Què puc estudiar fora?

 Descarregar pdf

L'estudiant acordarà amb el coordinador acadèmic d'origen i el de destí les assignatures que cursarà durant l'estada SICUE i que es reconeixeran a l'expedient acadèmic a la tornada. Aquest acord es fa mitjançant la signatura de l'Acord Acadèmic (IMPRESO C) per les 3 parts.

En l'Acord Acadèmic es poden incloure:

  • Assignatures: tot tipus d'assignatures, obligatòries, troncals, optatives...
    • Assignatures suspeses, sempre i quan la normativa acadèmica de la facultat d'origen ho permeti. Cal consultar amb el coordinador acadèmic aquesta possibilitat.
  • Pràctiques: sempre que la facultat de destí ho autoritzi i d'acord amb els seus requisits acadèmics i la seva adjudicació de places.
  • Treball fi de Grau: sempre que la facultat d'origen ho permeti per normativa acadèmica i facultat de destí ho autoritzi i d'acord amb els requisits acadèmics de destí pel que fa a assignació de temes, tutors i defensa final, per tant, caldrà coneixer i tenir en compte aquests requisits per el posterior reconeixement acadèmic.

Cal tenir en compte: que tot i què a l'observació de la plaça s'indiqui que es poden cursar pràctiques o TFG, pot donar-se el cas que, per circumstàncies excepcionals com el COVID o per falta de tutors o de cupos d'assignació de pràctiques, destí no admeti un estudiant a cursar pràctiques o TFG, per tant, cal tenir-ho present.

Número de crèdits a cursar:

  • Per estades d'1 curs sencer: 45 crèdits
  • Per estades de mig curs: 24 crèdits

* En cas de discapacitat acreditada de 33% o superior, es permet la reducció de la càrrega acadèmica.

* Quan a l'estudiant li quedin menys crèdits per acabar els estudis, es permetrà fer estades per cursar els crèdits restants, sempre que estiguin tots matriculats.

Important: Totes les assignatures incloses en l'acord acadèmic com assignatures que s'hauran de reconeixer al finalitzar l'estada han de ser matriculades a la UdL, si no consten a la matrícula no hi ha garantia de reconeixement.

Canvis a l'acord acadèmic: Es podran realitzar canvis en l'acord acadèmic només un cop i dins del primer mes d'incorporació a destí.

   Darrera modificació: