marca de la capacitat de la UdL per intervenir en els grans debats del nostre temps. En aquest sentit, caldrà establir un marc de discussió sobre quins són els reptes més adients i de quina manera s’encaren. L’objectiu és aconseguir una integració dels diferents grups més enllà de la seva especialització i adscripció concreta a un departament o facultat. Cal trencar amb la idea d’especialitat lligada als estudis i afavorir la reflexió conjunta sobre problemes rellevants en l’àmbit social.
  •  Cercar la innovació en la força de la interacció entre àmbits del coneixement. La UdL aposta per fomentar la interacció entre àmbits com una manera d’enfortir les capacitats dels grups. La innovació ha de sorgir de la capacitat d’incorporar idees i tècniques d’àmbits diversos. 
  • Apostar per la creativitat, començant per l’etapa de formació dels estudiants i acabant pels projectes de recerca. Cal fomentar la generació de noves idees que puguin obrir noves perspectives de recerca i innovació. El foment de la curiositat, l’esperit crític, la interdisciplinarietat i el rigor ha de ser considerat en totes les etapes de formació i d’activitat de recerca.
  • Identificar quins investigadors poden jugar un paper de lideratge. El desenvolupament de grans projectes requereix un lideratge definit que sigui capaç de dirigir l’activitat i coordinar-la de manera adient. En aquest sentit, la UdL ha de facilitar el lideratge científic, establint els incentius necessaris per assegurar l’èxit de les diferents iniciatives.
  • Incentivar les col·laboracions internacionals. L’augment de col·laboracions internacionals és un dels objectius més importants del model de recerca de la UdL. Per aconseguir-ho, cal afavorir la presència dels nostres investigadors en les diferents iniciatives en l’àmbit europeu i facilitar la gestió de projectes mitjançant programes específics. Tenint en compte la complexitat d’aquests projectes, cal impulsar l’oficina de projectes i facilitar la participació dels nostres grups en consorcis internacionals.
  • Afavorir un procés de fusió de grups de recerca per assolir una dimensió crítica suficient per desenvolupar projectes rellevants. La integració dels grups de recerca en centres i instituts ha de ser un primer pas per a la fusió d’aquells grups que no puguin assolir una dimensió mínima que els permeti accedir a recursos de recerca (projectes, contractes, etc.). La creació de grups multidisciplinaris, en la línia que proposa el Ministeri, pot ser una alternativa molt interessant que cal explorar en detall.
  • Afavorir la incorporació de nous investigadors i grups aprofitant els diferents programes nacionals i internacionals. La incorporació de nous investigadors que puguin contribuir al relleu generacional i a l’enfortiment de les línies de recerca existents a la UdL és un aspecte cabdal per garantir l’èxit del Pla de Recerca.
  • Integrar recerca i docència en un model propi de la UdL, per tal de formar futurs professionals capaços de jugar un paper rellevant en la generació de coneixement. La recerca i la docència, en tots els nivells, són dos aspectes fonamentals de l’activitat universitària.
  • Intensificar la connexió amb el sector productiu, aprofitant els programes de doctorat industrial.
  • Compromís amb la institució. La UdL és un projecte comú en tots els àmbits, i especialment ha de ser-ho en l’àmbit de la recerca. En aquest sentit, la planificació, la definició d’objectius institucionals, la presència en llocs clau, etc. són tasques que pertoquen a tots.
   Darrera modificació: