Abans de marxar

 Descarregar pdf

On s'ha de dirigir l'estudiantat en cada cas

 
Temes acadèmics i de convalidació:   Coordinador de centre
Temes administratius:   Relacions Internacionals - C/ Jaume II, 67, ed. Annex, 2n pis - 25001 Lleida. Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00.
Temes de matrícula:
   Secretaria de centre
 

Què ha de fer l'estudiant després de la selecció

 
Fer els tràmits de convalidació amb el coordinador de centre (vegeu apartat següent).
 
Establir contacte amb la universitat de destinació, per aclarir aspectes concrets de l'estada (inici de les classes, allotjament, tutor en el cas de projectes, contingut de les pràctiques, etc.).

Tràmits de convalidació (amb el coordinador de centre)

Un cop seleccionat per participar en el programa SICUE, l'estudiant ha d'acordar, amb el seu coordinador, els estudis que realitzarà a la universitat de destinació i els estudis que li seran reconeguts a la UdL.

Per triar les assignatures, es poden consultar les pàgines web de les universitats d'acollida o bé es pot demanar el pla d'estudis als responsables de la universitat de destinació.

 

A no ser que la Universitat de destinació exigeixi el document en una data concreta, la data límit per presentar aquest document és:

  • El 15 de setembre per a acords acadèmics del primer semestre i anuals.
  • El 31 d'octubre per a acords acadèmics del segon semestre.

 Acord acadèmic:

L'estudiant ha d'estar matriculat a la UdL, durant el curs en què es realitza l'estada, de tots els crèdits que vulgui convalidar. Altrament, no es podran reconèixer els estudis cursats a l'altra universitat. Únicament en el cas del projecte final de carrera es podrà optar per la matriculació en el curs acadèmic següent.

Sempre i quan no es contradigui amb cap normativa interna de la facultat, només es poden convalidar una assignatura suspesa prèviament a la UdL.

Nombre de crèdits que caldrà cursar a destinació (com a mínim):

  • Curs complet: 45 crèdits
  • Mig curs: 24 crèdits.

En aquells casos en els què l'estudiant li quedin per finalitzar els seus estudis menys crèdits que el mínim exigit en cada tipus d'estada, es podrà optar a l'intercanvi si compleix la resta de requisits.

Matrícula

L'estudiant ha de matricular-se a la Universitat de Lleida, com cada any, en els termes i terminis que indiqui la secretaria acadèmica de cada facultat.


Els estudiants participants en l'intercanvi abonaran les taxes de matrícula només en el centre d'origen (UdL).

A l'hora de fer la matrícula a la UdL, cal recordar que les assignatures que es vulguin convalidar (o sigui, les que hi ha al Learning Agreement) s'han de matricular. En cas contrari, no es podrien convalidar.

Renúncies

i en algun moment l'estudiant es troba amb un greu problema acadèmic o de força major i decideix no realitzar l'estada Sicue, cal que informi l'Oficina de Relacions Internacionals per escrit (full de renúncia) i que també ho faci saber per correu electrònic a la universitat de destinació.

Si la renúncia es produeix fora dels terminis establerts, excepte si és per motiu justificat o de causa de força major, quedaran exclosos de la possibilitat d'intercanvi durant un curs acadèmic.

   Darrera modificació: