Acreditació lingüística del PDI

 Descarregar pdf

Dotació d’ajuts per a l’acreditació lingüística del personal docent i investigador de la Universitat de Lleida per al curs 2023-2024

Acord núm. 338/2023 del Consell de Govern de 12 de desembre de 2023, pel qual s’aprova la Dotació d’ajuts per a l’acreditació lingüística del personal docent i investigador de la UdL per al curs 2023-2024.

 1. Preàmbul

La Universitat de Lleida té com un dels seus objectius la formació i l’acreditació lingüístiques de tots els col·lectius universitaris, tant en les llengües oficials com en les terceres llengües. Una manera de contribuir a l’assoliment d’aquest objectiu és la facilitació de l’accés a exàmens lliures.

En el cas del personal docent i investigador, aquest col·lectiu pot acreditar els coneixements de llengües a través de l’oferta formativa de l’Escola d’Idiomes de l’Institut de Llengües o, per lliure, superant les proves corresponents als certificats oficials reconeguts. En el primer cas,  la UdL posa a l’abast del seu personal docent i investigador l’accés a la formació i l’acreditació de forma gratuïta, d’acord amb els requisits establerts per la Normativa acadèmica de l’Escola d’Idiomes. Per als exàmens per lliure, però, es fa evident que hi ha un cost per als examinands, el qual la Universitat està disposada a abonar mitjançant aquest acord.

 

 1. Objecte i descripció

Aquest acord té per objecte donar suport, mitjançant ajut econòmic, al personal docent i investigador de la UdL que s’acrediti en alguna de les llengües següents: alemany, anglès, castellà, català, francès, italià i occità/aranès.

Independentment del que es diu en el paràgraf anterior, es podrà donar un ajut per a l’acreditació en altres llengües, sempre que la persona interessada en justifiqui la necessitat per a la seua activitat o àrea de coneixement. L’Institut de Llengües valorarà cada cas individualment.

També són objecte d’ajut els exàmens multinivell, en què no s’aprova ni se suspèn, sinó que s’obté un resultat determinat.

Queda exclòs d’aquest acord d’ajuts l’examen de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador, perquè la UdL ja l’ofereix als seus membres sense  cap cost.

La persona sol·licitant podrà rebre, com a màxim, l’import íntegre de les taxes d’examen.

 

 1. Destinataris

Els destinataris d’aquest acord d’ajuts són els membres del personal docent i investigador dels centres propis de la UdL i el dels instituts de recerca i centres participats per la UdL.

 

 1. Requisits

S’estableixen com a requisits per sol·licitar aquests ajuts el fet de ser membre del personal docent i investigador de la UdL (d’acord amb l’apartat 3) i la condició d’haver fet i superat l’examen de llengua, amb el qual s’ha obtingut un certificat oficial o reconegut per la UdL, d’acord amb la relació actualitzada que hi haurà al web de l’Institut de Llengües.

Les proves per a l’obtenció del certificat s’han d’haver fet entre l’1 de setembre de 2023 i el 31 d’agost de 2024.

Queden exclosos dels ajuts els membres del personal docent i investigador que no es presenten a l’examen o no l’aproven i, per tant, no poden sol·licitar l’ajut en cap cas.

 

 1. Presentació i termini de la sol·licitud

Les sol·licituds s’hauran de presentar segons l'imprès normalitzat (annex) en el registre electrònic previst en la seu electrònica (a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php), a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en l’e-Tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida (https://seuelectronica.udl.cat/index.php) en els terminis que marca aquesta resolució, juntament amb la documentació necessària, i han d'anar adreçades a l’Institut de Llengües.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació del present acord en l’e-Tauler de la seu electrònica i restarà oberta fins al 15 de novembre de 2024.

 

 6. Documentació a presentar

 • Imprès de la sol·licitud (annex)
 • Certificat d’haver superat la prova d’acreditació (o document acreditatiu provisional)
 • Rebut de pagament de les taxes d’examen

 

 1. Resolució

L’òrgan competent per instruir i resoldre el procediment és el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària. L’Institut de Llengües és l’òrgan que ha de valorar les sol·licituds presentades. El vicerector  de Cultura i Extensió Universitària, atenent la proposta de l’IL, és la persona responsable de la resolució de l’ajut, la qual també es comunicarà al vicerectorat competent en matèria de professorat.

La resolució serà notificada a través de l’e-Notum a l’adreça electrònica facilitada per la persona interessada.  

Si la sol·licitud presentada no compleix els requisits exigibles o no va acompanyada de la documentació requerida, el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària ha d’atorgar un termini de deu dies hàbils perquè la persona sol·licitant pugui esmenar el defecte corresponent. Transcorregut aquest termini sense que la persona interessada l’hagi esmenat, s’ha d’entendre que desisteix de la sol·licitud.

Contra la resolució del vicerector, que actua per delegació, els interessats poden interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,  a comptar de la notificació.

 

 1. Aclariments

És competència de l’Institut de Llengües l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació de les bases.

 

 1. Protecció de dades

Les dades facilitades per les persones sol·licitants s’incorporaran en un fitxer de la Universitat de Lleida amb la finalitat de gestionar el procés de tramitació i resolució dels ajuts convocats, així com els pagaments corresponents.

En relació amb les dades facilitades a través de la sol·licitud que la persona interessada presentarà, i de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de data 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), es facilita la informació següent:

 • Responsable del tractament:

La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades personals facilitades (dades de contacte del representant: Secretaria General,  plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat).

 • Dades de contacte del delegat de protecció de dades:

dpd@udl.cat, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.

 • Finalitat del tractament:

Atorgament d’ajuts al personal docent i investigador de la UdL.

 • Base jurídica:

Llei orgànica 6/2001, d’universitats, que preveu la possibilitat que les universitats atorguin ajuts al personal docent i investigador. Les dades són imprescindibles per  tramitar les sol·licituds.

 • Destinataris:

Les dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

 • Drets de les persones:

Les persones interessades poden accedir a les dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant un escrit tramès a l’adreça dpd@udl.cat.

 • Termini de conservació de les dades:

Les dades es destruiran un cop fineixi la vinculació amb la UdL de la persona interessada, en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

 • Reclamació:

Les persones interessades poden presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apdcat.cat) o per mitjans no electrònics.

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: