Recursos

 Descarregar pdf

RECURSOS ADMINISTRATIUS - UdL

 

Llei 30/1992 de règim jurídic de les adminsitracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

Títol VII, Capítol II: Recursos administratius.

Estatuts de la UdL (Publicats al DOGC el 8-9-2003)

Article 188: Règim de recursos administratius.

1. Les resolucions del rector o rectora i els acords del Consell de Govern, el Consell Social i el Claustre exhaureixen la via administrativa i, per tant, poden ser objecte de recurs administratiu de reposició o bé poden ser impugnats directament davant la jurisdicció conteniosa adminsitrativa.

          Cal tenir en compte que: - els òrgans unipersonals emeten resolucions (rector)

                                                  - els òrgans col·legiats emeten acords (Consell de Govern, Consell Social, Claustre)

        Model de peu de recurs en actes administratius susceptibles de recurs de reposició.

2.- Les resolucions dels vicerectors, el secretari o secretària general i el gerent o la gerent  poden ser objecte de recurs d'alçada davant del rector o rectora.

         Model del peu de recurs en actes administratius susceptibles de recurs d'alçada.

3.- Les resolucions dels degans o directors de centre i les dels directors de departament o institut poden ser objecte de recurs d'alçada davant del rector o rectora, i els acords dels òrgans col·legiats, llevat dels previstos en l'apartat primer, davant del Consell de Govern.

         

   Darrera modificació: