Preus personal UdL

 Descarregar pdf
D'acord amb la Normativa acadèmica de l'Institut de Llengües (aprovada pel Consell de Govern el 23 de juliol de 2015), s’estableix una subvenció total en l’import dels cursos en els diferents col·lectius del personal UdL, d’acord amb els criteris següents:

- PAS: sempre que es realitzi dins del crèdit horari de formació que té cada PAS i s’adeqüi a la normativa general de la formació del PAS.
- PDI funcionari i laboral contractat, fix i interí: un màxim de 240 hores per curs acadèmic o l’equivalent de dos cursos complets.
- Becaris predoctorals: un màxim de 120 hores per curs acadèmic, o un curs complet, per curs acadèmic.

Tant per al PAS com per al PDI, aquests cursos de llengües es podran repetir de forma subvencionada una sola vegada, independentment de la situació (suspès, no presentat o abandonament). En cap cas es podrà repetir un nivell que ja està superat. Fora d’aquestes situacions, l’alumne haurà d’abonar les taxes del curs i ho haurà de fer fora de l’horari laboral i sense compensació, en el cas del PAS.

El preu UdL també és aplicable als següents col·lectius:

- PDI emèrit i PDI i PAS jubilats de la UdL
- PDI i PAS de centres adscrits, i d’instituts de recerca i centres participats per la UdL, considerant que els seus membres tenen els mateixos drets en formació -pertinent per a la seva feina- que el personal UdL (però no a càrrec de recursos UdL).
- PDI visitant.

   Darrera modificació: