Instituts i Centres de Recerca

 Descarregar pdf

Instituts i Ens Consorciats amb participació de la UdL

Institut de Ciències de l’Educació (ICE)

Desenvolupa la formació permanent del professorat, l’assessorament i l’organització d’activitats de formació continuada de professionals vinculats a empresa, col·legis professionals, etc. També duu a terme tasques de recerca i d’innovació educativa i didàctica del professorat en tots els àmbits i elabora materials educatius orientats a nens, adolescents o col·lectius ciutadans en general.

Fundació Centre UdL-IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries)

Aquesta institució, hereva de l’antic Centre UdL-IRTA, desenvolupa les línies de recerca en vàries àrees operatives on participen professors de la UdL i investigadors propis de l’IRTA. Entre elles podríem citar: cultius extensius, protecció de cultius, producció animal, postcollita i tecnologia fructícola.

Fundació IRB Lleida (Institut de Recerca Biomèdica de Lleida)

Centre de recerca conjunt entre la universitat i el Departament de Salut de la Generalitat. Té com a funció potenciar les sinèrgies de recerca biomèdica entre les dues institucions.

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya és un consorci entre la Universitat de Lleida, el Consell Comarcal del Solsonès, la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. El centre es dedica a la formació i divulgació de coneixements entre professionals i estudiants del sector, la recerca aplicada en l’àmbit forestal i el desenvolupament, la demostració i la transferència de tecnologia (R+DT) als representants del sector.

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari

Consorci format per la Universitat de Lleida i la Paeria amb l’o bjecte de promocionar les activitats R+D+I conjuntes universitat-empresa i la creació de noves empreses basades en el coneixement.

L’Oficina de Suport R+D+I

La missió de l’Oficina de Suport R+D+I és fomentar i gestionar les activitats de recerca desenvolupades als departaments de la Universitat i exercir d’interfície entre la Universitat i l’e mpresa.

La finalitat del centre és potenciar el procés d’innovació tecnològica del teixit industrial de l’entorn. Es dedica expressament a les petites i mitjanes empreses (pimes), mitjançant la transferència dels resultats de la recerca que es generen o es poden generar a la nostra Universitat. Aquesta relació és profitosa per a ambdues parts, atès que la recerca ha d’estar unida a les necessitats de la societat i de l’empresa, sobretot tenint en compte que l’esforç dedicat a la recerca i el desenvolupament és una de les variables més utilitzades per mesurar la competitivitat d’un país.

Les noves condicions de producció, tan allunyades de la producció en massa del passat, i la importància dels serveis relacionats amb la intel·ligència converteixen la Universitat en un soci imprescindible per a les empreses.
Entre les funcions de l’oficina destaquen les següents:

  • Col·laboració per a la negociació, la gestió i el seguiment dels convenis entre la Universitat i les empreses i institucions.
  • Recerca de fonts de finançament, tant públiques com privades, nacionals (CDTI, CIDEM), europees (EUREKA) i iberoamericanes (IBEROEKA).
  • Suport i gestió al llarg dels programes de recerca regionals, nacionals i internacionals (en particular del programa marc d’R+D+I de la Unió Europea i accions puntuals amb Amèrica del Sud).
  • Gestió econòmica de les titulacions pròpies de la Universitat en les diverses modalitats, màsters, cursos de postgrau i cursos d’especialització en noves tecnologies.
  • Altres serveis: assessorament en formació tecnològica, anàlisi, normalització i assaigs. També afavoreix l’intercanvi de personal investigador entre les empreses i els centres de recerca.
   Darrera modificació: