Eines

 Descarregar pdf

PROCEDIMENT PER A LA TRAMITACIÓ DE CONVENIS I CONTRACTES


Proposta de conveni / contracte per prestació de serveis

Per iniciar el tràmit de signatura d'un conveni o contracte amb empreses, institucions o persones físiques, el professor/a investigador/a responsable del projecte ha d'emplenar el formulari de proposta indicat a sota.

Una vegada emplenat, envieu-lo juntament amb el conveni/contracte al Suport a l'R+D+i.

Formulari de proposta de conveni / contracte

 
Models de conveni / contracte per prestació de serveis

Model de contracte en català

Model de contracte en castellà

Model de contracte en anglès

Proposta de servei

Full d'encàrrec de servei: Quan un professor hagi de realitzar un servei a empreses, institucions o persones s'ha de signar un full d'encàrrec de servei per part del client i del professor responsable, on queda reflectit el compromís de les dues parts de realitzar el servei i de satisfer l'import del servei. Aquest document es recomana per serveis d'import inferior a 3.000,00€. Per imports superiors, cal signar un conveni / contracte.

Albarà de cobrament

Albarà de cobrament: Document per sol·licitar l'emissió d'una factura externa a càrrec d'un conveni o servei.

 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

Retribucions

Peligro Señal De Advertencia En La Atención Ilustraciones Vectoriales, Clip  Art Vectorizado Libre De Derechos. Image 42081633.(Tingueu en compte que en els costos totals de les taules retributibes no estan incloses les despeses d'indemnització del contracte)

 

Sol·licitud de convocatòria de contractació

Per tal de poder tramitar una sol·licitud de convocatòria per una contractació d'obra i servei a càrrec d'un projecte gestionat pel Suport a l'R+D+i, el professor responsable haurà d'omplir la sol·licitud de convocatòria corresponent i enviar-la al Suport a l'R+D+i. Tipologies de contractes:

Aquestes convocatòries les podeu trobar publicades a:
 

BEQUES DE COL·LABORACIÓ

La gestió de beques de col·laboració amb càrrec a projectes del Suport a l'R+D+i s'ha de fer a través de l’aplicatiu GREC: Gestió dels becaris de projectes: 

La informació sobre la documentació i procediment de les credencials de becari amb càrrec a projectes del Suport a l'R+D+i la podeu trobar en  l'enllaç següent: documentació i procediment DIRECTORI COMÚ D’UNITATS ORGÀNIQUES I OFICINES (DIR3)

Codis DIR3 per la facturació electrònica corresponent als centres gestors de la UdL:  Directori comú d'unitats orgàniques i oficines (DIR3)

 


ENCÀRREC DE COL·LABORACIÓ

Únicament per col·laboracions docents: PDF

  


FORMULARI DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Model declaració de tractament de dades + annex Mesures de seguretat bàsiques en el desenvolupament d'un projecte de recerca: PDF

Enregistrament sessió de tractament de dades en activitats de recerca 21/10/2021

 


 

 FULL DE DADES FISCALS I BANCÀRIES

 Per donar d’alta nous perceptors, o bé, per modificar les dades ja existents:    PDF

 


REASIGNACIÓ DE CRÈDITS

Reassignació de crèdit (RC). Document per sol·licitar la reassignació de crèdits 

 


RELACIÓ DE VIATGE

Document per desglossar varis viatges d'un mateix projecte (convenis, serveis, cursos...). No projectes nacionals.   Excel  

 


SOL·LICITUD D'AVANÇAMENT DE FONS

Petició de crèdit: Quan la situació financera ho permeti, a criteri de gerència i de la direcció del Suport a l'R+D+i, els professors reponsables dels projectes podran sol·licitar un  crèdit per afrontar la carència de liquidesa. El procediment serà aprovat pel Vicerector de Recerca i Innovació.

Aixecament de retenció del pressupost inicial

 


SOL·LICITUD DE FACTURA INTERNA

Sol·licitud d'emissió de factura interna

 


 ALTRES EINES

Codis Unesco: Classificació científica, proposada per la UNESCO, anomenada Nomenclatura Internacional Normalitzada.

Codis CNAE: Classificació nacional d'activitats econòmiques

 


 

   Darrera modificació: