La UdL demana que el nou decret de grau i màster no suposi més costos per a l'estudiantat

El Consell de govern aprova la normativa sobre l'acreditació de terceres llengües

Descarregar pdf
estudiantsUdL2015
Una classe a la UdL. FOTO: UdL

Davant la imminent aprovació per part del Consell de ministres del nou Reial decret d'ordenació dels ensenyaments oficials de grau i màster, conegut com a 3+2, el Consell de Govern de la UdL ha aprovat avui una declaració on es demana que les modificacions que introdueix aquesta normativa no suposin un encariment reals dels costos d'estudiar a les universitats, ja que en el context actual això "pot truncar la capacitat de la universitat com a instrument de promoció social de les persones".

Així mateix, la UdL insta el Govern de l'Estat a evitar que les noves propostes docents no tinguin implicacions negatives per a les plantilles de professorat i de personal no docent, al mateix temps que reclama un finançament de les universitats públiques més proper al dels països europeus.

La declaració, que critica les incerteses que generarà la coexistència de títols amb la mateixa denominació però amb durades diferents, tant entre els estudiants com en el mercat laboral, reclama que els governs estatal i autonòmic aclareixin els dubtes i consensuïn amb les universitats el desplegament del decret, tot apostant per una moratòria en la seua aplicació efectiva.

D'altra banda, i amb l'objectiu de facilitar que l'estudiantat de la UdL pugui acreditar en finalitzar el grau el nivell d'una llengua estrangera segons els nous requisits legals -B2 per l'alumnat que hagi iniciat els seus estudis a partir del curs 2014-2015, o B1 per aquells que els hagin començat anteriorment-, el Consell ha aprovat la Normativa de terceres llengües (anglès, francès, alemany i italià) als estudis de grau.

A excepció de les titulacions que tenen requeriments específics de nivell d'idioma, la UdL fixa que l'acreditació que exigeix la llei es faci mitjançant la presentació d'un certificat reconegut o la superació d'un examen oficial mentre s'estiguin cursant els estudis de grau.

Quant a l'alumnat que hagi d'acreditar un B1, la normativa preveu altres mecanismes com ara la superació d'un mínim de 6 crèdits ECTS d'assignatures impartides en una tercera llengua, la superació d'assignatures d'idiomes dels plans d'estudis on es garanteixi que s'ha assolit el nivell, l'elaboració i defensa del treball de fi de grau en una tercera llengua, la participació en programes de mobilitat on s'hagin superat com a mínim 12 crèdits en una tercera llengua i la realització de pràctiques externes del grau en un ens d'àmbit internacional on l'ús de la tercera llengua sigui obligat.

Per tal que l'estudiantat pugui conèixer quin és el seu nivell, la UdL, a través de l'Institut de Llengües, organitza proves gratuïtes a l'inici de cada curs acadèmic per a tot l'estudiantat o per a l'estudiantat de determinats centres. L'alumnat de qualsevol curs que individualment desitgi fer una prova de nivell, podrà fer-la a l'Institut de Llengües abonant una tarifa. Enguany, l'enquesta sociolingüística a l'alumnat de nou ingrés així com les proves de nivell, posen de manifest que un 29% dels estudiants de primer de la UdL enquestats tenen un nivell equiparable al B1, i un 29% estan en la franja que els permetria assolir un B2.

D'altra banda, el Consell de Govern ha aprovat convenis de col·laboració amb l'Institut de Ciència Animal de Cuba, la Universitat d'Hokkaido (Japó) i la Universitat de Lille 1 de Ciències i Tecnologia (França).

Més informació

Declaració del Consell de Govern sobre el 3+2-2