Oficina de suport a l'R+D+i

Documents i formularis per a la tramitació de convenis i contractes, prestació de serveis, beques associades a convenis i projectes i altres eines gestionades per l'ORDI

  Procediment per a la tramitació de convenis i contractes

Proposta de conveni / contracte: Per iniciar el tràmit de signatura d'un conveni o contracte per a la prestació de serveis de recerca amb empreses, institucions o persones físiques, el professor/a investigador/a responsable del projecte ha d'emplenar el formulari de proposta indicat a sota.

Una vegada emplenat i signat, envieu-lo juntament amb el conveni/contracte a l'Oficina de Suport a la R+D+i.

Formulari de proposta de conveni / contracte

  Models de contractes per prestació de serveis

Full d'encàrrec de servei: Quan un professor hagi de realitzar un servei a empreses, institucions o persones s'ha de dignar un full d'encàrrec de servei per part del client i del professor responsable, on queda reflectit el compromís de les dues parts de realitzar el servei i de satisfer l'import del servei.

Model de contracte en català
Model de contracte en castellà
Model de contracte en anglès
Plantilla per a imprès de contracte amb logotips 

 

Sol·licitud de convocatòria de contractació: Per tal de poder tramitar una sol·licitud de convocatòria per una contractació d'obra i servei a càrrec d'un projecte gestionat per l'Oficina de Suport a la R+D+i, el professor responsable haurà d'omplir la sol·licitud de convocatòria correspopnent i enviar-la a l'Oficina R+D+i. Tipologies de contractes:

Aquestes convocatòries les podeu trobar publicades a:
 


 

  Contractació de becaris

Beques gestionades per l'Oficina R+D+i: Infomació sobre la documentació i procediment de les credencials de becari amb càrrec a projectes de l'Oficina RDi.

  Documents útils

Petició de crèdit: Quan la situació financera ho permeti, a criteri de gerència i de la direcció de l'Oficina de Suport a la R+D+i, els professors reponsables dels projectes podran sol·licitar un  crèdit per afrontar la carència de liquidesa. El procediment serà aprovat pel Vicerector de Recerca i Innovació.

Costos de personal laboral: Document de costos orientatius de la contractació de personal laboral a càrrec de projectes per a contractes d'obra i servei o duració determinada.

Costos de personal docent i investigador: Document de costos orientatius de personal docent i investigador, laboral i funcionari.

Codis Unesco: Classificació científica, proposada per la UNESCO, anomenada Nomenclatura Internacional Normalitzada.

Codis CNAE: Classificació nacional d'activitats econòmiques

Sol·licitud d'emissió de factura interna.