Aquest servei posa a disposició de la comunitat universitària i també d’altres institucions públiques i privades, la possibilitat de cultivar cèl·lules animals en règim d’autoservei o bé amb el suport del personal tècnic, i realitzar diferents tècniques que permetin el seu estudi i caracterització a nivell molecular i cel·lular.

Laboratoris de cultius cel·lulars

Els laboratoris del servei estan diferenciats segons el tipus de cultiu amb el qual es treballi:

 • Laboratoris de Cultius Primaris: Destinats al treball amb cultius primaris, obtinguts de teixits provinents majoritàriament de murins criats en un estabulari per aquesta finalitat o bé obtinguts de mostres clíniques humanes.
 • Laboratoris de Línies Cel·lulars: Destinats al treball amb línies cel·lulars estables, lliures de micoplasma.

 

Per al treball en cultius cel·lulars es requereixen una sèrie de condicions d’asèpsia, i per a garantir-les, els tècnics del servei realitzen les següents tasques:

 • Manteniment general dels laboratoris (neteja i desinfecció dels aparells, retirada de residus, reposició de desinfectants...)
 • Control del bon funcionament i manteniment preventiu dels aparells dels laboratoris (incubadors, cabines, banys, centrífugues, microscopis,...).
 • Validació anual de les cabines de cultius.
 • Revisió i neteja anual dels microscopis.
 • Elaboració de protocols de neteja i manteniment.
 • Elaboració de protocols i registres de l’ús dels diversos aparells.

Crioconservació cel·lular

Amb la finalitat de minimitzar les alteracions genètiques en les línies cel·lulars establertes, així com evitar la senescència i la transformació de cultius primaris o, simplement, la pèrdua accidental d’un cultiu cel·lular per mort o contaminació, és imprescindible recórrer a mètodes d’emmagatzematge adequats. Actualment el millor mètode de conservació cel·lular és la congelació en nitrogen líquid.

Aquest servei compta amb una zona de crioconservació amb diferents criocongeladors gestionats pels tècnics del servei, que s’encarreguen de:

 • Control de l’ús de la instal·lació de Nitrogen líquid de l’Institut
 • Manteniment i reompliment de nitrogen líquid
 • Gestió de l’estoc de cèl·lules del servei
 • Manteniment de la documentació preceptiva
 • Elaboració de normes d’ús de la instal·lació
 • Control de la facturació als usuaris

Serveis específics per als grups

Els laboratoris es poden usar en règim d’autoservei, però com el servei de cultius cel·lulars compta amb personal tècnic qualificat i especialitzat en tècniques de laboratori per al treball en cultius cel·lulars, i sabent la necessitat en la que es troben alguns grups d’investigació per la manca de personal tècnic, el servei ofereix als usuaris la realització de tasques específiques per part dels seus tècnics:

 • Preparació de medis de cultiu, tampons, etc.
 • Tècniques bàsiques de cultiu cel·lular
 • Manteniment i congelació de línies
 • Obtenció i aïllament de cultius primaris
 • Infecció i transfecció de línies cel·lulars
 • Altres tasques de suport en cultius cel·lulars
 • Realització del test de micoplasma

El Servei de Cultius Cel·lulars  (SCT-CC) de la UdL adopta una estratègia experimental àmpliament utilitzada en el camp clínic i en la investigació bàsica. Permet abordar l'estudi de diversos processos, com ara l'activitat i el flux intracel·lular, l'ecologia cel·lular i les seves interaccions, a través de tècniques que constitueixen una eina imprescindible per a l’actual recerca bàsica i clínica dins de l’àmbit de la biologia cel·lular i molecular.

A l’actualitat poden cultivar-se al laboratori cèl·lules procedents d’una àmplia gamma de teixits i organismes diferents.

Els cultius de cèl·lules animals tenen aplicació, com a tècniques úniques o complementàries d’altres, en un gran nombre de línies d’investigació i han estat cabdals en nombrosos avenços científics assolits en diferents branques de les ciències biomèdiques.

Per exemple, les tècniques de cultiu cel·lular permeten l’estudi de les funcions cel·lulars: metabolisme, control del cicle cel·lular, modulació de l’expressió gènica, etc...; així com l’estudi de nombrosos aspectes relacionats amb diferents models de malalties, infeccioses o no.

Una altra àrea de gran interès es centra en la biologia del desenvolupament, mitjançant la recerca de models experimentals que permetin explicar com el gran nombre de cèl·lules presents en l’organisme madur deriven d’una sola cèl·lula a partir de la fertilització. Per això les línies cel·lulars que conserven la capacitat de diferenciar-se in vitro son objecte d’un intens estudi.

Nombroses investigacions no poden realitzar-se sense el cultiu de cèl·lules. Per exemple, la creació d’animals transgènics es basa totalment en les tècniques de cultiu cel·lular, per a la inserció de gens foranis a les cèl·lules receptores. Així com també la reproducció assistida in-vitro.

També s’han desenvolupat diverses aplicacions per a la investigació en biologia cel·lular, bioquímica, farmacologia o toxicologia: la indústria farmacèutica utilitza aquestes tècniques en els estudis per al desenvolupament de nous fàrmacs. A més, s’han desenvolupat processos industrials per a l’obtenció d’anticossos i hormones i tècniques per al diagnòstic prenatal de diferents malalties, entre d’altres.

A l’actualitat el Servei compta amb el següent equipament:

Cabines de flux laminar

Flux laminar vertical: per tal d’evitar la contaminació del producte a la zona de treball i assegurar la protecció de l’usuari.

 • 7 Cabines model AV-100 de TELSTAR

http://www.telstar-lifesciences.com/files/BR-AV100-30-70-EN-1306.pdf

 • 2 Cabines model BV-100 de Burdinola
 • 1 Cabina model PV-100 de Burdinola

 

Flux laminar horitzontal: proporcionen la màxima seguretat al producte.

 • 1 Cabina model AH-100 de Telstar

http://www.telstar-lifesciences.com/files/BR-H100-ES-0408.pdf

 • 1 Cabina model Mini-H de Telstar

http://www.telstar-lifesciences.com/files/BR-MINIH-ES-0508_0.pdf

 

Cabines de seguretat biològica tipus II: garantitzen l’absència de contaminació del producte a la zona de treball i la més alta protecció de l’operador i el medi ambient.Nivell de contenció 2.

 • 4 Cabines model Bio-II-A de Telstar

http://www.cosela.es/imagenes/galeria/0.46811900%201317631422.pdf

Criocongeladors

Tancs amb nitrogen líquid per al manteniment de les cèl·lules: garantitzen la correcta conservació i posterior viabilitat de les cèl·lules emmagatzemades durant llargs períodes de temps.

 • 1 Tanc model Arpège 170 de Air Liquide

http://www.airliquide.at/loesungen/business/labor-analytik/docs/la_arpege.pdf

 • 1 Tanc model Arpège 110 de Air Liquide

http://www.airliquide.at/loesungen/business/labor-analytik/docs/la_arpege.pdf

 • 1 Tanc model Arpège GT-40 de Air Liquide

http://www.airliquide.at/loesungen/business/labor-analytik/docs/la_arpege.pdf

 

Tancs de càrrega de nitrogen líquid:

 • 1 Tanc model LD-50 de VWR

https://media.vwr.com/interactive/publications/vwr_collection_catalog_2013-2015/SE/files/assets/basic-html/page250.html

Incubadors

Incubadors de CO2 amb sensor d’infrarojos i camisa d’aigua, que es complementa amb una instal·lació centralitzada de CO2 que assegura el subministrament  constant i automatitzat.

 • 11 incubadors model 3121 de Thermo Forma

https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/D13134~.pdf

 • 2 incubadors model 4121 de Thermo Forma amb pantalla tàctil

https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/DS-CO2%20FORMA3.pdf

Centrífugues

Centrífugues de sobretaula amb rotor basculant i adaptadors per a tubs i plaques:

 

Refrigerades:

 • 1 Centrífuga model Allegra X-15-R de Beckman Coulter

http://beckman.es/getattachment/58853956-c127-4d13-bf54-7375d1c87f8c/Allegra%20X-15R%20and%20X-14%20Series

 • 1 Centrífuga model 5810R de Eppendorf

http://www.uvic.ca/medsci/assets/docs/research-facilities/centrifuge-eppendorf-5810r-manual.pdf

 

No refrigerades:

 • 1 Centrífuga model 5804 de Eppendorf

http://www.uvic.ca/medsci/assets/docs/research-facilities/centrifuge-eppendorf-5810r-manual.pdf

 • 1 Centrífuga model 5100 de Kubota

Microscopis

Microscopis invertits de contrast de fases:

 • 2 Microscopis model CKX41 de Olympus

http://www.instrumentalpasteur.com.ar/descargas/olympus_ckx41-31.pdf

 • 1 Microscopi model CKX31 de Olympus

http://www.instrumentalpasteur.com.ar/descargas/olympus_ckx41-31.pdf

 

Microscopis invertits de contrast de fases i fluorescència:

 • 1 Microscopi model DM IRB de Leica

http://www.leica-microsystems.com/fileadmin/downloads/Leica%20DM%20IRB/Brochures/Baukasten_DMIRB_IRM_englisc.pdf

 • 1 Microscopi model CKX41 de Olympus

http://www.instrumentalpasteur.com.ar/descargas/olympus_ckx41-31.pdf

 • 1 Microscopi model IX51 de Olympus amb sistema de captació d’imatges d’alta qualitat connectat a un ordinador amb un software adequat.

https://www.ucc.ie/en/media/academic/anatomy/imagingcentre/icdocuments/OLYMPUSIX71_manual.pdf

 • 1 Microscopi model IX70 de Olympus amb sistema de captació d’imatges d’alta qualitat connectat a un ordinador amb un software adequat.

https://www.ucc.ie/en/media/academic/anatomy/imagingcentre/icdocuments/Olympus-IX50-IX70-Inverted-Microscope-ManualBSIMODEL.pdf

 • 1 Microscopi model IX71 de Olympus amb sistema de captació d’imatges d’alta qualitat connectat a un ordinador amb un software adequat.

https://www.ucc.ie/en/media/academic/anatomy/imagingcentre/icdocuments/OLYMPUSIX71_manual.pdf

 • 1 Microscopi model EVOS FL de Life Technologies amb il·luminació LED i sistema de microscòpia compacta amb hardware i software incorporats.

https://www.emsdiasum.com/microscopy/technical/manuals/EVOS_FL.pdf

Lupes

Lupes binoculars:

 • 1 Estereomicroscopi model SZ60 de Olympus

http://www.alanwood.net/downloads/olympus-sz30-sz40-sz60-sz11-brochure.pdf

 • 1 Estereomicroscopi model SZ61 de Olympus

http://www.olympusamerica.com/files/seg_bio/sz61_51-brochure-2012-mar.pdf

 • 1 Estereomicroscopi model SZ-STB1 de Olympus

http://www.alanwood.net/downloads/olympus-sz30-sz40-sz60-sz11-brochure.pdf

 • 1 Estereomicroscopi model S4E de Leica

https://www.leica-microsystems.com/fileadmin/downloads /Leica%20S6/ Brochures/Leica_Stereozoom_Brochure_ES.pdf

 

 Lupes trioculars:

 • 1 Estereomicroscopi model SZ-STB1/SZ40/SZ-PT de Olympus

http://www.alanwood.net/downloads/olympus-sz30-sz40-sz60-sz11-brochure.pdf

 • 1 Estereomicroscopi model S6D de Leica que es pot connectar a la càmera del microscopi de fluorescència Olympus IX70 per a la captació de imatges

https://www.leica-microsystems.com/fileadmin/downloads /Leica%20S6/ Brochures/Leica_Stereozoom_Brochure_ES.pdf

 • 1 Estereomicroscopi model SZ61 de Olympus

http://www.olympusamerica.com/files/seg_bio/sz61_51-brochure-2012-mar.pdf

 

Lupes de fluorescència:

 • 1 Estereomicroscopi de fluorescència model SMZ18 de Nikon amb sistema de captació d’imatges d’alta qualitat connectat a un ordinador amb un software adequat.

https://www.nikoninstruments.com/en_EU/Products/Stereomicroscopes-and-Macroscopes/Stereomicroscopes/SMZ18/Brochure

Altre equipament

Equipament necessari per al treball en cultius cel·lulars que proporciona el servei per a ús dels seus usuaris:

 • 1 Electroporador model Gene Pulser II de Bio Rad
 • 7 Banys termostàtics
 • 5 Agitadors tipus vòrtex
 • Sistema centralitzat de buit a l’edifici
 • 1 Nevera Miele (4 ºC y -20 ºC) que garantitza l’adequat emmagatzematge dels reactius i solucions

Al laboratori de cultius  cel·lulars només hi entrarà el personal autoritzat.

El primer dia els nous usuaris ompliran una fitxa amb les seves dades i el personal del servei els hi farà una presentació dels laboratoris i explicació de les directrius de funcionament.

El principal objectiu d’aquesta presentació és que coneguin el funcionament del servei, el seu personal i les normes de laboratori per a manipular cultius cel·lulars i poder treballar a les nostres instal·lacions en la modalitat d’autoservei.

En el següent document trobareu la normativa interna per a l’ús dels laboratoris de cultius:

DOC-CC-02: Directrius de funcionament dels laboratoris (PDF)

Responsable Científic del  Servei

Dra. Judit Ribas

judit.ribas@mex.udl.cat

Telèfon: +34 973 70 29 36

Laboratori 2.2 mòdul Biomedicina I

Responsable Científic del Servei

Dr. Serafí Cambray

serafi.cambray@cmb.udl.cat

Telèfon: +34 973 70 24 82

Despatx 1.11  mòdul biomedicina I

Responsable Tècnic del Servei

Dra. Marta Rafel 

mrafel@irblleida.cat

Telèfon: +34 973 70 29 53

Despatx 2.4 mòdul Biomedicina II

Tècnic de laboratori

Iván Hidalgo

 ivan.hidalgo@udl.cat

Telèfon: +34 973 70 29 53

 Despatx 2.4 mòdul Biomedicina II

Adreça

Campus Ciències de la Salut

Edifici Biomedicina  , mòdul II segona planta, 2.4

c/Rovira Roure, 80

CP: 25198

Lleida

Horari
De dilluns a divendres: de 9:00 a 17:00 hores.

Telèfons de contacte: 973.70.29.53/ 12953 (mòbil des de telèfons interns UdL/IRBLleida)/ 664.34.07.56 (mòbil des de telèfons externs)