Descarregar pdf

MOTIVACIÓ

La UdL es caracteritza per una oferta formativa innovadora centrada en l’assoliment dels objectius de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Una formació propera i una universitat de dimensions humanes permeten a l’alumnat ser un dels principals protagonistes. Les titulacions de la UdL, avalades per la qualitat del sistema universitari català, permeten adquirir una formació avançada de caràcter especialitzat i/o multidisciplinari basada en continguts de qualitat elaborats per experts en les matèries i permanentment actualitzada. D’aquí el constant afany d’innovació i adaptació als temps amb l’oferiment de fer TFG i TFM amb metodología ApS que permet la transformació de l’entorn més proper i això ha de ser una part essencial del compromís social de la Universitat. En els seus Estatuts, la Universitat de Lleida fa seu aquest compromís quan afirma que: "La Universitat de Lleida promou la cooperació en els camps de la docència, la recerca, la tecnologia i la cultura amb els pobles i els col·lectius menys desenvolupats amb la finalitat de reduir la diferència entre els pobles i potenciar l'educació allà on més la necessiten, tot fomentant valors de solidaritat basats en l'enriquiment mutu" (article 6.3).

OBJECTIUS

 - Millorar l’aprenentatge acadèmic treballant sobre necessitats reals doncs l’estudiantat aprèn millor si troba una utilitat social a allò que estudia. L’ApS s’inspira en una pedagogia basada en l’experiència, la participació activa, el treball en equip i el paper essencial de la reflexió.

Això millora l’aprenentatge dels estudiants perquè  esdevé un aprenentatge vivencial, crític i significatiu amb la qual cosa s’incrementa el seu rendiment acadèmic.

 - Recercar l’equilibri entre el rigor científic i el compromís social: Volem afavorir el desenvolupament acadèmic però també, cívic, ètic, personal de les futures generacions (la seva formació integral i holística), contribuint a formar persones i professionals que siguin socialment responsables.

 - Desitgem avançar en la vinculació de les tres funcions de la universitat: docència, recerca i compromís social. Entenem que un sistema educatiu no es pot mantenir al marge de les necessitats socials. Volem apropar-nos a la societat,  treballar conjuntament amb altres agents de la comunitat que també tenen com a finalitat principal la consecució d’una major justícia social. La UdL com agent de desenvolupament del territori té una situació privilegiada per impulsar dinàmiques de transformació social en complicitat amb altres agents de desenvolupament local.

 

PERSONES PARTICIPANTS

- Professorat voluntari dels tres Graus que imparteix la nostra Facultat, Dret, ADE i Turisme, que desenvolupa la tasca de tutoritzar els TFG en ApS fent el seguiment i orientació de l’estudiantat.

- Estudiantat,  de qualsevol de les tres titulacions que s’imparteixen a la Facultat, els quals escullen voluntàriament aquesta modalitat per realitzar els seu TFM i TFG.

- Personal de l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida que realitza la tasca de facilitar el contacte amb el teixit associatiu de la ciutat.

- Coordinadora del projecte, vinculada a l’equip de govern de la Facultat, que realitza la funció de vetllar pel desenvolupament del projecte en totes les seves fases.

 

IMPLEMENTACIÓ

-Fase inicial-

  • Formació prèvia del professorat en varies sessions al llarg del curs a càrrec de persones expertes en la matèria. Un part de la formació i dels materials emprats han estat elaborats per l’Observatori Aprenentatge i Servei que forma part d’un Grup interdisciplinar que tracta aspectes d’educació, de salut i qualitat de vida, de processos de socialització, identitat, gènere i construcció de la interculturalitat (GESEC) ubicat dins la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL.
  • Formació de l’estudiantat sobre el que és l’ApS i com es desenvoluparà el Projecte.
  • Crida a les entitats del tercer sector del territori perquè facin arribar les necessitats socials que considerin pertinents. Algunes entitats es van repetint des de la primera edició però cada curs acadèmic se’n han afegit de noves.
  • Reunió conjunta entre el professorat voluntari i els o les representants de les corresponents entitats que en aquell curs acadèmic participen en el Projecte.

-Desenvolupament-

Un cop s’ha iniciat el Projecte es desenvolupa la tutoria acadèmica del TFG com es fa habitualment però a més l’estudiantat que ha escollit aquesta modalitat ha d’ informar-se sobre l’entitat que li pertoca, anar-hi i tenir un intercanvi directe a fi de conèixer en profunditat la necessitat social a la qual donarà resposta els seu TFG i la persona de l’entitat que serà el seu referent.

Es realitza posteriorment una trobada inicial a la universitat aquesta vegada a tres bandes: tutor/a acadèmic/ referent de l’entitat/estudiant

-Fase final-

L’estudiant presenta el seu TFG davant de la comissió acadèmica que l’avalua i es convida a l’entitat a ser-hi present, si bé no pot intervenir en la part de qualificació acadèmica.

 -Post avaluació-

Un cop avaluats tots els TFG en la modalitat ApS, tenen lloc dos processos més:

Valoració-reflexió amb el coordinador/a per part de l’estudiantat que hi ha participat.

Valoració-reflexió conjunta professorat i entitats.

  

RENDIMENT DE COMPTES A LA SOCIETAT

Durant els cursos acadèmics en que s’ha vingut desenvolupant el projecte al finalitzar el curs corresponent, durant la primera quinzena de juliol es realitza una jornada oberta per compartir i interactuar amb la societat per presentar les recerques que s’han fet en presència també de les entitats.

Està dirigida no solament a la comunitat universitària i a les entitats participants sinó que es fa una crida al teixit associatiu de les Terres de Ponent i a la ciutadania en general per tal d’explicar els treballs que s’han realitzat i a quines necessitats socials donen resposta respectivament; les entitats participants, en el format de taula rodona, fan una valoració pública del projecte en aquella edició.

Cal subratllar que en cadascuna d’aquestes edicions realitzades fins al dia d’avui algun dels treballs presentats ha rebut un premi extern a la UdL, a banda de la seva bona qualitat acadèmica, s’ha valorat en particular molt positivament el plus de compromís social que incorporen els TFG.

CONSULTA AQUÍ L'ACTE DE PRESENTACIÓ DELS TFG I TFM EN METODOLGIA ApS

   Darrera modificació: