LA RECERCA

a la Universitat de Lleida

La Universitat de Lleida ha aconseguit al llarg dels anys situar-se en una posició rellevant en diferents àmbits de recerca. Actualment, la UdL disposa de 61 grups de recerca que desenvolupen la seva activitat en àrees de coneixement molt diferents, dels quals 53 són grups consolidats, 5 són grups emergents i 3 són grups preconsolidats per la SGR i amb l’investigador principal membre de la UdL. 

La UdL ocupa la 7a posició a l’estat espanyol en productivitat de recerca (rànquing ISSUE Fundació BBVA, 2018), la 6a posició a l’estat espanyol en impacte normalitzat) (CyD 2012) i la 2a posició a l’estat espanyol en excel·lència i lideratge (CyD 2012).

Per àmbits de recerca, la UdL assoleix una posició líder en l’àmbit agroalimentari, essent la 4a universitat espanyola en agricultura i ciències agràries (I-UGR, 2013) i la 1a de l’estat espanyol en excel·lència i lideratge (CyD 2012) dins d’aquest àmbit. En especialitats concretes, la UdL és la 1a universitat espanyola en tecnologia d’aliments (I-UGR, 2013).

El Pla Estratègic 2013-2016 de la UdL defineix quatre àmbits preferents d'activitat: Agroalimentació, Biomedicina, Tecnologia i Sostenibilitat, Desenvolupament Social i Territorial. L'activitat de cada àmbit s'estructura al voltant d'un centre de recerca i dels grups i departaments amb interés en cada un dels àmbits. L'aposta estratègica de la UdL prioritza l'establiment d'una xarxa potent de recerca on totes aquestes estructures interaccionin de manera eficient per abordar grans reptes. En aquest sentit, l'a UdL vol destacar per la seva capacitat d'intervenir en grans qüestions científiques i socials, liderant el desenvolupament de solucions basades en la interacció entre diferents àmbits i especialitats.

El Vicerectorat de Recerca i el Vicerectorat de Transferència i Foment de la Innovació, són els que tenen competències en recerca i són els responsables de les diferents accions. A banda, la UdL disposa d'un seguit de serveis de suport que podeu trobar descrits en aquesta pàgina.

Estructures de recerca

Els Departaments constitueixen l'estructura bàsica que agrupa el capital humà per a la recerca.

Els Grups de recerca ón les unitats fonamentals de l'activitat investigadora de la UdL.

La Xarxa de Recerca de la UdL la formen instituts i ens consorciats amb la UdL, i d'altres centres de recerca de nova creació, juntament amb les diferents estructures de recerca del nostre entorn.

Eines de gestió de la recerca, activitat i producció científica

GREC és una eina de gestió de la recerca per localitzar, consultar i actualitzar les dades i currículums dels grups de recerca i dels investigadors. 

L'aplicació GREC també ofereix informació sobre les convocatòries de recerca internes i externes que poden interessar tant el professorat com l'estudiantat.

Suport a la recerca i transferència del coneixement

L'Oficina de Suport a l'R+D+I fomenta i gestiona les activitats de recerca bàsica i aplicada, i exerceix de pont entre la Universitat i les entitats. Té entre els seus principals objectius:

  • Potenciar les activitats de recerca i serveis a les empreses.
  • Respondre a les necessitats dels investigadors.
  • Respondre a les necessitats de les institucions públiques i privades integrades en el sistema de recerca i innovació.

La Unitat de Projectes Europeus ofereix suport i assessorament als investigadors en la preparació de la proposta, gestió dels contractes europeus, seguiment i justificació econòmica del projecte.

Els Serveis Cientificotècnics són els recursos científics (equips humans i tecnològics) que la UdL posa a l'abast dels seus investigadors, d'altres institucions públiques i privades, i de les empreses.

La Unitat de Valorització i Transferència (UViT) desenvolupa una tasca clau per impulsar la transferència i comercialització de tecnologia, ja sigui via un tercer que opera al mercat (llicència) o via la creació d'una nova empresa de base tecnològica (EBT o spin-off). Treballa de forma activa en la detecció de tecnologies innovadores amb potencial de comercialització i facilita suport i assessorament per vehicular amb èxit la seva arribada al mercat en forma de nous productes o serveis.

La UViT és agent acreditat TECNIO en la categoria de facilitadors de tecnologia i dinamitza tres grups de recerca de la UdL que han obtingut el segell TECNIO d’ACCIÓ en la categoria de desenvolupadors de tecnologia: el Centre GREiA, el Centre DBA i l'A3 Leader Innovation Center. Aquesta acreditació els identifica com a entitats que ofereixen les tecnologies més innovadores per ajudar les empreses a crear nous productes, processos o serveis. (+)
 
La Fundació Universitat de Lleida és una organització sense ànim de lucre que, per voluntat de la Universitat, es planteja assolir objectius d’interès general, els beneficiaris dels quals són la comunitat universitària i la societat. Entre els objectius d’interès general de la Fundació hi ha promoure les relacions entre la Universitat de Lleida i l’entorn socioeconòmic i cultural, fomentant la recerca científica, humanística i tècnica; així com la innovació tecnològica, en relació amb les empreses i el desenvolupament de la societat.