Ajuts per a estades de docència virtual de professorat procedent d’institucions estrangeres

Finalitat i objecte


Aquesta convocatòria té per finalitat fomentar la internacionalització de la UdL mitjançant l'atorgament d'ajuts per a estades de docència virtuals a la UdL de professorat d’institucions d’ensenyament superior estrangeres per impartir docència en els estudis de grau i màster oficials, preferentment en llengua anglesa, durant el primer quadrimestre del curs acadèmic 2020/2021.

Quin se'n pot beneficiar?


Poden participar en aquest programa el professorat procedent d'altres països que compleixi els requisits següents:

a) Desenvolupar la seua tasca professional i/o acadèmica a l'estranger
b) Haver estat convidats per un professor de la UdL per impartir docència en l'assignatura que coordina i fer-ho aportant una visió internacional de la matèria, preferentment en llengua anglesa.

Ajuts i forma de pagament

Els beneficiars rebran un ajut a raó de 140 euros per cada sessió de dues hores de docència, amb un màxim de 3 sessions subvencionables.

 

El pagament es farà efectiu pel departament de la UdL corresponent un cop finalitzada l'activitat docent i de conformitat amb el centre en el cas que hi hagi cofinançament.

 

Sol·licitud i terminis de presentació

Sol·licitud a emplenar.

La sol·licitud ha d'estar signada electrònicament pel sol·licitant i pel coordinador/a de les titulacions en les quals s'impartirà docència.

La mateixa ha d'anar acompanyada del currículum vitae de la persona convidada i s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça: incoming@udl.cat.


El termini de presentació de sol·licitud és:

- el 21 de setembre de 2020

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la Web de la unitat de Relacions Internacionals al llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. Els interessats disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per a esmenar defectes i presentar al·legacions.

Selecció i criteris de valoració

La Comissió de Relacions Internacionals i Cooperació avaluarà les sol·licituds de conformitat amb els criteris i barems següents:

a) Tipus d'assignatura a què va adreçada la docència:

   a. Obligatòria o bàsica (troncal): 2 punts
   b. Optativa o tranversal: 1 punt

b) Impartició d'hores de docència setmanals:
   a. Tres hores: 0.5 punts
   b. Més de tres hores: 1 punt

c) Docència impartida en altres llegües:

a. anglès: fins a 3 punts
b. altres llengües diferents del català i el castellà: fins a 2 punts

d) Realització d'activitats addicionals relacionades amb l'àrea de docència (tutories de TFG i TFM, revisió de pla d'estudis, entre altres): fins a 1 punt

e) Cofinançament de l'estada dels professors visitants a càrrec de les unitats sol·licitants: fins a 0.5 punt

f) Mobilitats no suceptibles de demanar-se o d'haver estat demanades a través del programa Erasmus: 3 punts

Resolució


La resolució correspon a la Vicerectora d'Internacionalització de la UdL amb informe previ de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat,  i se'n informarà al Consell de Govern de la Universitat.

 

Justificació i compatibilitat

La justificació de la realització de l'activitat s'ha de fer mitjançant la presentació d'una memòria sobre l'activitat desenvolupada. La memòria l'ha de presentar el professorat coordinador de l'assignatura amb el vist-i-plau del/a coordinador/a de la titulació.

La percepció d'aquest ajut és incompatible amb els ajuts per a estades de docència Erasmus, els ajuts del Programa d'Ajuts de la UdL per a la promoció d'Activitats de Mobilitat Internacional i qualsevol altre procedent de fons propis de la UdL pel mateix concepte.

 

Altres ajuts de la UdL

Enllaços d'interès

Text de la convocatòria

Personal visitant (informació sobre l'acollida i atenció al PDI visitant)

   Darrera modificació: