Ajuts per a estades de docència de professorat procedent d’institucions estrangeres

Finalitat i objecte


Aquesta convocatòria té per finalitat fomentar la internacionalització de la UdL mitjançant l'atorgament d'ajuts per a estades de docència  a la UdL de professorat d’institucions d’ensenyament superior estrangeres per impartir docència en els estudis de grau i màster oficials, preferentment en llengua anglesa, durant el primer quadrimestre del curs acadèmic 2023/2024.

La convocatòria ofereix dues modalitats: docència virtual i presencial.

Quin se'n pot beneficiar?


Poden participar en aquest programa el professorat procedent d'altres països que compleixi els requisits següents:

a) Desenvolupar la seua tasca professional i/o acadèmica a l'estranger
b) Haver estat convidats per un professor d'un centre propi de la UdL per impartir docència en l'assignatura que coordina i fer-ho aportant una visió internacional de la matèria, preferentment en llengua anglesa.

Ajuts i forma de pagament

Modalitat presencial:

L’import de l’ajut es destinarà a pagar les despeses de viatge i manutenció i allotjament.

1. Despeses de viatge, fins a un màxim de 400€ quan el país d’origen del beneficiari estigui situat a Europa o el Magrib i de 1.200€ per a la resta del món. El pagament es farà directament a la persona beneficiària. L’import final percebut per aquest concepte quedarà subjecte als documents justificatius aportats (factures i títols de viatge).

2. Despeses de manutenció i allotjament, fins a un màxim de 87,40€ per dia d’estada i fins a un màxim de dos setmanes. L’estada mínima serà de 2 dies i 8 hores de docència per setmana o fracció. En el cas que l’estada real sigui inferior a l’estada sol·licitada l’import total de l’ajut es reduirà en 87,40€ per dia.

 

Modalitat virtual:

Els beneficiars rebran un ajut a raó de 140 euros per cada sessió de dues hores de docència, amb un màxim de 3 sessions subvencionables.

 

El pagament es farà efectiu pel departament de la UdL corresponent un cop finalitzada l'activitat docent i de conformitat amb el centre en el cas que hi hagi cofinançament.

En ambdós modalitats la unitat de Relacions Internacionals transferirà al departament de la UdL al qual estigui adscrit el professor sol·licitant els fons necessaris per efectuar els pagaments corresponents.

 

Sol·licitud i terminis de presentació

Sol·licitud a emplenar (aquí).

La sol·licitud ha d'estar signada electrònicament pel sol·licitant i pel coordinador/a de les titulacions en les quals s'impartirà docència i s'ha de presentar via registre.

La mateixa ha d'anar acompanyada del currículum vitae de la persona convidada.


El termini de presentació de sol·licitud és:

- el 9 de juny de 2023 per a les estades previstes durant el primer quadrimestre

- del 15 de setembre de 2023 fins el 24 de novembre de 2023 per a les estades previstes durant el segon quadrimentre

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la Web de la unitat de Relacions Internacionals al llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. Els interessats disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per a esmenar defectes i presentar al·legacions.

Selecció i criteris de valoració

La Comissió de Relacions Internacionals i Cooperació avaluarà les sol·licituds de conformitat amb els criteris i barems següents:

a) Tipus d'assignatura a què va adreçada la docència:

   a. Obligatòria o bàsica (troncal): 2 punts
   b. Optativa o tranversal: 1 punt

b) Impartició d'hores de docència setmanals:
   a. Dos hores: 0.5 punts
   b. Més de dos hores: 1 punt

c) Docència impartida en altres llegües:

a. anglès: fins a 3 punts
b. altres llengües diferents del català i el castellà: fins a 2 punts

d) Realització d'activitats addicionals relacionades amb l'àrea de docència (tutories de TFG i TFM, revisió de pla d'estudis, entre altres): fins a 1 punt

e) Cofinançament de l'estada dels professors visitants a càrrec de les unitats sol·licitants: fins a 0.5 punt

El cofinançament pot ser el centre però també el grup de recerca, l'institut de recerca, o qualsevol altra font similar.

Els ajuts es distribuiran per ordre de puntuació fins exhaurir el pressupost disponible.

 

Resolució


La resolució correspon al Vicerector d'Internacionalització de la UdL amb informe previ de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat,  i se'n informarà al Consell de Govern de la Universitat.

 Llistat admesos i exclosos primer quadrimestre (aquí).

Resolució primer quadrimestre (aquí).

 

Justificació i compatibilitat

La justificació de la realització de l'activitat s'ha de fer mitjançant la presentació d'una memòria sobre l'activitat desenvolupada. La memòria l'ha de presentar el professorat coordinador de l'assignatura amb el vist-i-plau del/a coordinador/a de la titulació.

La percepció d'aquest ajut és incompatible amb els ajuts per a estades de docència Erasmus, els ajuts del Programa d'Ajuts de la UdL per a la promoció d'Activitats de Mobilitat Internacional i qualsevol altre procedent de fons propis de la UdL pel mateix concepte.

 

 

Altres ajuts de la UdL

Convocatòria i enllaços d'interès

Text de la convocatòria (aquí).

Personal visitant (informació sobre l'acollida i atenció al PDI visitant)

   Darrera modificació: